Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0011:227) Valakupių g. 44 Antakalnio sen., Vilniuje, detalusis planas

Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0011:227) Valakupių g. 44 Antakalnio sen., Vilniuje, detalusis planas.

Projekto rengimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-12-20 sutartis Nr.042382.

Projekto tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių ir sklypo paskirties – (kita), nustatyti sklypo naudojimo būdus – gyvenamosios teritoriojos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, sudalyti sklypais ir pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus nustatyti kitus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus. Šiuo detaliuoju planu bus tikslinami Valakupių pakrančių zonos suplanavimo projekto sprendiniai (reg. Nr.004).

Projekto organizatoriai -Livija Trečiokienė, Respublikos g. 62, Biržai; Kazimiera Jarmolovska, Valakupių g. 44, Vilnius; Lilija Jankunec, Rokantiškių g. 29, Vilnius; Ingrida Dudzinskienė, Žuvėdrų g. 74-1, Vilnius; Zenon Jarmolovski, Valakupių g. 44-1, Vilnius; Laimutis Laužikas, Rokantiškių g.29, Vilnius tel. 8616 48432.

Projekto rengėjas – UAB ,,Sostinės studija‘‘, A.Goštauto g. 8-410B, Vilnius. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 868674252.

Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etapo stadijos sujungiamos (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 25 str. 1 d. 1 p., 3p.). Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Planavimo terminai: 2014 -2017 m.

Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: urbanistiniu, aplinkosauginiu, aplinkos kokybės, higienos, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros.

Supažindinimo tvarka su parengtu detaliuoju planu:

Detaliojo plano viešo svarstymo pradžia nuo 2016-09-05. Detalusis planas viešai eksponuojamas Antakalnio seniūnijoje nuo 2016-09-12 iki 2014-09-30. Viešas aptarimas vyks rengėjo patalpose A.Goštauto g. 8 -410B 2016-10-03 17.00 val.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Planavimo pasiūlymai teikiami projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.

Apskundimo tvarka:

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.