Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo procesas inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T.
Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2021-01-25 priėmė galutinį sprendimą, kad „Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių
koregavimo sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas.“

Planuojama teritorija, plotas: apie 5,9 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypus Saltoniškių g. 9 (k/Nr.0101/0031:482), Saltoniškių g. 9A (k/Nr. 0101/0031:53) ir gretimą teritoriją prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių, Žvėryno sen., Vilniuje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A30-2010/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinius sklypuose Saltoniškių g. 9A ir Saltoniškių g. 9 ir gretimoje teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. spalio 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-57/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir Vilniaus miesto valdybos 1998 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 431V „Dėl AB „Vilniaus pienas“ teritorijos Saltoniškių g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Saltoniškių g. 9 detaliojo plano (registro Nr. T00054474) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 30- 2579/18(2.1.1E-TD2) „Dėl žemės sklypų Saltoniškių g. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sklype Saltoniškių g. 9A (kadastro Nr. 0101/0031:53) ir gretimoje teritorijoje rytinėje dalyje prie Saltoniškių gatvės ir pietvakarinėje dalyje prie T. Narbuto gatvės esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje: pertvarkyti sklypo Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482) ribas ir patikslinti plotą padalijant sklypą ir atskiriant infrastruktūrai skirtą Stirnų ir T. Narbuto gatvių dalį, koreguoti T. Narbuto gatvės raudonąsias linijas suplanuotoje teritorijoje, suformuoti valstybinės žemės sklypus teritorijoje prie
Saltoniškių gatvės ir T. Narbuto gatvės bei nustatyti jiems bendrojo naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdą nekeičiant sklypų Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482), Saltoniškių g. 9A
(kadastro Nr. 0101/0031:53) esamos paskirties ir naudojimo būdo, koreguoti užstatymo aukščio, tankumo ir intensyvumo rodiklius, tikslinti servitutus ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti teritorijos optimalią urbanistinę struktūrą, pėsčiųjų ryšius tarp komercinių ir bendro naudojimo želdynų teritorijų.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, į/k 181626536, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 219 7913, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: juridiniai asmenys

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė,
el. p.: [email protected], Violeta Miciūtė – Bružienė, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. spalio 26 d. iki 2021 m. lapkričio 10 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-529), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. [email protected], [email protected].

Viešas svarstymas vyks 2021 m. lapkričio 11 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 886 9351 9826, slaptažodis: 223423):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrfuqtrzIiGNJUeqJIXFczSztzkN-wvPpJ

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-529) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

SMA_Saltoniskiu+9_SPR_Igyvendinimo+etapu-sklypu+formavimo+brezinys

SMA_Saltoniskiu+9_SPR_Pagrindinis+brezinys