Rengiamas „Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklype Saltoniškių g. 44, Vilniuje sprendinių koregavimas“

Informuojame, kad rengiamas „Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklype Saltoniškių g. 44, Vilniuje sprendinių koregavimas“. Detaliojo plano sprendinių koregavimo pagrindas: 2016 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2665 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies sprendinius sklype Saltoniškių g. 44 teritorijų planavimo iniciavimo pagrindu“. Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Dovilė Eidukaitė, tel. (85) 211 2573. Detaliojo plano Iniciatorius: Liudas Algimantas Getautas, Loreta Ginvilė Getautienė, adresas Saltoniškių g. 44, Vilnius, kontaktinis asmuo Andrius Beniušis tel. 868666545, adresas korespondencijai Žalgirio g. 98-32, 09300 Vilnius. Detaliojo plano Rengėjas: projekto vadovas Artūras Smaliukas arturas.smaliukas@vplanas.lt, tel. 865025838. Detaliojo plano uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12d. sprendimu Nr.246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg.Nr.203) sprendinius teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu, nustatant sklypo Saltoniškių g. 44 (kadastro Nr. 0101/0031:26) užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijų naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų reglamentų. Su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti: nuo 2017-02-21 iki 2017-03-07 Konstitucijos pr. 3-508 kab., Vilnius. Visą informaciją teikia projekto vadovas tel. 865025838. Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai viešai eksponuojami: nuo 2017-02-28 iki 2017-03-07 Žvėryno seniūnijos patalpose Odminių g. 3 Viešas susirinkimas vyks 2017-03-07, 16-18 val., Konstitucijos pr. 3, 216 kab., Vilnius. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pradžios. Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. rugsėjo 23 d.

įsakymu Nr. A30-2665

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui rengti

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Saltoniškių g. 44 (kadastro Nr. 0101/0031:26), Žvėryno seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1683 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: L. A. Getautas, G. L. Getautienė (pagal įgaliojimą UAB „NT investicijų sprendimai“)

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant sklypo Saltoniškių g. 44 (kadastro Nr. 0101/0031:26) užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti architektūrinius sprendinius būdingus miesto centrui.

8. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.


Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė:Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė D. Eidukaitė

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia