Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos, dėl derinimo metu gautų pastabų ir atitinkamai patikslintų teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano, koreguoto sklype Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761 (Reg. Nr. T00088337), požeminės sklypo dalies užstatymo zonos koregavimo sprendinių

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijos planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano, koreguoto sklype Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761 (Reg. Nr. T00088337), požeminės sklypo dalies užstatymo zonos koregavimas

Planuojama teritorija, plotas: 0.1365  ha teritorija Sporto g.16, Vilnius.

Planavimo pagrindas:

2001-06-13 Vilniaus miesto savivaldybės Valdybos sprendimas Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo

2020-11-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-3062/20 „Dėl Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr.3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinių koregavimo tvirtinimo tvirtinimo”.

2022-10-25 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-3998/22 „Dėl Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinių Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu tvirtinimo”.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Vadovaujantis 2022-10-25 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymu Nr. A30-3998/22 „Dėl Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinių Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu tvirtinimo” patvirtintais sprendiniais ir  Teritorijų planavimo įstatymo 28 d. 9 p. bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.3 punktais, koreguojama požeminio užstatymo statybos zona.

Požeminė statybos zona koreguojama su tikslu optimaliai suplanuoti požeminio automobilių parkavimo vietų išdėstymą. Požeminės statybos zonos riba praplečiama 1,9 m ( 16 kv/m) iki vakarinės sklypo ribos (ties Šeimyniškių gatve) ir iki skystųjų degalų kolonėlės apsaugos zonos. Kiti sprendiniai nekeičiami.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (85)2112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt,  interneto svetainė: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Planavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, P. Lukšio g. 1, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, mob. telefonas: 8 699 79001.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su sprendiniais, pataisytais pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas, galima susipažinti nuo 2023-02-27 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, www.vilnius.lt

Nuoroda:

AR+Sporto+16+supaprastinta+tvarka

Pakeitimų aprašymas-Sporto-16

PB_Sporto g. 16_2023_02_22_pakoreguotas brėžinys