Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-105/21

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2021-10-__ Nr. _______________

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, ir UAB „SOSTINĖS BOKŠTAI“, juridinio asmens kodas 304849153, registruotos buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus J.D., veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Planavimo iniciatorius), (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

 

 1. SUTARTIES DALYKAS
 • Šalys susitaria dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A30-2047/20 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano inicijavimo pagrindu tvirtinimo“ patvirtinto Apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinių įgyvendinimo – bendrojo naudojimo teritorijų įrengimo Detaliuoju planu suprojektuotuose žemės sklype Nr. 2 (sklypas suplanuotas detaliuoju planu, neregistruotas) ir žemės sklypo Nr. 3 (unikalus Nr. 4400-5503-1359, kadastro Nr. 0101/0032:870, adresas Kalvarijų g. 24, Vilnius mieste) 239 kv.m dalyje (toliau – Planuojama teritorija) tvarkos ir sąlygų.
 • Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A30-2047/20 patvirtintas Apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detalusis planas, TPDR reg. Nr. T00085110; 2020 m. rugsėjo 24 d. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis Nr. A659-189/20(3.3.2.26E-VMA); 2021 m. spalio 15 Specialieji reikalavimai Nr. SARD-01-211015-00870.

 

 1. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS

ĮGYVENDINTI REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

 • Šalys konstatuoja, kad Detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalinga ši inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtra:

– bendro naudojimo viešosios erdvės suprojektavimas ir įrengimas Detaliuoju planu suprojektuotuose žemės sklype Nr. 2 ir žemės sklype Nr. 3 (unikalus Nr. 4400-5503-1359, adresas Kalvarijų g. 24, Vilniaus mieste), įrengiant asfalto, betono trinkelių, betono plokščių, ar kitų dangų pėsčiųjų takus, veją, suoliukus, įrengiant apšvietimą, pasodinant naujus medžius, krūmus ir/ar kitus želdinius (toliau – Infrastruktūra).

 

2.2.Šalys susitaria, kad Infrastruktūros projektavimo ir įrengimo procedūros bus vykdomos vadovaujantis Atskirųjų želdynų projektų, rengiamų savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2934, projektą rengiant jame nurodytais etapais, atliekant visas viešinimo procedūras. Tuo tikslu Planavimo iniciatorius įsipareigoja su Planavimo organizatoriumi papildomai pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą dėl viešosios erdvės projektavimo ir įrengimo, šiame susitarime konkretizuojant būtinas procedūras, darbų terminus ir pan.

 

 1. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS
 • Planavimo iniciatorius:
  • Planavimo organizatoriaus vardu organizuoja Detaliuoju planu suprojektuoto žemės sklypo Nr. 2 kadastrinių matavimų atlikimą, žemės klypo kadastro duomenų bylos parengimą ir pateikimą Planavimo organizatoriui;
  • Parengia Infrastruktūros sprendinius ir juos paviešina visuomenei kartu su Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 24A, Vilniuje, rekonstravimo ir administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 24, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų sprendiniais;
  • parengia Infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja jos parengimą;
  • rūpinasi Infrastruktūrai įrengti reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu;
  • Planavimo organizatoriaus vardu organizuoja Infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos (įrengimo) darbus, šiuo tikslu parenka Infrastruktūros projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su Infrastruktūros projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį (jeigu tokia sutartis bus reikalinga), atsiskaito su Infrastruktūros projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius reikalingą statybos užbaigimo dokumentą);
  • perduoda sukurtus Infrastruktūros darbų rezultatus Planavimo organizatoriui.

 

 • Planavimo organizatorius:
  • organizuoja Detaliuoju planu suprojektuoto žemės sklypo Nr. 2 suformavimo procedūras, šiuo tikslu priima Planavimo iniciatoriaus parengtą Detaliuoju planu suprojektuoto žemės sklypo Nr. 2 kadastrinių matavimų bylą, teikia ją derinti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu priimti sprendimą dėl žemės sklypo suformavimo ir jo kadastro duomenų nustatymo, po Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo dėl žemės sklypo suformavimo priėmimo organizuoja žemės sklypo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisių į šį žemės sklypą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras, organizuoja Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo perėmimo valdyti panaudos teise procedūras;
  • teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoda Planavimo iniciatoriui visus derinimus, sutikimus, leidimus, reikalingus Infrastruktūros projektavimui;
  • atsiradus poreikiui, išduoda Infrastruktūros projektavimui reikalingus statybą leidžiančius dokumentus pagal tinkamai parengtą statinio projektą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • atlieka visus veiksmus, reikalingus gauti iš valstybinės žemės patikėtinio Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus sutikimą įrengti Infrastruktūrą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuotas žemės sklypas (jeigu tokie sutikimai bus reikalingi) ir/ar valstybinės žemės patikėtinio Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus derinimą įrengti Infrastruktūrą Detaliuoju planu suprojektuotuose žemės sklype Nr. 2 ir žemės sklype Nr. 3 (jeigu tokie derinimai bus reikalingi);
  • derina tinkamai parengtus Infrastruktūros sprendinius ir priima Sutartyje nurodytų Infrastruktūros darbų rezultatus – suformuotus inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas) ir esant galimybei įregistruoja šiuos nekilnojamuosius daiktus ir Planavimo organizatoriaus nuosavybės teisę į juos Nekilnojamojo turto kadastre ir registre (jeigu atitinkama infrastruktūra registruotina šiame registre).

 

3.3. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta tinkama naudoti bei įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (jeigu atitinkama infrastruktūra registruotina šiame registre) per nustatyta tvarka gautų statybą leidžiančių dokumentų ir (ar) kitų dokumentų (leidimų, sutikimų, kitų), kurie pagal teisės aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir (ar) įrengti Infrastruktūrą, galiojimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki Planavimo iniciatoriaus Detaliuoju planu suprojektuotuose žemės sklype Nr. 1 ir Nr. 3 projektuojamų statinių statybos užbaigimo procedūrų ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti dienos.

3.4. Sutarties 3.3 punkte nurodytas infrastruktūros statybos užbaigimo terminas gali būti pratęstas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų delsimo (vėlavimo) išduoti infrastruktūros projektavimo dokumentus, statybą leidžiančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus (leidimus, sutikimus, kitus), kurie pagal teisės aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir (ar) įrengti infrastruktūrą.

 

 1. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad Planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų Infrastruktūros projektavimo ir statybos (įrengimo) darbų išlaidų.

 

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Šalys įsipareigoja:

5.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis sąnaudomis;

5.1.2. finansuoti Infrastruktūros projektavimą ir statybą sutartyje nustatytomis 4 punkto sąlygomis;

5.1.3. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;

5.1.4. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti kitą šalį.

5.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad Infrastruktūrai projektuoti ir statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau.

5.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja Planavimo iniciatorius, Planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad Planavimo iniciatorius gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba.

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

7.3. Kuriai nors iš Šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita Šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

 

 1. KITOS SĄLYGOS

8.2. Konkretūs techniniai reikalavimai Infrastruktūrai nustatomi pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduodamas Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas.

8.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.

8.4. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

8.5. Ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Planavimo organizatorius

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Planavimo iniciatorius

UAB „SOSTINĖS BOKŠTAI“

Generalinis direktorius J.D.

Nuoroda:

Kalvariju, Lvovo sutartis A615-105