Visuomenės informavimas dėl pakeistų sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano (TPDR Nr. T00055814) servitutų turinio, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimo žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius sprendinių pagal derinančių institucijų pastabas, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalies nuostatomis

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.
Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo pakeisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano (TPDR Nr. T00055824) servitutų turinio, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimą žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius, sprendiniai.

1. Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabos 2023-08-23 įvykusio Teritorijų planavimo komisijos posėdžio metu: rodyti pagrindiniame brėžinyje esamus, keičiamus ir planuojamus servitutus. Į pastabą atsižvelgta, pagrindinis sprendinių brėžinys papildytas servitutų koregavimo paaiškinamosiomis schemomis.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano (TPDR Nr. T00055824) servitutų turinio, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimą žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius.
Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklypas kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius

Dokumento rengimo pagrindas: 2008 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-364 „Dėl sklypo Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į. k. 303061028, Geranainių g. 7, Vilnius. Projekto vadovė Rasa Druskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1053). Tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytų servitutų turinį, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2023 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimoviesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros susipažinimo termino pabaigos (10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje).

Nuoroda:

Brėžinys

Aiškinamasis raštas