Vardiniai suoleliai

 

Vilniuje ypatingus vardinius suolelius puošia padėkos geradariams

Vilnius kviečia įsigyti ypatingų vardinių suolelių – už juos surinktos lėšos bus skiriamos socialinės rizikos šeimose augančių vaikų ugdymui!

Vardinį suolelį galima padovanoti gimtadienio proga, įamžinti savo vaiko gimimą ar net tokiu netradiciniu būdu pasipiršti. Tikim, kad fantazijos ir idėjų vilniečiai turi daug, o suolelių užteks visiems, o surinktas lėšas už vardinius suolelius savivaldybė skirs labai kilniam tikslui – socialinės rizikos šeimose augančių vaikų ugdymui.

Suolelį papuoš nedidelė lentelė su norimu užrašu. Padėkos lentelės bus tvirtinamos ant suolelių Vingio parke, Gedimino pr., Bernardinų sode, Neries krantinėje, kt.


PARAMOS, SKIRIAMOS VAIKŲ, AUGANČIŲ SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOSE ŠEIMOSE, NEFORMALIAJAM UGDYMUI FINANSUOTI, ADMINISTRAVIMO IR PADĖKOS LENTELIŲ UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 30-2777/19

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, administravimo ir padėkos lentelių už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2019 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 1-98 „Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
 2. Šis Aprašas nustato paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti (toliau − parama), teikimo, paramos sutarties pasirašymo, paramos gavimo, gautos paramos apskaitos ir panaudojimo bei ataskaitų apie gautą paramą teikimo, padėkos lentelių įrengimo tvarką bei dizainą.
 3. Parama yra savanoriškas ir neatlygintinas paramos teikimas paramos gavėjui.
 4. Paramos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą bei Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 1-98 „Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ Savivaldybės administracijai piniginėmis lėšomis suteikia paramą.
 5. Paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, sutartis (toliau – paramos sutartis) – teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais sudarytas savanoriškas paramos teikėjo ir paramos gavėjo susitarimas, kuriuo nustatomas paramos objektas, šalių teisės ir pareigos, sutarties vykdymo terminai ir tvarka, sutarties galiojimas, nutraukimas, pakeitimas ir papildymas.
 6. Padėkos lentelė – nedidelio formato padėkos už suteiktą paramą lentelė su paramos teikėjo pageidaujamu užrašu, pritvirtina ant Vilniaus mieste esančių suolelių.


II. PARAMOS TEIKIMAS. PARAMOS SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Paramos teikėjui pareiškus norą suteikti paramą, paramos teikėjas informuojamas (žodžiu, elektroniniu laišku, raštu), į kokią Savivaldybės sąskaitą parama gali būti pervedama, taip pat nurodomi kiti paramos teikimui reikalingi rekvizitai. Informacija apie galimybę teikti paramą nuolat viešinama Savivaldybės interneto svetainėje. Už informacijos viešinimą yra atsakingas Rinkodaros ir komunikacijos skyrius.
 2. Paramos sutartis sudaroma raštu, o tuo atveju, kai paramos vertė didesnė kaip 14 500 (keturiolika tūkstančių penki šimtai) Eur, paramos sutartis yra tvirtinama notaro (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.469 straipsnio 2 dalis).
 3. Paramos sutarties projektą (Aprašo 1 priedas) parengia ir su juo paramos teikėją supažindina Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyris
 4. Parengus paramos sutarties projektą pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą, paramos sutarties projektą vizuoja Finansų ir ekonomikos skyrius, Švietimo aplinkos skyrius, Bendrojo ugdymo skyrius, Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Jaunimo skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius bei Rinkodaros ir komunikacijos skyrius. O tais atvejais, kai paramos sutarties projekto nuostatos neatitinka šiuo Aprašu patvirtintos paramos sutarties formos, – papildomai ir Teisės grupės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 5. Parengta sutartis ir vizuotas sutarties projektas teikiami pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.


