Więcej opiekunów dyżurnych w Wilnie dostanie większe wynagrodzenie

Rada miasta Wilna przyjęła nową decyzję, której celem jest rozszerzenie grona opiekunów dzieci w stolicy – ​​od 1 stycznia przyszłego roku wynagrodzenie będzie wypłacane również opiekunom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 i starszymi oraz dodatkowo będzie płacone na trzecie dziecko, aby rodzeństwo z wielodzietnych rodzin nie zostało rozdzielone. Wraz ze wzrostem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia do 730 EUR miesięcznie wzrośnie również minimalne miesięczne wynagrodzenie dla opiekunów rodzinnych.

Spodziewane jest, że zmiany zainicjowane przez samorząd Wilna w zakresie płatności oraz zwiększenie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego pozwolą na przyciągnięcie większej liczby rodzin opiekunów dyżurnych, którzy zaopiekują się starszymi dziećmi, zwłaszcza więcej niż 3 dziećmi, nie rozdzielając rodzeństwa.

„Podwyższenie wynagrodzeń rodzin opiekunów dyżurnych jest konieczne, ponieważ jest to nie tylko sensowna, ale i trudna praca, wymagająca określonej wiedzy i umiejętności. Dla dzieci w wieku poniżej 3 lat trzeba poświęcać cały swój czas, dlatego opiekunowie dyżurni często nie są w stanie wykonywać innych obowiązków zawodowych ani ich pogodzić. Od kilku lat obserwujemy wzrost liczby dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej – mamy nadzieję, że wzrost wynagrodzenia będzie większą motywacją, żeby przyciągnąć więcej nowych rodzin do działalności opiekunów dyżurnych i tym samym zapewnienia tego, żeby interesy dzieci były jak najlepiej zapewnione – mówi Tomas Gulbinas, wicemer Wilna.

W przypadku zmiany porządku wypłaty, niezależnie od faktycznej liczby dzieci, nad którymi  sprawuje się opiekę, wynagrodzenie opiekuna będzie równe jednemu minimalnemu miesięcznemu wynagrodzeniu. W okresie, w którym dziecko lub dzieci znajdują się pod opieką opiekuna, pół miesięcznego minimalnego wynagrodzenia na każde dziecko objęte opieką (na niemowlę lub nastolatka od 12-ego roku życia, lub dziecka niepełnosprawnego – świadczenie w wysokości 0,75 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia). Dodatkowo przeznacza się świadczenie o wysokości 0,25 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko w wieku od 1 do 3 lat, które jest pod opieką. Przeznacza się również jeden dodatkowy zasiłek socjalny miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, jeżeli w tym samym czasie jest sprawowana opieka nad trojgiem lub więcej dziećmi, w oddzielnych przypadkach przypadkach, gdy rodzeństwo nie jest rozdzielane.

Warto zaznaczyć, że obecnie w Wilnie brakuje rodzin z opiekunami, które są w stanie zaopiekować się więcej niż jednym lub dwojgiem dzieci, nie rozdzielając rodzeństwa pozostawionego bez opieki rodzicielskiej. Brakuje również rodzin, które mogłyby zaopiekować się dziećmi powyżej 12 roku życia.

Obecnie 37 rodzin opiekunów dyżurnych świadczy usługi opiekuńcze nad dziećmi pozostawionymi bez opieki rodzicielskiej w swoich rodzinach (według statystyk i potrzeb planowane jest zwiększenie tej liczby do 50). Według informacji z ostatniego miesiąca, w rodzinach opiekunów pod opieką było 44 dzieci: 22 dzieci w wieku od 0 do 3 lat; 22 dzieci w grupie wiekowej 3-18 lat.

Obecnie miesięczne wynagrodzenie opiekunów dyżurnych wypłacane jest na każde dziecko faktycznie objęte opieką w zależności od wieku dziecka, a pieniądze na pomoc – w zależności od liczby dzieci pozostających pod opieką: na dziecko do lat 3, niepełnosprawne dziecko do lat 18 – 1283,50 eur, a na dziecko od 3 roku życia jest płacone 962,50 eur miesięcznie.

Wysokość środków przyznanych przez samorząd Wilna na opiekę nad dziećmi pozostawionymi bez opieki rodzicielskiej w 2019 r. wyniosła prawie 292 tys. EUR, 2020 – 457 tys. W pierwszych trzech kwartałach tego roku wypłacono już 383 tys. euro. Od przyszłego roku podwyższenie świadczeń dla opiekunów dyżurnych spowodowałoby wzrost kwoty dla dziecka do lat 3, dziecka od 12 roku życia i niepełnosprawnego dziecka do 1397,50 euro, a na dziecko od 3 do 12 lat – 1215 EUR miesięcznie.

Liczy się, że wzrost wynagrodzeń pozwoli na zapewnienie jeszcze lepszego bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego, pełnowartościowej edukacji, wychowania i codziennej opieki nad dziećmi pozostawionymi bez opieki rodzicielskiej.

Oddział marketingu i komunikacji, [email protected]