UNESCO

Paveldo mylėtojai kviečiami kurti Vilniaus istorinio centro valdymo planą

Šiais metais švenčiamas 700-asis Vilniaus gimtadienis įkvėpė iš naujo tyrinėti ir atrasti miesto istoriją ir unikalius kultūros paveldo objektus bei paminklus. Jubiliejiniai metai pažymėti dar vienu paveldo išsaugojimui svarbiu įvykiu – iki 2023-ųjų pabaigos Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir viešoji įstaiga „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ įsipareigoja kartu parengti Vilniaus istorinio centro – UNESCO pasaulio paveldo objekto – valdymo planą. 

Valdymo plano rengėjai tikisi, kad aktyvus visuomenės įsitraukimas į šio strateginio dokumento kūrimą padės išgirsti, išanalizuoti ir apibendrinti pagrindines problemas, kylančias UNESCO pasaulio paveldo vietovėje, ir numatyti artimiausio dešimtmečio veiksmus šioms problemoms spręsti.

Apklausa apie Vilniaus senamiestį: kaip gyvename, ką vertiname ir turime išsaugoti?

2023 liepos – spalio mėnesiais vyko internetinė apklausa apie UNESCO Pasaulio paveldo vietovę, Vilniaus istorinį centrą. Apklausoje miestiečiai buvo kviečiami pasidalinti savo nuomone bei įžvalgomis apie Vilniaus senamiesčio problemas.

Apklausos rezultatai: apklausa

Susitikimai su visuomene

Siekiant telkti visuomenę efektyvesnei kultūros paveldo apsaugai ir tvariam jo naudojimui Vilniaus senamiestyje ir už jo ribų, rengiant Valdymo planą vyko 4 vieši susitikimai.

Visi suplanuoti vieši projekto aptarimai jau įvyko. Norinčius teikti pastabas Valdymo plano projektui kviečiame siūsti pasiūlymus el. paštu iki 2024 m. sausio 16 d. Pastabas siųsti šiais el. paštais:
– Valdymo plano koordinatorei Rugilei Balkaitei Puodžiūnienei: rugile.balkaite@gmail.com
– Vilniaus m. savivaldybės kultūros paveldo skyriaus vedėjai. Donatai Armakauskaitei: donata.armakauskaite@vilnius.lt

Sausio mėn. pabaigoje galutinis Vilniaus istorinio centro valdymo plano variantas bus siunčiamas UNESCO pasaulio paveldo centrui. Parengtas galutinis Vilniaus istorinio centro valdymo plano variantas bus skelbiamas ir viešai.

Sausio 9 d. 18:00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko 4-asis susitikimas su gyventojais dėl rengiamo Vilniaus istorinio centro valdymo plano.

Susitikimo metu pristatytas valdymo plano projektas ir valdymo plano dalies, veiksmų plano, lentelė. Su pristatytais dokumentais galite susipažinti:

Valdymo plano projektas 2024 01 08

Veiksmų plano lentelė 2024 01 08

Veiksmų planą sudaro keturi sluoksniai, remiantis 2015 m. UNESCO patvirtinta Tvaraus vystymosi perspektyvos integravimo į Pasaulio paveldo konvencijos procesus politikos, 2011 m. UNESCO Rekomendacijos dėl Istorinio urbanistinio kraštovaizdžio nuostatomis, konceptualia Stokholmo universiteto Stokholmo atsparumo centro darnaus vystymosi tikslų vizualine sąveika „SDG Wedding Cake rekomendacija” ir kt.:

 1. Atsparumas;
 2. Apsauga ir subalansuotas vystymas;
 3. Bendruomenės;
 4. Gyvybingumas.

Kiekvienam iš šių sluoksnių formuojami atskiri tikslai, kurių įgyvendinimui veiksmų plane numatomos trumpos ir ilgos trukmės priemonės.

