Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-29/21

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

 

2021 m.   balandžio 20  d.   Nr. A615-29/21

 

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „Estimio“, įm. k. 302924618, atstovaujama direktoriaus Jurgio Zabiliaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Planavimo iniciatorius), Kalvarijų g. 140A-2, LT-08209, Vilniuje (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

 

  1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypų Panemunės g. 1, Panemunės g. 2, Panemunės g. 3, Panemunės g. 4, Panemunės g. 5, Panemunės g. 6, Panemunės g. 7, Panemunės g. 8, Panemunės g. 9, Panemunės g. 10, Panemunės g. 12, Panemunės g. 14, taip pat kad. Nr. 0101/0101:1833, kad. Nr. 0101/0101:1818, kad. Nr. 0101/0101:1869, 0101/0101:157, 0101/0101:1819 (toliau – Planuojama teritorija) apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo. Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. A30-884/21 (pridedama).

 

  1. PLANAVIMO TIKSLAI

 

2.1. Koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 70, Nr. 142, Nr. 143, Nr. 144, Nr. 145, Nr. 146, Nr. 147, Nr. 148, Nr. 153, Nr. 152, Nr. 151, Nr. 150, Nr. 149, Nr. 243, Nr. 69, Nr. 68, Nr. 124 ir Nr. 162 sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti sklypo Nr. 69 naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, kitų sklypų – iš rekreacinės teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą, iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdą, patikslinti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas ir plotus juos dalijant ar sujungiant, taip pat užstatymo tankumą, užstatymo tipą, infrastruktūros sprendinius bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

 

  1. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300622140, Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104, Vilniuje

 

  1. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

 

  1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

 

  1. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

 

  1. KITOS SĄLYGOS

 

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

 

Planavimo organizatorius

 

Planavimo iniciatorius

 

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės UAB „Estimio“
administracijos direktoriaus 2019-09-11  
įsakymu Nr. 40-356/19  
pavaduotoja Danuta Narbut Direktorius Jurgis Zabilius

A.V.                                                                                                                                                A.V.