III. PARAMOS GAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 1. Vidinėje Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyrio apskaitoje fiksuojami paramos teikėjai.
 2. Gautos paramos lėšos apskaitomos atskiroje paramai skirtoje Savivaldybės administracijos sąskaitoje.
 3. Paramos lėšos administruojamos Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyryje. Administruodamas paramos teikimą, atsakingas darbuotojas:

14.1. sutikrina, ar įvykdyti įsipareigojimai pagal rašytines (notaro patvirtintas) paramos sutartis;

14.2. informuoja apie suteiktą paramą (jos dydį, paramos teikėją, paramos teikėjo kontaktinius duomenis, jei tokie žinomi, ir kitas aplinkybes) Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrių Aprašo VII skyriuje nustatytiems veiksmams atlikti.


IV. GAUTŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 1. Gautos paramos lėšos naudojamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti. Švietimo aplinkos skyrius, Bendrojo ugdymo skyrius, Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Jaunimo skyrius, Socialinių paslaugų skyrius paramos lėšas panaudojęs ne pagal paskirtį, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Apibendrinta informacija apie gautą paramą pinigais teikiama Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyriui, Švietimo aplinkos skyriui, Bendrojo ugdymo skyriui, Ikimokyklinio ugdymo skyriui, Jaunimo skyriui ir Socialinių paslaugų skyriui.
 3. Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyris, rengdamas Savivaldybės biudžeto projektą, numato iki 100 proc. per einamuosius finansinius metus gautos paramos dydžio Savivaldybės biudžeto išlaidas.
 4. Per einamuosius metus sukaupta parama pervedama į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.
 5. Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyrius nepanaudotas einamųjų metų paramos lėšas įtraukia į rengiamą kitų metų Savivaldybės biudžeto projektą.


V. INFORMACIJOS IR ATASKAITŲ APIE GAUTĄ PARAMĄ TEIKIMAS

 1. Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyris, vykdydamas Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. 1-98 „Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, rengia ir teikia Apskaitos skyriui šias ataskaitas:

20.1. mėnesio ataskaitą apie iš vieno paramos teikėjo gautą paramą, didesnę kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur (forma PLN 203). Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, per kurį nuo kalendorinių metų pradžios iš to paties paramos teikėjo gautos paramos suma viršija 15000 Eur, ir už kiekvieną toliau einantį tų kalendorinių metų mėnesį, per kurį iš to paties paramos teikėjo gaunama parama. Mėnesio ataskaitose privalo būti pateikta informacija apie konkrečius paramos teikėjus – nurodoma gautos piniginės paramos suma. Atitinkamo mėnesio ataskaita turi būti pateikta iki kito mėnesio 10 dienos;

20.2. metinę ataskaitą apie paramos gavimą ir panaudojimą (forma FR0478). Ataskaita pateikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.

 1. Apskaitos skyrius rengia ir teikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai šias ataskaitas:

21.1. mėnesio ataskaitą apie iš vieno paramos teikėjo gautą paramą, didesnę kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Atitinkamo mėnesio ataskaita turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos (forma PLN 203);

21.2. metinę ataskaitą apie paramos gavimą ir panaudojimą (forma FR0478). Ataskaita pateikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. Ji gali būti pateikiama ir elektroniniu būdu.

 1. Siekiant informuoti visuomenę apie paramos teikėjus, informacija apie paramos teikėjus bei apie surinktos paramos panaudojimą skelbiama viešai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Fizinių asmenų, sutinkančių su jų duomenų skelbimu, duomenys (vardas, pavardė) skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt 1, 10 arba 50 metų nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, priklausomai nuo skiriamos paramos dydžio. Už šios informacijos skelbimą atsakingas Rinkodaros ir komunikacijos skyrius.


