Dla potrzebujących wilnian – możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Mieszkańcy Wilna borykający się z trudnościami finansowymi mogą liczyć na dodatkową pomoc materialną od Samorządu Wilna. Świadczenia jednorazowe, docelowe, warunkowe i okresowe są przyznawane osobom potrzebującym, które wypróbowały już wszystkie inne opcje pomocy.

„Nie jesteśmy zabezpieczeni przed trudnościami finansowymi. W przypadku poważnego nieszczęścia mogą pomóc organizacje pozarządowe, społeczność lub bliscy. Ale czasami wszystkie możliwości są wyczerpane lub nie ma nikogo, kto mógłby wyciągnąć pomocną dłoń. Jeśli mieszkańcy znajdą się w takiej sytuacji, mogą skorzystać z docelowego wsparcia”, – mówi Ieva Paberžienė, kierownik Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Wilna.

Według przedstawicielki samorządu, pomoc udzielana jest po dokładnej ocenie wszystkich wykorzystanych mechanizmów finansowych, a w razie potrzeby możliwe jest sprawdzenie warunków domowych wnioskodawcy. Dodatkowe wsparcie finansowe może być udzielone również w trybie wyjątkowym.

Uboższe osoby szybciej otrzymają wsparcie, gdyż zmniejszy się ilość wniosków. Do 19 stycznia 2022 r. złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z wcześniej obowiązującymi procedurami.

Zasiłek jednorazowy

Zasiłki jednorazowe są przyznawane bez uwzględniania dochodów. Osoba, która ukończyła 100 lat, może otrzymać 1050 EUR. Rodzina, która doczekała się trojaczków lub więcej dzieci otrzymuje 1680 EUR. Osoba, która odbyła karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 6 miesięcy, może otrzymać 168 EUR. Rodzina zagrożona społecznie może ubiegać się o 294 EUR na zakup wyprawki dla urodzonego w niej niemowlęcia. Co ważne, istnieje termin na ubieganie się o ten zasiłek.

Wszystkie przypadki, kwoty zasiłków i warunki przyznawania >> tutaj .

Zasiłek docelowy

Zasiłki docelowe można wykorzystać na pokrycie kosztów płatnych badań lekarskich, leczenia onkologicznego, chirurgii pourazowej i/lub na zakup okularów. W ramach tego wsparcia finansowego można nabyć również środki medyczne zalecone przez lekarza. Po otrzymaniu mieszkania socjalnego, zasiłek można przeznaczyć na zakup niezbędnych mebli lub sprzętu AGD. Dopuszcza się wykorzystanie zasiłku docelowego na pokrycie kosztów zakwaterowania tymczasowego, jeśli się ucierpiało od pożaru lub klęski żywiołowej, na pokrycie zaległości w usługach komunalnych itp.

Zasiłek docelowy w wysokości do 3 BSI (podstawowa kwota świadczenia socjalnego) oraz od 3 BSI do 132 BSI (BSI – 42 EUR) jest przyznawany na podstawie średniego dochodu, nieprzekraczającego ustalonej kwoty.

Wszystkie przypadki, kwoty zasiłków i warunki przyznawania >> tutaj .

Zasiłek warunkowy

Osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych na opłacenie rehabilitacji społeczno-psychologicznej lub pomocy psychologicznej przysługuje do 588 EUR.

Bez uwzględniania dochodu, zasiłek warunkowy może zostać przyznany mieszkańcom schronisk miejskich w Wilnie i tymczasowych domów Caritas Archidiecezji Wileńskiej, uczestniczącym w programach i działaniach integracji społecznej, na opłacenie biletów komunikacji miejskiej.

W przypadku uwzględniania dochodu – gdy średni miesięczny dochód jednej z osób zamieszkałych razem nie przekracza 258 EUR, w przypadku samodzielnego mieszkania – 322,5 EUR.

Wszystkie przypadki, kwoty zasiłków i warunki przyznawania >> tutaj .

Zasiłek okresowy

Zasiłek w wysokości 126 EUR jest przyznawany jako dodatkowe wsparcie przez określony czas, z uwzględnieniem dochodu (jeśli dana osoba nie ma źródła dochodu lub średni miesięczny dochód jednej z razem zamieszkałych osób lub osoby mieszkającej samodzielnie wynosi mniej niż 161,25 EUR). Zauważalne jest poszerzenie kręgu odbiorców: tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką lub rentę starczą; osoby pełnoletnie, które opuściły placówkę opiekuńczą lub rodzinę; osoby pełnoletnie, uczące się w ramach programów kształcenia ogólnego lub formalnego kształcenia zawodowego, gdy rodzina jest zagrożona społecznie; osoby mieszkające w ośrodku kryzysowym lub w domu samodzielnego życia.

Wszystkie przypadki, kwoty zasiłków i warunki przyznawania >> tutaj .

Jak korzystać ze wsparcia?

– online paslaugos.vilnius.lt>> Socialinės išmokos>> należy wybrać żądaną usługę i kliknąć link “Zaloguj się”, wypełnić elektroniczny formularz wniosku;

– online paslaugos.vilnius.lt>> Socialinės išmokos>> należy wybrać żądaną usługę, wypełnić formularz wniosku, opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym i wysłać na e-mail sis@vilnius.lt;

– wysłać wypełniony wniosek listem poleconym na adres Kauno g. 3, LT-01314 Wilno;

– dostarczyć wniosek do Centrum Obsługi Klienta (Konstitucijos pr. 3 (1 piętro)), tylko z paszportem możliwości;

Ponieważ przepływy klientów w Centrum Obsługi Klienta wzrosły trzykrotnie i na swoją kolej może przyjść czekać, samorząd proponuje składanie wniosków online – wygodnie, o dowolnej porze dnia, unikając niedogodności czekania w kolejkach.

Uwaga. W przypadku ubiegania się o oczyszczenie osoby, eksterminację szkodników, opłacenie wywozu nagromadzonych śmieci oraz gdy pracownik socjalny stwierdzi konieczność wypłaty zasiłku jednorazowego, docelowego, warunkowego lub okresowego, wniosek można złożyć również w swoim starostwie.

Konsultacje i informacje dostępne są pod nr tel. 8 700 35545.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt