Rengiamas Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimas

 

Vadovaujantis 2021 m. balandžio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-931 „Dėl Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo“ pradedamas rengti Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimas (toliau – specialusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vilniaus miesto šilumos ūkio specialusis planas, keičiantis Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-1525 „Dėl atnaujinto Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt, puslapis internete www.vilnius.lt. Planavimo organizatoriaus atstovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas Kęstutis Karosas, tel. +370 686 69494, el. paštas kestutis.karosas@vilnius.lt; Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus patarėja Jolita Bernatavičienė, tel. +370 68647497, el. paštas jolita.bernataviciene@vilnius.lt

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas info@kelprojektas.lt, puslapis internete www.kelprojektas.lt. El. paštas: remigijus.simkus@kelprojektas.lt, informacija teikiama tel. +370 660 81859, el. paštas lina.norkiene@kelprojektas.lt.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/) teritorijų planavimo dokumento Nr. S-RJ-13-21-793.

Planavimo darbų programa: patvirtinta 2021-10-25 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2830/21 „Dėl Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo darbų programos tvirtinimo“ (pakeitimas 2022-07-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1886/22).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planuojama teritorija: Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslas: suformuoti ilgalaikes Vilniaus miesto savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai, reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose, numatyti preliminarias investicijų į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius; užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Įvertinus galimas ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, sudaryti sąlygas plėtoti bei modernizuoti miesto aprūpinimo šiluma inžinerinę infrastruktūrą. Siekti, kad intensyviai vystomose naujose teritorijose, kur vyksta centralizuotų šilumos tiekimo tinklų plėtra, būtų atsižvelgiama į aplinkosaugines problemas, oro užterštumą.

Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Specialiojo plano koncepcijos rengimas: rengiamos dvi alternatyvos.

Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2004-08-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 (2014-12-23 nutarimo Nr. 1467 redakcija), nustatyta tvarka atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl specialiojo plano sprendinių planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.