UNESCO

Paveldo mylėtojai kviečiami kurti Vilniaus istorinio centro valdymo planą

Šiais metais švenčiamas 700-asis Vilniaus gimtadienis įkvėpė iš naujo tyrinėti ir atrasti miesto istoriją ir unikalius kultūros paveldo objektus bei paminklus. Jubiliejiniai metai pažymėti dar vienu paveldo išsaugojimui svarbiu įvykiu – iki 2023-ųjų pabaigos Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir viešoji įstaiga „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ įsipareigoja kartu parengti Vilniaus istorinio centro – UNESCO pasaulio paveldo objekto – valdymo planą. 

Valdymo plano rengėjai tikisi, kad aktyvus visuomenės įsitraukimas į šio strateginio dokumento kūrimą padės išgirsti, išanalizuoti ir apibendrinti pagrindines problemas, kylančias UNESCO pasaulio paveldo vietovėje, ir numatyti artimiausio dešimtmečio veiksmus šioms problemoms spręsti.

Susitikimai su visuomene

Siekiant telkti visuomenę efektyvesnei kultūros paveldo apsaugai ir tvariam jo naudojimui Vilniaus senamiestyje ir už jo ribų, numatyti vieši susitikimai. Paveldo ekspertai, Vilniaus senamiesčio gyventojai, verslininkai, visuomenininkai ir visi, kuriems rūpi Vilniaus istorinio centro ateitis, kviečiami aktyviai dalyvauti Valdymo plano rengimo procese. 

Susitikimų tvarkaraštis

Valdymo planas – kas tai?

Valdymo planą (ang. World Heritage Management Plan) privalo turėti visos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytos vertybės – Vilniaus istoriniam centrui Pasaulio paveldo statusas suteiktas 1994 m. Šis planas yra strateginio valdymo instrumentas, kurio tikslas – apibrėžti, kaip yra saugoma Vilniaus istorinio centro išskirtinė visuotinė vertė (ang. Outstanding Universal Value). Tai ne teritorijų planavimo dokumentas. Kitų pasaulio paveldo miestų ir vietovių valdymo planų rengimo geroji praktika atskleidžia, jog sėkmingo dokumento pagrindas – UNESCO paveldo objekto ar vietovės išsaugojimu suinteresuotų visuomenės narių įsitraukimas ir dalyvavimas kuriant šį dokumentą. 

Valdymo plane numatyta:

  • įvertinti pagrindines vertybės raidos tendencijas;
  • parengti konteksto analizę skirtingais lygmenimis per stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę, t. y., nagrinėti gamtinius, socialinius, demografinius, ekonominius, technologinius, politinius ir kitus procesus ir reiškinius, darančius įtaką Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (ją sudarančioms vertėms, jų autentiškumui ir vientisumui) būklei;
  • suformuluoti Vilniaus istorinio centro valdymo viziją UNESCO Pasaulio paveldo aspektu konkrečiam periodui;
  • parengti Veiksmų planą, t. y., remiantis esamos padėties analize ir kita medžiaga, pasiūlyti konkrečias priemones, jų įgyvendinimo galimybes ir terminus įvairiose srityse (išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo, pokyčių valdymo, švietimo ir suvokimo apie Pasaulio paveldą ir Vilniaus istorinį centrą didinimo, turizmo, ekstremalių situacijų valdymo ir kt.);
  • pasiūlyti Valdymo plano įgyvendinimo, stebėsenos ir atnaujinimo mechanizmą.

Valdymo plano veikimo sritys:

  • kultūros paveldo apsauga;
  • materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo sąsajos;
  • kultūros paveldo apsaugos nauda vietos ekonomikai ir socialinei gerovei;
  • įtrauktis;
  • darnus vystymasis.

Įgyvendindamos Valdymo planą visos suinteresuotos grupės turės sutarti dėl bendrų prioritetų, veiksmų ir atsakomybių pasiskirstymo, taip užtikrindamos Vilniaus istorinio centro išsaugojimą ir veiklos planavimą šioje teritorijoje dabarties ir ateities kartoms trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.

Valdymo planas – privalomas dokumentas, sudaromas vadovaujantis tarptautinėmis UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos (LT  ir EN) ir jos įgyvendinimo gairių  (LT ir  EN) nuostatomis.

Parengusios valdymo planą, susijusios institucijos sudarys atskirą susitarimą, kuriame nustatys savo įsipareigojimus dėl tolesnio bendradarbiavimo įgyvendinant plano veiksmus, jo dalių finansavimą ir vykdant jų įgyvendinimo stebėseną.

Valdymo planas turi būti parengtas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, UAB „Vilniaus planas“.

Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės aprašas (LT ir EN ).

Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo priežiūros komisija 

Rugilė Puodžiūnienė ([email protected]) (paveldo valdymo plano rengimo klausimais)
Beatričė Umbrasaitė ([email protected]) (visuomenės dalyvavimo valdymo plano rengime klausimais)