Rengiamas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame Jus, kad yra rengiamas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-782).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,2114  ha

Planuojamos teritorijos adresas: Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) Vilniaus m.

Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos  direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A30-3164/21su darbų programa.    Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis; 2021-11-22 Nr. A615-108/21

Institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius, koreguotus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A30-371/19 „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokių g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9), Lokių g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7) ir Lokių g. 26 (dabartinis Vilkų g. 5) koregavimo tvirtinimo“, sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, pastatų pirmuose aukštuose numatyti komercinės paskirties patalpų paskirtis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Teritorijų planavimo dokumento Nr.  K-VT-13-21-782

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė:  www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB „Geri projektai“, įmonės kodas 125308583, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius,  informacija teikiama  tel.: 868672572  arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius  projekto vadovė S. Kazlauskienė

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano dokumentu  bus galima susipažinti nuo 2022-06-04 iki 2022-06-21 imtinai (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-782), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra- Teritorijų planavimo viešumas.

Žvėryno seniūnijos patalpose, skelbimų lentoje  Sėlių g. 39, LT-08109, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu)  ir UAB “Geri projektai” patalpose (Pamėnkalnio  g. 25-12, Vilnius) darbo dienomis 9-17 val. iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel.+37068672572 arba el. p.  geriprojektai@gmail.com

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-782 per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Detaliojo plano koregavimo projektas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks nuotoliniu būdu 2022 m. birželio 21 d. ir taip pat UAB “Geri projektai” patalpose (Pamėnkalnio  g. 25-12, Vilnius) nuo 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu teams platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JhYTNkOTEtMjFiMy00ZWY0LWEyMWMtZjMzMmM3MWE2NmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264ba0a2a-ee06-48a2-b7c0-3037ad791cdd%22%2c%22Oid%22%3a%2217fd4d45-419e-4cba-83e0-8507a020583e%22%7d

Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus.

Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

aiškinamasis+raštas

pagrindinis+brėžinys