Teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinių keitimo procedūros nutraukimo ir administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-10-19 įsakymo Nr. A30-3883/22 „Dėl leidimo keisti teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinius“ pripažinimo netekusiu galios

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS P. VILEIŠIO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-10-19 ĮSAKYMO NR. A30-3883/22 „DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS P. VILEIŠIO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2023 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2023 m. balandžio 4 d. rašte Nr. (9.1.3E)3-1852 „Dėl informacijos pateikimo“ pateiktą informaciją:
1. N u t r a u k i u teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinių keitimo procedūrą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-22-960).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. A30-3883/22 ,,Dėl leidimo keisti teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinius“

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Netekes galios Vileisio