Rengiamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detalusis planas inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:
Sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detalusis planas inicijavimo pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-419

Planuojama teritorija, plotas: 11,8012 ha ploto žemės ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 0101/0164:35, prie Galvės ir Veisiejų gatvių, Panerių seniūnijoje, Vilniuje.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A30-1741/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo
(kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą“, planavimo darbų programa, 2022 m gegužės 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615- 81/22.
Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą, kurio tikslas – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos prioritetinius žemės naudojimo būdus, papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei patvirtinti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.
diana@smartas.lt, ir Violeta  el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-419) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų
planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija