Skelbiamas Tarybos sprendimo projektas DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) 2007–2014 METŲ ATASKAITAI

Projektas-monitoringas ataskaita2014/4

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) 2007-2014 METŲ ATASKAITAI

Vilnius

2015 m.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2317 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 30-2215 ,,Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ir ataskaitų rengimo procesą“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007-2014 metų ataskaitai (pridedama).

2. Informuoti visuomenę apie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007-2014 metų ataskaitą Lietuvos Respublikos teisėkūros įstatymo nustatyta tvarka ir paskelbti ją Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3. Keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir nustatyti šiuos bendrojo plano keitimo tikslus: sudaryti sąlygas nuolatiniam, socialiai ir ekonomiškai motyvuotam gyvenimo kokybės augimui, plėtojant daugiacentrę miesto struktūrą, palaikant vidinę miesto plėtrą, skatinant daugiafunkcį žemės naudojimą, siekiant socialinės integracijos ir mažinant plėtros skirtumus, plačiau įtraukiant visuomenę į miesto plėtros procesus; keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu; pasikeitus gamtinio karkaso reglamentavimui, įvertinti plėtros galimybes urbanizuotoje miesto dalyje, žaliųjų zonų poreikį ir reglamentavimą; vykdyti susisiekimo infrastruktūros plėtrą kuriant miesto aplinkkelių tinklą, pirmenybę teikiant viešajam transportui, naujai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose.

4. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių:

4.1. vadovaujantis 1 punkte nurodytos ataskaitos išvadomis, organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo procedūras;

4.2. pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 30-1087 ,,Dėl leidimo koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą“;

4.3. pavesti Miesto plėtros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

Meras

Audronė Noskaitienė tel. 211 2537

El. p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt