TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS 2023-02-14 Nr. A615-27/23

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės  Linos Koriznienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir Planavimo iniciatorius (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypų J. Jasinskio g. 16G (kadastro Nr. 0101/0054:173), J.

Jasinskio g. 16 (kadastro Nr. 0101/0054:196, Nr. 0101/0054:161, Nr. 0101/0054:0186), J. Jasinskio

  1. 16D (kadastro Nr. 0101/0054:171) ir gretimos teritorijos (toliau – Planuojama teritorija) Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 215V patvirtinto parduotuvės „Troja“ sklypo Jasinskio g. 16 detaliojo plano (registro Nr.T00054355), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1095V patvirtintu teritorijos tarp Geležinio Vilko, A. Goštauto ir J. Jasinskio gatvių nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu (registro Nr. T00054869), kuris yra patikslintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 30-47/23 „Dėl Valdybos 2002-05-30 sprendimo Nr. 1095V „Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko, A. Goštauto ir J. Jasinskio gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, sprendinių koregavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2023 m. sausio 30 d. įsakymas  Nr. A30- 369/23 (pridedama).

  1. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 215V patvirtinto parduotuvės „Troja“ sklypo J. Jasinskio g. 16 detaliojo plano (registro Nr. T00054355), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1095V patvirtintu teritorijos tarp Geležinio Vilko, A. Goštauto ir J. Jasinskio gatvių nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu (registro Nr. T00054869), kuris yra patikslintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 30-47/23 „Dėl Valdybos 2002-05-30 sprendimo Nr. 1095V „Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko, A. Goštauto ir J. Jasinskio gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, sprendinius teritorijoje, apimančioje žemės sklypus J. Jasinskio g. 16G (kadastro Nr. 0101/0054:173), J. Jasinskio g. 16 (kadastro Nr. 0101/0054:196, Nr. 0101/0054:161, Nr. 0101/0054:0186), J. Jasinskio g. 16D (kadastro Nr. 0101/0054:171) ir gretimą teritoriją: Geležinio Vilko gatvės dalį, A. Goštauto gatvės dalį ir teritoriją, išsidėsčiusią tarp Neries upės kairiojo kranto ir A. Goštauto gatvės, inicijavimo sutarties pagrindu.

2.2. Pertvarkyti žemės sklypus juos sujungiant ir (ar) padalijant ir (ar) esant galimybei prijungiant papildomus plotus, nustatyti ir (ar) pakeisti sklypų naudojimo būdus nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir (ar) bendro naudojimo objektų teritorijų naudojimo būdą ir (ar) komercinės paskirties objektų teritorijų būdą ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, atskirose teritorijose nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, teritorijos naudojimo tipą, atitinkantį vietovės lygmens bendrąjį planą, arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus bei kitus teritorijai taikomus naudojimo reglamentus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

  1. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2  Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų

planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB “Senojo miesto architektai”, į/k 125921419, Maironio g. 11, Vilnius

  1. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

  1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

  1. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

  1. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės

Planavimo organizatorius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel.: (8 5) 211 2000

El. paštas: savivaldybė@vilnius.lt