Rengiamas individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie turistų gatvės detaliojo plano sprendinių keitimas apie 0,5 ha teritorijoje

 

Informuojame Jus, kad yra rengiamas Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, sprendinių keitimas apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-194).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 0,5 ha teritorija šalia Laumių gatvės, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-12 įsakymas Nr. A30-1203/21 „Dėl leidimo keisti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-12 įsakymu Nr. A30-1203/21 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020-11-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-70/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: panaikinti pravažiuojamąjį kelią tarp žemės sklypų Nr. 32, Nr. 70, Nr. 71, Nr. 72 ir Nr. 73, suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, pakeisti sklypų ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, el. p. [email protected] ; www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g. 7, LT-02184 Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2021-10-26 iki 2021-11-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-194). Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-11-04 iki 2021-11-10 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Viešas susirinkimas vyks 2021-11-11, 17.00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmVhOWY4MjQtZDhlNS00YThjLThhYTMtOTAyMGU0ZjE5MWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be8ded48-8e68-460a-981c-9882b1cfa743%22%2c%22Oid%22%3a%22747f0895-5d08-45de-bcf5-c94d915dbd7e%22%7d

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-194) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys+2021-09-16