Rengiamas Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialusis planas

Informacija dėl rengiamo Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir parengtos koncepcijos.

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus m. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-1049(2014-05-06) rengiamas Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2033.

Rengėjas: S.Į. „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2703. PV A.Alūzienė.

Planavimo tikslas: atlikti Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje sprendinių keitimą. Keitimo uždaviniai – atlikti šios zonos pazonių sprendinių tikslinę korektūrą sekančiai: dalies pazonio MRe1 (ekstensyvaus pritaikymo/miško parkai) keičiant į NRu (urbanizuotos rekreacinės aplinkos), dalies pazonio NRn (subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos) reglamentą pakeičiant į NRu bei pazonio – VAe (ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo) į VRi (intensyvaus pritaikymo) reglamentą.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) ir LR Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr.136-4971). Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis nacionaliniais norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.A51_32016/15(2.3.1.13._MP9) priimtas sprendimas neatlikti Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su parengta koncepcija ir SPAV atrankos dokumentu bei sprendimu neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo – pas plano rengėjus darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).