Rengiamas įsakymas dėl Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo darbų programos tvirtinimo

RENGIAMAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymas dėl spec. plano keitimo darbų programos 2021

Darbų programa 2021-09


 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

2021 m. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“; Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-1525 ,,Dėl atnaujinto Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“ ir

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 1-931 ,,Dėl Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo“:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo darbų programą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad keičiant Vilniaus miesto šilumos ūkio specialųjį planą būtina vadovautis keitimo tikslais ir uždaviniais, nurodytais 7 ir 8 punktuose patvirtintoje programoje.

3. P a v e d u:

3.1. Vyriausiojo miesto architekto skyriui organizuoti Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo procedūras;

3.2. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjui (vyriausiajam miesto architektui) kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.