Rengiamas apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Nr. 118 Taujėnų g. 25

RENGIAMAS APIE 28 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 118 TAUJĖNŲ G. 25 (KADASTRO NR. 0101/0101:2482) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

Vadovaujantis 2020-08-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu Nr. A30-2181/20 „Dėl leidimo koreguoti apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078299), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-403, sprendinius žemės sklype Nr. 118 Taujėnų g. 25”, rengiamas detaliojo plano koregavimas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Planavimo iniciatorius: M. P.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, Šiaulių g. 5-13, LT-01133 Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com, kvalifikacijos atestato Nr. A1993.

Planuojamos teritorija, plotas:  0,1518 ha sklypas Taujėnų g. 25 (sklypo kad. Nr. 0101/0101:2482)

Planavimo tikslai ir uždaviniai:. koreguoti apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078299), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-403 ,,Dėl apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 118 Taujėnų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:2482) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas ir plotą, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Papildomi planavimo uždaviniai:  numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-437.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui el. paštu rutagarckiene@yahoo.com, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-437)  iki viešinimo termino pabaigos.

Pagrindinis+brėžinys+.pdf

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-02-01 iki 2021-02-22 imtinai Verkių seniūnijoje  Kalvarijų g.  156, LT-08207 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-437).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu ir/ar el. paštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021 m. vasario 22 d. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.