Rengiamas Sklypo Burbiškių 5B ir 5C detaliojo plano sprendinių keitimas iniciavimo pagrindu

 

Informuojame Jus, kad yra rengiamas apie 1.9461 ha žemės sklypo Burbiškių 5B ir 5C detaliojo plano sprendinių keitimas iniciavimo sutarties pagrindu

(TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-366).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Sklypo Burbiškių 5B ir 5C detaliojo plano sprendinių keitimas iniciavimo pagrindu

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1.9461 ha

Planuojamos teritorijos adresas Burbiškių g. 40 (kadastro Nr. 0101/0070:263) Vilniaus m.

Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos  direktoriaus 2018-08-08 įsakymas Nr. A30-2688/18 su darbų programa.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis; 2018-10-23 Nr. A615-75/18(2.15.1.7-TD2)

Institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1467 „Dėl  sklypo Burbiškių g, 5B, 5C  detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo  Burbiškių g. 5B ir 5C, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano ( registro Nr. 2534) sklypų Nr. 1 ir Nr. 2  pertvarkytų  žemės  sklypų formavimo pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m gruodžio 5 d.    įsakymu Nr. 30-3698 „Dėl žemės sklypų Burbiškių g. 40 ir 62 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“,  sprendinių keitimą planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu, nustatant visam sklypui Burbiškių  g. 40 (kadastro Nr. 0101/0070:263) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą  ir patikslinant kitus detaliuoju planu sklypams Nr. 1 ir Nr. 2 nustatytus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Papildomi planavimo uždaviniai: nėra

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Teritorijų planavimo dokumento Nr.  K-VT-13-21-366

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė:  www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano keitimo  rengėjas: UAB „Ugna“, juridinio asmens  kodas 300584736, buveinės adresas Viršuliškių g. 16-5, LT-05108 Vilnius,  informacija teikiama  tel.: 868672572  arba el. paštu: saule@ugna.lt  bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius  projekto vadovė S. Kazlauskienė,

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano dokumentu  bus galima susipažinti nuo 2022-06-10 iki 2022-06-27  imtinai (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-366), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra- Teritorijų planavimo viešumas

Naujininkų seniūnijos patalpose, skelbimų lentoje  Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu)  ir UAB “Ugna” patalpose (Pamėnkalnio  g. 25-12, Vilnius) darbo dienomis 9-17 val. iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel.+37068672572 ar el. p.  saule@ugna.lt

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-366) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Detaliojo plano koregavimo projektas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks nuotoliniu būdu 2022 m. birželio 27 d.,  ir taip pat UAB „Ugna“  patalpose (Pamėnkalnio  g. 25-12, Vilnius)  nuo 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu TEAMS platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBlN2VmMzItNmUyNy00OGJlLWE4Y2YtYWMwMTc3YWFmODUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264ba0a2a-ee06-48a2-b7c0-3037ad791cdd%22%2c%22Oid%22%3a%2217fd4d45-419e-4cba-83e0-8507a020583e%22%7d

Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS