Rengiamas Sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinių keitimą sklype Gelvadiškių g. 24

 

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2210/21 „Dėl leidimo keisti sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype Gelvadiškių g. 24 iniciavimo pagrindu“.

Detaliojo plano keitimo Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2000, faks. 8 5 211 2222, el.p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys M. U. ir I. U.

Plano rengėjas: Projekto vadovas Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Planuojama teritorija: Apie 0,1684 ha teritorija apimanti Gelvadiškių g. 24, Vilnius, sklypą (kad. Nr. 0101/0007:5784).

Detaliojo plano keitimo tikslas: Pakeisti parengto Sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinius (patvirtintus 2005 m. spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1672) Gelvadiškių g. 24 žemės sklype, kurio kad. Nr. 0101/0007:5784).

Detaliojo plano keitimo uždaviniai:
• Nagrinėti 1684 m2, kitos paskirties, gyvenamosios paskirties naudojimo būdo, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdžio sklypą Gelvadiškių gatvėje, Antakalnio seniūnijoje;
• Papildyti sklypo Gelvadiškių g. 24 (kadastro Nr. 0101/0007:5784) naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu;
• Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus;
• Koreguoti esamo servituto ribas ir kitus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.
• Vadovautis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais (funkcinė zona GEL- 1-3 „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona“).

Keičiant detaliojo plano sprendinius Gelvadiškių g. 24 sklype, planuojamas sklypas neatitinka kvartalo apibrėžties, nes detaliuoju planu anksčiau suplanuota teritorija yra mažesnė negu kvartalas. Keičiama teritorija neįtakos kraštovaizdžiui, projektuojamai ir esamai urbanistinei struktūrai bei socialinei infrastruktūrai, savo tūriu nekonkuruos su greta esančiais pastatais ir atitiks Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2021 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu detaliojo plano keitimo dokumentu, viešinamu bendra viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (dokumento numeris sistemoje K-VT-13-21-509), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt (Miesto plėtros Teritorijų planavimo viešumo skiltyje), Vilniaus miesto savivaldybės bendroje skelbimų lentoje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, Vilnius).

Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2021 m. lapkričio 3 d. ir baigiasi 2021 m. lapkričio 17 d. Viešas susirinkimas keitimo sprendinių aptarimui įvyks 2021 m. lapkričio 17 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo adresas:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg4Nzc1OTktNDhiMi00ZTY2LTgzMTQtYzg4MjI0NzMxNDZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22caacc0d5-0fed-4a2b-b498-66c9fae2781e%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9a8bd9-f612-4e02-9c08-50c5c1315cf1%22%7d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano keitimo laikotarpį iki 2021 m. lapkričio 17 d.

Nuoroda:

Sprendiniai.+Teritorijos+tvarkymo+ir+naudojimo+rezimo+brezinys+A2