Rengiamas Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (reg. Nr. T00055382) sprendinių koregavimas sklype. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu

Planuojama teritorija, plotas: 1,0000 ha ploto žemės sklypas Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250, Pašilaičių seniūnijoje, Vilniuje. Nagrinėjama platesnė 4,7 ha galimą numatomų
sprendinių įtaką patirianti teritorija.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A30-703/22 „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės
zonos detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 35 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m balandžio 6 d. Teritorijų planavimo
proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-51/22.
Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (registro Nr. T00055382), patvirtinto
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos
detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių
teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) tekstinį reglamentą Nr. 36 teritorijos daliai taikyti sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė
Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė – Bružienė, el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-321) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija

VMSA_Isakymas+Programa