Žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų inicijavimo sutarties pagrindu

 

Vadovaujantis 2022-03-30 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1195/22 „Dėl leidimo keisti žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų inicijavimo sutarties pagrindu“ rengiamas detaliojo plano keitimas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-463
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tel. (8 5)211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt ,  www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, Šiaulių g. 5-13 , LT- 01133 Vilnius, tel. 869979322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com, kvalifikacijos atestato Nr. A1993.
Planuojama teritorija, plotas: ~0,82 ha , nagrinėjama teritorija: gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija, plotas ~1,52 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 82V ,,Dėl žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054872) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 30-2041/19 „Dėl žemės sklypų Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:155), Didlaukio g. 1A (kadastro Nr. 0101/0017:349) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:408) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų: nekeičiant žemės sklypo Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti žemės sklypo ribas, suformuoti žemės sklypus planuojamoje teritorijoje ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338) ir kitais teisės aktais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Papildomi reglamentai: nėra.
Tyrimai ir galimybių studijos: pagal institucijų planavimo sąlygas.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neprivalomas.
Detaliojo plano keitimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-463.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui aukščiau nurodytu adresu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-463) iki viešinimo termino pabaigos.
Apie viešojo susirinkimo su visuomene datą ir laiką bus informuojama papildomai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui, plano rengėjui teikiami raštu ir/ar el. paštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu.
Nuoroda:

VMSA+direktoriaus+įsakymas

SCHEMA