Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-152/22

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS
202 m. d. Nr.
Vilnius
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-19 įsakymu Nr. 40-144/21 įgaliotos Administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut, (toliau – Planavimo iniciatorius), (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl teritorijos prie sklypų ir sklypo Vismaliukų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0007:2240) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0007:3317), Vilnius (toliau – Planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl apie 2,17 ha teritorijos prie Vismaliukų gatvės detaliojo plano(toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo, keitimo arba koregavimo planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens 2022-07- 04 įsakymas A30-2806/22 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI
2.1. Inicijuoti apie 2,17 ha teritorijos prie Vismaliukų gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Vismaliukų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0007:2240) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0007:3317), kurio tikslas: sklypą Vismaliukų g. 23
(kadastro Nr. 0101/0007:2240) padalinti į mažesnius sklypus, nustatyti sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) ir Vilniaus miesto savivaldybės Veržuvos hidrografinio draustinio nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-1200 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinio draustinio ir kitų draustinių nuostatų ir individualių bylų tvirtinimo“ 1.4 papunkčiu ir juo patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės Veržuvos hidrografinio draustinio nuostatų 11.2 ir 12.1 papunkčiais.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
3.2. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą ir atitinkamai pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.
3.3. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų
Teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
3.5.Bendradarbiauti su Planavimo organizatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumento organizavimo.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
4.1.Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti ir tikrinti.
4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.
4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.
4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų, kai planavimo organizatorius yra šį Teritorijų planavimo dokumentą tvirtinantis subjektas.
4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento  projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, asmeniškai informuoti sklypų patenkančių į planuojamą teritoriją
savininkus, nuomininkus ir/ar naudotojus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.
4.6. Planavimo organizatoriai atsakingi už patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento paskelbimą ir įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, už oficialaus informacinio pranešimo apie Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą paskelbimą jį tvirtinančios institucijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus Teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.
5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus
sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.
6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).
6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.
6.4. Kuriai nors vienai iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų nuo įspėjimo apie pažeidimo padarymą pateikimo dienos terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.
7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.