Rengiamas teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. K3 Geležinio Vilko g. 24 (kadastro Nr. 0101/0008:455) sprendinių koregavimas

 

Planuojama teritorija: 0,1825 ha teritorija Geležinio vilko g. 24, Vilnius

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo įsakymas 2021-01-29 Nr. A30-345/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Geležinio vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr., K3 Geležinio vilko g. 24 (kadastro Nr. 0101/0008:455) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Teritorijos planavimo tikslai: koreguoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054375), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr.1-647 ,,Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. K3 Geležinio Vilko g. 24 (kadastro Nr. 0101/0008:455) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdo ir žemės sklypo ribų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel. +37052112000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Iniciatorius: Juridiniai asmenys

Rengėjas: MB Archipolis. Projekto vadovas Mantas Volbekas  [email protected]   tel: +370 699 31344

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
2021-12-06 iki 2021-12-22   Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas;   Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) reg. nr. Nr.: K-VT-13-21-77;   teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Lvovo g. 7, Vilniuje, susitarus telefonu.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: 2021-12-22 12.00 nuotolinės transliacijos būdu. Prisijungimo prie transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U1NDM2MjQtNTg0YS00MTAxLThlYTItMmMyMzE3NmY3Zjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (ir rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą) teikiami raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos – iki 2021-12-22 13.00 val. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.  Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Nuoroda:

2012-DPK-AR-SPRENDINIAI

2012-PB+koord+SP