VI. PADĖKOS LENTELIŲ UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ FORMA IR ĮRENGIMO VIETOS

 1. Už Aprašo II skyriuje suteiktą paramą ant Vilniaus mieste esamų suolelių paramos teikėjams įrengiama padėkos lentelė. Suoleliai, ant kurių tvirtinamos padėkos lentelės, laikomi vardiniais suoleliais.
 2. Bendri padėkos lentelės matmenys, kai joje esantis užrašas rašomas tik viena (lietuvių) kalba,– ne daugiau kaip 40 milimetrų vertikaliai ir 80 milimetrų horizontaliai. Kai padėkos lentelės užrašas yra dvikalbis (su vertimu į lietuvių kalbą), bendri lentelės matmenys gali būti ne daugiau kaip 40 milimetrų vertikaliai ir 160 milimetrų horizontaliai. Padėkos lentelė gaminama iš ne mažiau kaip 2 milimetrų storio metalizuoto plastiko. Pavyzdinės padėkos lentelės formos ir vizualizacija nurodytos Aprašo 2 priede. Lentelėje tekstas graviruojamas lazeriu. Lentelė tvirtinama įleidžiant į suoliuko tašą centrinėje arba dešinėje pusėje (suoliukas su atlošu –  viename iš viršutinių taškų, suoliukas be atlošo – viduriniame taške).
 3. Ant padėkos lentelės negali būti tiesiogiai konkrečius prekės ženklus propaguojančių bei neapykantą ar diskriminaciją skatinančių užrašų, taip pat tokie užrašai negali prieštarauti Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos rekomendacijoms, jei tokios nustatytos. Jei padėkos lentelėje teikėjo užsakymu graviruojamas užrašas užsienio kalba, juo vadovaujantis šalia teksto užsienio kalba turi būti ne mažesnio formato tekstas ir lietuvių kalba.
 4. Padėkos lentelės užrašas ir įrengimo vieta, pageidaujant paramos teikėjui, yra derinamas su paramos teikėju.
 5. Padėkos lentelės ant vardinių suolelių tvirtinamos šiose Vilniaus miesto vietose:

27.1. Vingio parke;

27.2. Gedimino prospekte;

27.3. Bernardinų sode;

27.4. Neries krantinėje;

27.5. kitose lankytinose vietose.


VII. PADĖKOS LENTELIŲ ĮRENGIMAS

 1. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius, gavęs Aprašo 14.2 papunktyje nurodytą informaciją iš Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyrio:

28.1. susisiekia su paramos teikėju dėl padėkos lentelės užrašo ir tvirtinimo vietos derinimo;

28.2 jeigu įrengiant padėkos lentelę naudojami paramos teikėjo duomenys, gauna rašytinį sutikimą naudoti asmens duomenis (forma pateikiama Aprašo 3 priede). Jeigu padėkos lentelėje bus naudojami kitų fizinių asmenų duomenys, gauna rašyti patvirtinimą, kad asmuo, kurio duomenys bus naudojami padėkos lentelėje apie duomenų tvarkymą yra informuotas ir su tuo sutinka;

28.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja padėkos lentelės įsigijimą, atsiskaitymą ir tvirtinimą ant vardinių suolelių;

28.4. apie padėkos lentelės įrengimą informuoja (žodžiu, elektroniniu laišku) paramos teikėją.

 1. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius sudaro ir nuolat atnaujina vardinių suolelių ir padėkos lentelių sąrašą (apskaitą), vykdo vardinių suolelių ir padėkos lentelių stebėseną, pagal poreikį organizuoja ir vykdo vardinių suolelių ir įrengtų padėkos lentelių išsaugojimą bei priežiūrą Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-98 „Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais terminais.
 2. Atsiradus poreikiui vardiniai suoleliai su ant jų esančiomis padėkos lentelėmis gali būti perkeliami į kitą vietą. Tokį sprendimą priima Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius. Sprendimas perkelti vardinius suolelius su padėkos lentelėmis nėra derinamas su paramos teikėju.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už tinkamą šio Aprašo įgyvendinimą atsako Finansų ir ekonomikos skyrius, Apskaitos skyrius, Švietimo aplinkos skyrius, Bendrojo ugdymo skyrius, Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Jaunimo skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius bei Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus.
 2. Tarnautojai ir darbuotojai už šio Aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Aprašas gali būti pildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________

Dokumentai atsisiųsti

Tvarkos aprašas, paramos sutarties forma, lentelių pavyzdžiai, sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo forma


Padėkos lentelė tvirtinama ant Vilniaus mieste esančių suolelių ir Vilniaus miesto savivaldybės saugoma, tvarkoma ir prižiūrima šiomis sąlygomis:

 • suteikus 500-1000 Eur dydžio paramą – 1 metus;
 • suteikus 1000-5000 Eur dydžio paramą – 10 metų;
 • suteikus didesnę nei 5000 Eur paramą – 50 metų.

Plačiau apie tai – https://aktai.vilnius.lt/document/30326935

 


Gintautas Runovičius
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Skyriaus vedėjas
gintautas.runovicius@vilnius.lt
Tel. 211 2418
Kabinetas 612

 1 variantas

2 variantas

3 variantas

4 variantas