Nowe przedsiębiorstwa wywozu odpadów oraz niższe ceny za wywóz śmieci w Wilnie

Samorząd stolicy ma wspaniałe wieści dla mieszkańców miasta –zagospodarowanie odpadów coraz bardziej się modernizuje, a opłata za wywóz śmieci będzie o 20-30%. niższa. Ogłoszony przez Samorząd konkurs na zbieranie i wywóz odpadów wygrały trzy firmy – “VSA Vilnius”, “Ekonovus” oraz “Ecoservice”.

“Po podpisaniu umów mamy nadzieję, że administrowanie systemu zagospodarowania odpadów stanie się bardziej przejrzyste, efektywne i racjonalne. Oprócz tego, Samorząd będzie miał pełną kontrolę i dokładne dane, dlatego mieszkańcy miasta nie będą płacili “za powietrze” – odpady będą ważone na każdej trasie, dane będą gromadzone i analizowane” – zalety nowego porządku podkreśla odpowiedzialny za sprawy zagospodarowania odpadów w mieście wicemer Linas Kvedaravičius.

Istniejący dotychczas system nie zapewniał dokładnej kontroli i Samorząd nie posiadał informacji o umowach obecnych przewoźników śmieci z administratorami, wspólnotami i tak dalej. Zgodnie z nowym porządkiem przewoźnicy mieszanych odpadów komunalnych będą zawierali umowy bezpośrednio z Samorządem, a nie z mieszkańcami.

Opłata będzie pobierana do budżetu Samorządu. Rachunki odpadów otrzymają posiadacze bezpośrednio z Samorządu, a nie od administratora budynku lub wspólnoty mieszkaniowej.
Ogółem szacowane są 15 opłaty różnych wielkości: dla bloków i domów indywidualnych, hoteli, placówek opieki zdrowotnej, placówek żywienia zbiorowego i innych, dla wspólnot działkowych, ponieważ działalność każdego z nich, która ma wpływ na powstawanie odpadów, jest bardzo zróżnicowana, szacowane też są inne koszty ich obsługi.

Kolejną nowością jest powołanie nowego administratora systemu zagospodarowania odpadów, który będzie odpowiedzialny za ewidencję i kontrolę opłat. Zajmie się tym przedsiębiorstwo Samorządowe “Vilniaus atliekų sistemos administratorius”. Z zebranych przez Samorząd pieniędzy z opłat będą prowadzone rozliczenia z przedsiębiorstwami, które będą zbierały i wywoziły odpady. Nowy porządek i metody administrowania dadzą też więcej korzyści mieszkańcom. Według wstępnych obliczeń – dla absolutnej większości mieszkańców bloków opłata za wywóz śmieci zmniejszy się o 20-30 proc. w porównaniu do cen obecnych.

Atlieku surinkimas Vilniuje Zemelapis

Firma “Ecoservice” będzie obsługiwała dzielnice Werki, Fabianiszki, północne części dzielnic Żyrmuny i Rossa, Sznipiszki, Antokol, Nowa Wilejka, Poszyłajcie, Justyniszki, Szeszkinia, Wirszuliszki, Karolinki, Zameczek i Leszczynki. “Ekonovus” będzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów w dzielnicach Naujininkai, Ponary, Grzegorzewo, południowej części Rossy oraz w południowej części  Wilczej Łapy. Natomiast “VSA Vilnius” będzie zbierała i wywoziła odpady ze starostw Starówki, Nowego Miasta, Zwierzyńca, południowych części starostwa Sznipiszek oraz Żyrmun, oraz z północnej części starostwa Wilczej Łapy.

Nowi przewoźnicy w Wilnie powinni zaopatrzyć mieszkańców w specjalnie oznakowane kontenery, nabyć spełniające standardy Euro 6 śmieciarki, zaopatrzyć je w sprzęt do ważenia, zainstalować w nich system GPS oraz systemy przesyłu danych.

Przedsiębiorstwa rozpoczną świadczenie swoich usług już wiosną przyszłego roku. Umowy będą podpisywane na 5 lat ze szansą na przedłużenie umowy na 2 lata, dlatego maksymalna ważność umów wynosi 7 lat.

Ponadto, w chwili obecnej wdrażany jest projekt z funduszy unijnych na budowę podziemnych i pół-podziemnych platform kontenerowych, a po ukończeniu prac zostanie utworzonych ponad 600 nowoczesnych platform w mieście, specjalnie stworzone do sortowania odpadów. Na platformach, oprócz zwykłego pojemnika na mieszane odpady powstaną pojemniki do sortowania papieru, plastiku i szkła. W większości platform będą również pojemniki do zbierania odpadów spożywczych – od 2019 r. planowane jest sortowanie takich odpadów w Wilnie, co poprawi stan mieszanych odpadów komunalnych, przez co zanieczyszczenie odpadami zostanie zredukowane. W mieście powstanie przynajmniej 2280 podziemnych lub pół-podziemnych platform.