Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-63/21

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS
2021 m. d. Nr. A269-2 /21,
Vilnius
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje,
kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės
Linos Koriznienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir
VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba“, įm. k. 121736145, atstovaujama direktoriaus
Mykolo Juozapavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Planavimo iniciatorius), S.
Skapo g. 4, LT-01122, Vilniuje (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl apie 24,1 ha sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:341) ir šalia esančios
teritorijos (toliau – Planuojama teritorija) detaliojo plano rengimo (toliau – Teritorijų planavimo
dokumentas) planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.
Pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. gegužės 24 d.
įsakymas Nr. A30-1753/21 (pridedama).
2. PLANAVIMO TIKSLAI
2.1. Rengti apie 24,1 ha sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:341) ir šalia esančios teritorijos
detalųjį planą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) inicijavimo pagrindu: pakoreguoti sklypo
(kadastro Nr. 0101/0011:341) ribas ir plotą, prie gyvenamojo namo Maudyklos g. 66 suformuoti
apie 526 kv. m. ploto sklypą ir nustatyti jo ribas, teisės aktų nustatyta tvarka miško žemę pakeisti
kitomis naudmenomis, vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais nustatyti naujai
formuojamam sklypui pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą, kitus
teritorijos naudojimo reglamentus, užtikrinti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų teisėti interesai.
3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal
Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.
3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.
3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų
planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatyme.
3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti,
derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų
teisės aktų nustatyta tvarka.
Elektroninio dokumento nuorašas
3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:
UAB „Miesto vizija“, įm. k. 303081028, Geranainių g. 7, LT-02184 Vilnius
4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis,
kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.
4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas
teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų
planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.
4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.
4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.
4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui
įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis
į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo
tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas
institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento
projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus,
kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų
nustatyta tvarka.
4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir
teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų
planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro
nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento
patvirtinimo.
5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus
teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.
5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs
derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus
sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.
6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento
tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.
6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip
nenumatyta sutartyje).
6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams
pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.
6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų
terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies
atlyginti nuostolius.
7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo
iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės
nuomos mokesčius.
7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje.
Planavimo organizatorius
Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021-03-19
įsakymu Nr. 40-144/21
pavaduotoja Danuta Narbut
Planavimo iniciatorius
VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos
………….Ekonomo tarnyba“
Direktorius Mykolas Juozapavičius
A.V.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas