Rengiamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Salininkų g. 84

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A30-3074/20 ,, DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0159:515) KUZMIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,ARCHITEKTAS L. VENSLOVAS IR PARTNERIAI” Biržiškų g.1-10, LT-52460, Kaunas, PV architektė Justina Venslovienė, architektas Lukas Venslovas, tel. 8-616-28318, el. p. lukas@energosa.lt.

Planuojamos teritorijos dislokacija: Salininkų g. 84, Vilnius

Detaliojo planavimo tikslai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-867 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060118) sprendinių koregavimą sklype Salininkų g. 84 (kadastro Nr. 0101/0159:515): pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo pobūdį iš sandėliavimo statinių statybų (indeksas P2) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdą (indeksas P) ir patikslinti planuojamai veiklai reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.

Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija: nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.

Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti: neorganizuojamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2021-10-20 iki 2021-11-08 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-247), Vilniaus miesto savivaldybės Naujininkų seniūnijos patalpose (Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje adresu:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Jeigu susipažinimo su Detaliuoju planu metu šalyje bus karantinas, susipažinti su Detaliojo plano sprendiniais galima bus tik elektroninėje erdvėje: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-247) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje adresu:    https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-247) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys