Przygotowując się do nowego roku szkolnego: Wilno informuje, jak będzie się odbywała nauka z wirusem w tle

W miarę zbliżania się września, samorząd miasta Wilna informuje o nowościach, które czekają na powracających do szkół uczniów oraz ich nauczycieli: jak będziemy się chronić wzajemnie, co jest zalecane dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz o czym ważnym należy pamiętać, aby nie było potrzeby powrotu do zdalnego nauczania.

W miarę wzrostu intensywności rozprzestrzeniania się wirusa, samorząd miasta Wilna zaktualizował plan działań dotyczący zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa w placówkach edukacyjnych oraz przygotował zalecenia i zobowiązania – w jaki sposób będzie się odbywał proces nauczania, jak monitorować stan zdrowia społeczności, w jaki sposób zorganizować działania, wyżywienie poprzez rozdzielenie grup i in.

Jak będą wyglądały bezpieczne obchody święta 1 września?

Zazwyczaj rok szkolny rozpoczynał się świętem masowym właśnie w dniu 1 września, jednak uwzględniając istniejące ryzyko, uporczywie zaleca się minimalizować zgromadzenia oraz święta organizować w oddzielnych grupach w różnych dniach (31 sierpnia – 1-2 września). Najbardziej odpowiednie miejsce na święto – na zewnątrz, zapewniając przestrzeganie bezpiecznej odległości. Najbardziej logiczne byłoby udzielenie większej uwagi dla tych, którzy dopiero rozpoczynają nowy etap: uczniom pierwszych, piątych, dziewiątych klas. Inne klasy mogłyby swe pierwsze świąteczne lekcje zorganizować w swoich gabinetach lub na zewnątrz, w odrębnych od innych grup strefach. Pierwsze spotkanie powinno być przeznaczone na omówienie oraz wzajemne uzgodnienia w zakresie tego, jak będzie wyglądało życie w szkole w najbliższej przyszłości.

Czy w szkołach trzeba nosić maski?

Uczniom
Uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną, nie ma wymogu noszenia masek przez uczniów podczas lekcji. Gdyby jednak sytuacja uległa zmianie, w dowolnym momencie mogą zostać wprowadzone nowe wymagania, biorąc pod uwagę najnowsze decyzje kierownika operacji państwowych w ramach sytuacji ekstremalnej na poziomie państwowym. Nie ma także wymagań wobec uczniów, by przestrzegali odległości podczas lekcji, jednak zaleca się zachowywać bezpieczną odległość we wszystkich wspólnych, zamkniętych pomieszczeniach szkolnych.

Rodzicom
Nieco inne wymagania w zakresie masek będą stosowane wobec przychodzących rodziców. Odprowadzający uczniów do szkoły lub przychodzący na zebrania klas rodzice oraz opiekunowie, podczas pobytu we wspólnych zamkniętych pomieszczeniach (np. w korytarzach, stołówkach, pokoju nauczycielskim itp.) będą zobowiązani do noszenia zasłaniających nos i usta środków ochronnych, jeżeli nie jest zachowana odległość 2 metrów od innych osób. Wyjątek dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na stan swego zdrowia nie mogą nosić masek. Wchodząc do budynku szkoły należy przestrzegać podstawowych wymogów higieny: dezynfekować ręce, kaszleć lub kichać wyłącznie do wewnętrznego zgięcia łokcia lub w chustkę jednorazową, zachowywać bezpieczną odległość. Wchodzenie do budynku szkoły rodzicom zaleca się wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Szkoły będą zobowiązane do opracowania zasad odwiedzania szkół przez rodziców.

Nauczycielom
Nauczyciele będą musieli nosić maski również na lekcjach w tych przypadkach, gdy nie jest zachowana odległość 2 metrów od uczniów.

Jak i gdzie będą się odbywały lekcje i zajęcia?

Największe zmiany czekają na uczniów w starszym wieku, gdyż będą podejmowane starania, by w jak największym stopniu zajęcia organizować w tym samym gabinecie, podobnie jak dla pierwszaków, gdy różni nauczyciele przychodzą do uczniów do klas, a nie uczniowie chodzą do nich. W ten sposób zostaną maksymalnie ograniczone kontakty zarówno podczas lekcji, jak i po nich. W wyspecjalizowanych pracowniach przedmiotowych będą się odbywały wyłącznie te lekcje, które nie mogą się odbywać w klasach, gdyż niezbędne jest wyposażenie laboratoryjne.
Bardzo się zachęca do korzystania z możliwości organizowania lekcji, zajęć grupowych w plenerze, w klasach plenerowych.

Szkoły wiele uwagi poświęcą na zarządzanie ruchem grup uczniów, dlatego może ulec zmianie czas lekcji i przerw, by różne grupy nie wymieszały się podczas korzystania ze wspólnych pomieszczeń. W niektórych szkołach nauka może się odbywać w systemie zmianowym, jeżeli nie uda się w inny sposób zapewnić bezpieczeństwo procesu edukacji.

Tam, gdzie jest to możliwe, będzie używanych kilka wejść, kilka różnych wyjść.

Czy bezpieczne jest otoczenie, w którym będą się uczyć dzieci?

