Rengiamas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinių keitimas

Rengiamas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu

Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinių keitimo inicijavimo pagrindu.

Informuojame apie rengiamą Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinių keitimą inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,603 ha

Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo plano procesą. Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-03-20 įsakymas Nr. A30-608/20 „Dėl leidimo keisti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr.  528 patvirtinto Pilaites teritorijos šiaurines dalies detaliojo piano (registro Nr. T00055197) sklypo Nr.  666 ir gretimos  teritorijos  sprendinius  apie  0,603  ha teritorijoje.  Pakeisti sklypo ribas, suformuoti valstybinės žemės sklypą, nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvines kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai, numatomų statinių paskirtys.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, el. p.:savivaldybe@vilnius.lt, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo E. Dedūra, el.p.: egidijus.dedura@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2526.

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys

Projekto rengėjas: projekto vadovas Artūras Smaliukas (A815) pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 715707 buveinės adresas Karališkių g. 6-2, LT-14188 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovas A. Smaliukas, tel. 865025838, el. p.: arturas.smaliukas@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais galima nuo š. m. gruodžio 08 d. iki gruodžio 22d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-149), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilnius, taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo buveinėje adresu Karališkių g. 6-2, darbo dienomis darbo valandomis karantino sąlygomis iš anksto sutarus telefonu.

Pagrindinis brėžinys

Viešas svarstymas: Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. gruodžio 22d. 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda (ID: 838 5725 6794, slaptažodis:DDY9zC): https://us05web.zoom.us/j/83857256794?pwd=dFMxU2JuUFMwSm5SZVdwNExkQ3VMQT09

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-149) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo viešo svarstymo laikotarpio pabaigos.