Sklypų Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1142) koregavimo tvirtinimas

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE  NR. 1 IR NR. 2 (KADASTRO NR. 0101/0167:1142) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. liepos 13 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG185091:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu
    Nr. 01A-41-100 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypų Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1142) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-5). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Plytines k.