Rengiamas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr.0101/0167:1156) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimą inicijavimo pagrindu ir galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156), Pilaitės seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A30-2290/21 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. liepos 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-67/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas skirtingų naudojimo būdų reglamentinių zonų ribas, statinių statybos zoną, ribą, liniją, įvažiuojamųjų kelių į žemės sklypą vietas, servitutus ir kitus žemės naudojimo reglamentus. Bendrojo naudojimo reglamentinėje zonoje numatyti servitutą, užtikrinantį, kad žemės sklypo dalis visada būtų atvira ir prieinama visuomenei.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“ ir MB „Archus“, Informaciją teikia projekto vadovas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-12-21 iki 2022-01-04 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-450; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt; Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-12-27 iki 2021-12-31 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-01-05, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjYwOTY5OWQtYjQ3OC00ZTI1LTlhMmYtNjYyODU2MTBmNzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be8ded48-8e68-460a-981c-9882b1cfa743%22%2c%22Oid%22%3a%22747f0895-5d08-45de-bcf5-c94d915dbd7e%22%7d

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-450) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pilaites+65+DP+SPRENDINIAI-Pagrindinis+brezinys+A2