Vilniaus miesto savivaldybės šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas

 

Planuojama teritorija: Vilniaus miesto savivaldybės šilumos perdavimo tinklų teritorijos

Dokumento rengimo pagrindas: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – VŠT) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam šilumos perdavimo tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta).

Planavimo tikslai: įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, kurie numato ūkinei veiklai vykdyti naudojamos teritorijos nustatymą Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose.

Planavimo uždaviniai:

    • Nustatyti šilumos perdavimo tinklų apsaugai reikalingas teritorijas (apsaugos zonas), kuriose taikomos Įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
    • Įrašyti (įregistruoti) taikomas teritorijas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;
    • Informuoti žemės sklypų savininkus ir kitus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis apie jų žemės sklypuose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir prašymų dėl nuostolių atlyginimo pateikimo tvarką;
    • Planas parengtas asmenų, atitinkančių Tvarkos aprašo 5.1-5.2 punktų nuostatas, laikantis Tvarkos apraše plano rengimui keliamų reikalavimų;
    • Bendrovė yra atsakinga už tinkamą apsaugos zonų teritorijų nurodymą ir šių teritorijų pažymėjimą Plane.

Organizatorius: AB Vilniaus šilumos tinklai

Iniciatorius: AB Vilniaus šilumos tinklai

Rengėjas: AB Vilniaus šilumos tinklai

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: https://chc.lt/lt/gyventojams/silumos-perdavimo-tinklu-teritoriju-planas/238   

VŠT šilumos perdavimo tinklų planą galite rasti aukščiau pateiktoje nuorodoje

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Ekspozicija ir viešas aptarimas netaikomas

Nuoroda:

1.+VMS+ŠILUMOS+PERDAVIMO+TINKLŲ+TERITORIJŲ+PLANO+AR

3.+Žemės+sklypų+patenkančių+į+plano+teritorijas+sąrašas

4.+LR+Energetikos+ministerijos+sprendimas