Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A615-66/21

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2021 m. d. Nr. A615- /21,
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601,
Vilniuje kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos
direktorė Linos Koriznienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6
straipsnio 3 dalį, i UAB „MB Projektas“, įm.k. 305099427, atstovaujama direktoriaus
Sauliaus Putrimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Planavimo iniciatorius), Laisvės
pr. 125A, LT-06118, Vilniuj (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypų Kintų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:352), Kintų
g. 12B (kadastro Nr. 0101/0032:351), Daugėliškio g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:172) ir Daugėliškio
g. 26 (kadastro Nr. 0101/0032:81) (toliau – Planuojama teritorija) Vilniaus miesto valdybos 2000
m rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 1582V „Dėl sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo
plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių keitimo (toliau – Teritorijų
planavimo dokumentas) planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.
Pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. birželio 11
d įsakymas Nr. A30-2118/21 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 10 d.
sprendimu Nr. 1582V „Dėl sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“
patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055127) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti
sklypus Kintų
g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:352) ir Kintų g. 12B (kadastro Nr. 0101/0032:351), prijungti sklypu
Daugėliškio g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:172) ir Daugėliškio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0032:81) i
nustatyti žemės sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
žemė naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį ir kitus
teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal
Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.
3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

 

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu
patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir
atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas,
kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos teritorij planavimo įstatyme.
3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti
derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo
įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:
UAB „Senojo miesto architektai“, įm.k. 1259251419, Pamėnkalnio g. 32-5, LT- 01114 Vilnius

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis
kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.
4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinė priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos,
kuriai rengiama teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant
pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.
4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.
4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.
4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo
iniciatoriu įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu
kreipti į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo
taisyklėse nurodyta institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti
Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo i kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus
būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus kurių reikia Teritorijų planavimo
dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.
4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą
i teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto
Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų
planavimo dokumento patvirtinimo.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinu
teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.
5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį
su ši sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties
šalys sprę derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti
derybomis, ginčas bu sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento
tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.
6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu
kitaip nenumatyta sutartyje).
6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems
metam pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.
6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų
terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį
šalie atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo
planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar
valstybinės žemė nuomos mokesčius.
7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinė priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-19 įsakymu Nr.
40-144/21
pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo iniciatorius UAB „MB Projektai“ Direktorius Saulius Putrimas

A.V.
A.V.

Nuoroda:

Inicijavimo sutartis Širvintų 12