Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-187/22

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS
202 m. d. Nr.
Vilnius
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-19 įsakymu Nr. 40-144/21 įgaliotos Administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut, ir (toliau – Planavimo iniciatorius),  (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šiuo Šalys susitaria sklypas Žaliųjų Ežerų g. 145 (kadastro Nr. 0101/0133:177) (toliau – Planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl Žemės sklypo Žaliųjų Ežerų g. 145 detalusis planas (TPD Nr. T00071047) (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo, keitimo arba koregavimo planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės Planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens 2022-08-30 įsakymas reg. Nr. 30-2768/22 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI
2.1. Nekeičiant žemės sklypo Žaliųjų Ežerų g. 145 (kadastro Nr. 0101/0133:177) naudojimo paskirties ir būdo, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus –užstatymo tankumą, intensyvumą, statinių aukštį ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00086338).

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
3.2. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą ir atitinkamai pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.
3.3. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų Teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
3.5..Bendradarbiauti su Planavimo organizatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumento organizavimo.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti ir tikrinti.