Įvyko 3-iasis susitikimas ir Vilniaus senamiesčio paveldo pažintinė diena

Rugsėjo 16 d., šeštadienį, vyko Vilniaus senamiesčio pažintinė diena „Gyvas Vilniaus senamiesčio paveldas: pažink, pajausk, dalinkis“. Dienos programoje – pažintinė ekskursija po Vilniaus senamiestį, kurioje dėmesys skirtas Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) pažinimui. Po ekskursijos Vilniaus muziejuje vyko diskusija su filosofu doc. dr. Nerijumi Mileriu, architektu prof. Audriumi Ambrasu ir geografu doc. dr. Ričardu Skorupsku. Diskusiją moderavo architektė Aida Štelbienė, VšĮ „Architektūros kokybės vystymo asociacija“ pirmininkė. Diskusijos įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=nPW0rEI_XzQ&t=5965s 

Rugsėjo 19 d. antradienį, 18:00 val. Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje vyko Valdymo plano strateginių dalių pristatymas ir aptarimas. Renginio įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=T8zqHmYQ4Zk 

– Esamos situacijos analizės projektas:
1. Kultūros paveldo apsauga
2. Darnus urbanistinis vystymasis
3. Darnus turizmas
4. Socialiniai ir ekonominiai aspektai
5. Švietimo, įtraukties ir sąmoningumo dalis
6. Rizikų valdymas

– Vilniaus senamiesčio valdymo plano veiksmų plano projektas

Įvyko 2-asis susitikimas

2023 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybėje (20 aukšto salėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius) vyko antroji konsultacija su visuomene dėl rengiamo Vilniaus istorinio centro, senamiesčio, valdymo plano. Miestiečiai buvo kviečiami diskutuoti apie parengtos esamos situacijos analizės ir Vilnius istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) suvedimo rezultatus.

Renginys Facebook.

Susitikime aptartas ekspertų parengtas Vilniaus istorinio centro būklės esamos situacijos įvertinimas ir SSGG  (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė kultūros paveldo apsaugos, švietimo (žinios apie kultūros paveldo statusą), darnaus vystymosi, turizmo, ekonominių ir socialinių aspektų srityse. Taip pat pristatytas Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės suvedimas. Po pristatymų, antrojoje renginio dalyje vyko diskusijos.

Renginio aprašymą rasite čia. Apibendrintus vykusių diskusijų rezultatus rasite čia

Įvyko 1-asis susitikimas

2023 m. gegužės 25 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus parodų erdvėje  „Istorijų namai“ pristatytas Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo procesas ir kartu su dalyviais diskutuota apie vertybę 14-likoje sričių.

Su diskusijos rezultatais galite susipažinti čia.

Viso susitikimo įrašą galite rasti YouTube platformoje.

Valdymo planas – kas tai?

Valdymo planą (angl. World Heritage Management Plan) privalo turėti visos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytos vertybės – Vilniaus istoriniam centrui Pasaulio paveldo statusas suteiktas 1994 m. Šis planas yra strateginio valdymo instrumentas, kurio tikslas – apibrėžti, kaip yra saugoma Vilniaus istorinio centro išskirtinė visuotinė vertė (ang. Outstanding Universal Value). Tai ne teritorijų planavimo dokumentas. Kitų pasaulio paveldo miestų ir vietovių valdymo planų rengimo geroji praktika atskleidžia, jog sėkmingo dokumento pagrindas – UNESCO paveldo objekto ar vietovės išsaugojimu suinteresuotų visuomenės narių įsitraukimas ir dalyvavimas kuriant šį dokumentą. 

Valdymo plane numatyta:

 • įvertinti pagrindines vertybės raidos tendencijas;
 • parengti konteksto analizę skirtingais lygmenimis per stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę, t. y., nagrinėti gamtinius, socialinius, demografinius, ekonominius, technologinius, politinius ir kitus procesus ir reiškinius, darančius įtaką Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (ją sudarančioms vertėms, jų autentiškumui ir vientisumui) būklei;
 • suformuluoti Vilniaus istorinio centro valdymo viziją UNESCO Pasaulio paveldo aspektu konkrečiam periodui;
 • parengti Veiksmų planą, t. y., remiantis esamos padėties analize ir kita medžiaga, pasiūlyti konkrečias priemones, jų įgyvendinimo galimybes ir terminus įvairiose srityse (išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo, pokyčių valdymo, švietimo ir suvokimo apie Pasaulio paveldą ir Vilniaus istorinį centrą didinimo, turizmo, ekstremalių situacijų valdymo ir kt.);
 • pasiūlyti Valdymo plano įgyvendinimo, stebėsenos ir atnaujinimo mechanizmą.

