Rengiamas kultūros paveldo objekto – Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, kitas kodas G360K), Subačiaus g. 24, 26, 28, nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos specialusis planas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE RENGIAMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, kitas kodas G360K), Subačiaus g. 24, 26, 28, Vilnius, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. Į-396 ,,Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K), Vilnius, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 2010, Nr.132-6755).

Planavimo tikslai: užtikrinti Vienuolyno statinių ansamblio ir jo teritorijos išsaugojimą, bei čia taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždaviniai: nustatyti (pakeisti) Vienuolyno statinių ansamblio teritorijos, apsaugos zonos ribas ir jų plotus, bei jose taikomus paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2973; su vėlesniais pakeitimais) Vienuolyno statinių ansamblio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.paštas: vilnius@heritage.lt).

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas” Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, pr. vadovė G. Miknevičienė, el. p. giedrem@pri.lt ; tel.: (8 5) 261 84 11; 868775795

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.

Prašome šią informacija patalpinti Vilniaus m. savivaldybės internetinėje svetainėje.

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.paštas: vilnius@heritage.lt).