Tam, gdzie lekcje będą się odbywały w pomieszczeniach, będą one wietrzone przed przyjściem dzieci oraz podczas każdej przerwy. Często dotykane powierzchnie: klamki drzwi, blaty stołów, oparcia krzeseł, poręcze schodów, włączniki elektryczne i in. będą czyszczone co najmniej 2 razy dziennie. Zadba się o zapewnienie odpowiednich warunków dla higieny rąk uczniów i personelu, tablice informacyjne będą zawierały zalecenia w zakresie higieny rąk i in.
Uczniowie będą zachęcani do unikania dzielenia się tymi samymi przyborami szkolnymi. W sąsiadujących gabinetach będą się uczyć rówieśnicy, by zminimalizować kontakty między uczniami w różnym wieku.

Jak zostanie zorganizowane wyżywienie?

W tym samym czasie w stołówkach powinno być jak najmniej dzieci spożywających posiłek, dlatego niektóre szkoły będą maksymalnie wykorzystywać klasy, inne przygotują rozkłady dla oddzielnych grup w stołówkach: w klasach posiłki będą podawane w jednorazowych naczyniach, w klasach uczniowie będą mogli także spożywać własne posiłki przyniesione z domu, a w stołówce trzeba będzie oddzielić przestrzenie dla karmienia uczniów z różnych klas, grup. W stołówkach trzeba będzie zapewnić bezpieczne warunki do korzystania ze sztućców. Nie można będzie organizować wyżywienia na zasadzie „szwedzkiego stołu”, gdy uczniowie sami wkładają jedzenie do talerzy.

Jak będzie monitorowany stan zdrowia?

Codziennie będzie monitorowany stan zdrowia uczniów, personelu, osób towarzyszących uczniom. Szkoły zapewnią im wszystkim, także osobom trzecim, świadczącym usługi w placówkach edukacyjnych, możliwość pomiaru temperatury ciała przy pomocy bezkontaktowego termometru po przybyciu do placówki edukacyjnej.

Zakazane będzie przybycie osób z gorączką (37,3 ⁰C i więcej), katarem, kaszlającym lub z innymi objawami chorób zakaźnych.
Jeżeli u kogoś gorączka wystąpi w trakcie nauki lub pracy w szkole, trzeba będzie go natychmiast odizolować, poinformowani o tym zostaną rodzice (opiekunowie) ucznia oraz zasięgnie się konsultacji pod numerem Gorącej linii koronawirusa 1808 w sprawie dalszych działań. Ciężko chory pracownik będzie musiał natychmiast opuścić budynek szkoły i skonsultować się z Gorącą linią koronawirusa 1808 lub skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Czy trzeba mieć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka?

Rodzice powinni wiedzieć, iż w obecnym okresie zrobiono wyjątek – nie ma konieczności przed początkiem roku szkolnego udawać się do placówki opieki zdrowotnej po zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, gdyż okres ważności zeszłorocznych zaświadczeń został prolongowany do nowego roku. Zaświadczenia będą wymagane wyłącznie w przypadku zmiany szkoły lub przedszkola.

Kiedy należy zostać w domu?

Zabrania się chodzenia do przedszkola lub szkoły osobom, które mają obowiązek izolowania się.
Nie powinny iść do szkoły i powinny pozostać w domu dzieci chore na choroby przewlekłe, znajdujące się na liście Poważnych chorób przewlekłych, w przypadku których w okresie sytuacji ekstremalnej lub kwarantanny są wystawiane zaświadczenia o niezdolności do pracy (cukrzyca, choroby przewlekłe serca lub naczyń krwionośnych, nerek, wrodzony brak odporności i in.). Również dzieci i pracownicy, u których występuje gorączka (37,3 ⁰C i więcej) lub objawy ostrych chorób górnych dróg oddechowych, innych chorób zakaźnych (np. katar, kaszel, trudności w oddychaniu itp.).

Jakie zostaną podjęte działania, jeżeli mimo wszystko wirus zacznie się rozprzestrzeniać w placówce?

Planuje się, że jeżeli zacznie się zwiększać liczba chorych uczniów lub pracowników szkoły, nastąpi reakcja i zostaną podjęte działania lokalnie w ogniskach, nie zamykając wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Walka z konsekwencjami zostanie podjęta poprzez izolację poszczególnych klas lub osób placówki.

Pracownicy placówki edukacyjnej, uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie) powinni niezwłocznie poinformować placówkę edukacyjną o stwierdzonym u pracownika, ucznia lub jego rodziców zachorowaniu na COVID-19. Po otrzymaniu tej informacji placówka edukacyjna niezwłocznie poinformuje o tym Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego. Zostanie podjęta współpraca w celu ustalenia osób, które miały kontakt oraz które powinny izolować się przez 14 dni, także zostaną podjęte decyzje dotyczące nauki zdalnej w klasach, grupach. W zależności od stanu zdrowia, uczniowie podlegający izolacji będą mogli dalej uczestniczyć w procesie edukacji w trybie zdalnym.

Decyzje samorządu dotyczące COVID-19 są podejmowane z uwzględnieniem decyzji podjętych przez Narodowe Centrum Operacji Kryzysowych: decyzji Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej – kierownika operacji państwowych w ramach sytuacji ekstremalnej na poziomie państwowym z dnia 17 sierpnia 2020 r. nr V-1839 „W sprawie niezbędnych warunków organizowania nauczania początkowego”, także decyzji nr V-1838 „W sprawie niezbędnych warunków organizowania nauczania podstawowego i średniego” oraz z uwzględnieniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.