Valdymo plano veikimo sritys:

 • kultūros paveldo apsauga;
 • materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo sąsajos;
 • kultūros paveldo apsaugos nauda vietos ekonomikai ir socialinei gerovei;
 • įtrauktis;
 • darnus vystymasis.

Oficialų UNESCO pasaulio paveldo, Vilniaus istorinio centro, ribų žemėlapį rasite UNESCO svetainėje.


Įgyvendindamos Valdymo planą visos suinteresuotos grupės turės sutarti dėl bendrų prioritetų, veiksmų ir atsakomybių pasiskirstymo, taip užtikrindamos Vilniaus istorinio centro išsaugojimą ir veiklos planavimą šioje teritorijoje dabarties ir ateities kartoms trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.

Valdymo planas – privalomas dokumentas, sudaromas vadovaujantis tarptautinėmis UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos (LT  ir EN) ir jos įgyvendinimo gairių  (LT ir  EN) nuostatomis.

Parengusios valdymo planą, susijusios institucijos sudarys atskirą susitarimą, kuriame nustatys savo įsipareigojimus dėl tolesnio bendradarbiavimo įgyvendinant plano veiksmus, jo dalių finansavimą ir vykdant jų įgyvendinimo stebėseną.

Valdymo planas turi būti parengtas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 • 1-ojo susitikimo (2023 m. gegužės 25 d.) įvykusio Lietuvos nacionalinio muziejaus parodų erdvėje  „Istorijų namai“ metu pristatytas Vilniaus istorinio centro (vertybės) valdymo plano rengimo procesas ir kartu su dalyviais diskutuota apie vertybę 14-likoje sričių.
  Renginio apibendrinimas.

Su diskusijos rezultatais galite susipažinti čia. 

Viso susitikimo įrašą galite rasti YouTube platformoje.

 • įvyko 2-asis susitikimas. 2023 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybėje (20 aukšto salėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius) vyko antroji konsultacija su visuomene dėl rengiamo Vilniaus istorinio centro, senamiesčio, valdymo plano. Miestiečiai buvo kviečiami diskutuoti apie parengtos esamos situacijos analizės ir Vilnius istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) suvedimo rezultatus.

Renginio aprašymą rasite čia.  Apibendrinti vykusių diskusijų rezultatai bus įkelti netrukus.

 • Giedrė Filipavičienė, architektė, urbanistė, paveldo apsaugos ekspertė, VšĮ „Kultūros paveldo ekspertų asociacija“ pirmininkė;;
 • Živilė Šimkutė, urbanistė, MB „MASH Studio“ direktorė;
 • Aida Štelbienė, architektūrologė, Architektūros kokybės vystymo asociacijos pirmininkė;
 • dr. Rasuolė Andrulienė, turizmo ekspertė;
 • dr. Tadas Šarūnas, Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto sociologas;
 • Eugenijus Kaminskis, agentūros „The Critical“ tyrimų vadovas;
 • dr. Viltė Janušauskaitė, paveldosaugos specialistė;
 • Rugilė Balkaitė Puodžiūnienė, paveldosaugos specialistė, Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės narė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė.

VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, UAB „Vilniaus planas“.

Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės aprašas (LT ir EN ).

Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo priežiūros komisija 

Rugilė Puodžiūnienė (rugile.balkaite@gmail.com) (paveldo valdymo plano rengimo klausimais)
Beatričė Umbrasaitė (beatrice.umbrasaite@vplanas.lt) (visuomenės dalyvavimo valdymo plano rengime klausimais)