Tęsiamas kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano baigiamasis etapas

Pratęsiamas Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, kodas iki 2005-04-19 – U1P), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano baigiamasis etapas (iki 2016-02-01, buvo iki 2016-01-19).

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Vilniaus skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-10-14 nutarimu Nr. 1309 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.,2009, Nr. 125-5392), prašo Vilniaus m. savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt patalpinti informacinį pranešimą apie specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano baigiamąjį etapą.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE BAIGIAMĄ RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ – VILNIAUS SENAMIESČIO TVARKYMO PLANĄ IR SPRENDINIŲ VIEŠINIMO LAIKOTARPIO PRATĘSIMĄ

Tęsiamas kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, kodas iki 2005-04-19 – U1P), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano baigiamasis etapas.

Sprendinių viešinimo laikotarpio pabaiga Kultūros ministerijos nurodymu pratęsiama iki 2016-02-01.

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. Į-440 „Dėl Vilniau senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ (su vėlesniu pakeitimu) (toliau – specialusis planas).

Planavimo tikslas: užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. paštas [email protected].

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; el. p: www.lpaminklai.lt.; [email protected]; [email protected].

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/news/2005/388/Vilniaus-senamiescio-tvarkymo-plano-sprendiniai-Unikalus-kodas-16073/d,pagrindinis.html.

Su ,,popierinėmis“ planavimo medžiagos versijomis galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo – KPD Vilniaus skyriaus patalpose, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. paštas [email protected], Kultūros ministerijoje, tel. (8-5) 219 3459 ir Vilniaus Senamiesčio Atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilnius, tel. (8-5) 212 2535.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui KPD Vilniaus skyriui, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. paštas [email protected] iki 2016-02-01.