Valdybos 2002-05-23 sprendimo Nr. 1091V „Dėl teritorijos šalia Šaltūnų g. 9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALDYBOS 2002-05-23 SPRENDIMO NR. 1091V „DĖL TERITORIJOS ŠALIA ŠALTŪNŲ G. 9 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:
1. K e i č i u Vilniaus miesto valdybos 2002 m. gegužės 23 d. sprendimą Nr. 1091V ,,Dėl teritorijos šalia Šaltūnų g. 9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ ir papildau jį 3 punktu:
„3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtintas detalusis planas yra Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ (TPD registro Nr. T00056335) patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje.“
2. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriui Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintą detalųjį planą Teritorijų planavimo dokumentų registre papildyti Vilniaus miesto valdybos 2002 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 1091V ,,Dėl teritorijos šalia Šaltūnų g. 9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (TPD registro Nr. T00055292) patvirtintu detaliuoju planu.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Saltunu 9 pakeitimas