Decyzja Rady Stołecznej: właściciele, którzy nie dbają o działki, nie będą już mogli korzystać z ulgi w podatku gruntowym

Rada Miasta Wilna podjęła decyzję w sprawie stawek podatku gruntowego, która zastąpiła dotychczas niejednoznaczną procedurę, w ramach której z ulgi w podatku gruntowym mogli korzystać także właściciele opuszczonych, zaniedbanych działek.

Zgodnie z podjętą w ubiegłym roku decyzją o ustaleniu stawek podatku gruntowego na ten rok, Samorząd nie nakłada podatku gruntowego od części gruntów, które w dokumentach planowania przestrzennego wchodzą w tereny zielone przeznaczone do intensywnego i ekstensywnego użytkowania oraz tereny infrastruktury zurbanizowanej i niezurbanizowanej.

Jedynym warunkiem uzyskania ulgi jest utrzymanie działki i nieutrudnianie swobodnego dostępu do niej dla pieszych.

Dotychczasowa procedura mogła doprowadzić do nieporozumień prawnych w przypadku wpisania majątku właściciela zaniedbanej działki do wykazu działek nieużytkowanych. Dla takich obszarów stosowana jest maksymalna stawka podatku gruntowego 4 proc.

Apleisti žemės sklypai

Zdj. Sauliusa Žiūry

W razie zatwierdzenia proponowanych zmian przez radę stołeczną, od teraz stawka podatku gruntowego w wysokości 4 proc. będzie miała również zastosowanie do działek zaniedbanych, których właściciele nie będą już mogli korzystać z ulgi podatkowej.

Nie będzie już dwuznacznej sytuacji, w której działka podlega maksymalnej stawce podatku gruntowego z powodu jej zaniedbania, ale już inny przepis zwalnia z płacenia podatku. Choć Samorząd nie zetknął się do tej pory z taką sytuacją, chce przewidywać zdarzenia i unikać ewentualnych nieporozumień, gdy przepisy mogłyby być różnie interpretowane.

W ubiegłym roku wykaz działek opodatkowanych podatkiem gruntowym 4 proc. obejmował 79 działek, ale 11 z nich zostało skreślonych, gdy po ostrzeżeniu właścicieli działek o karze usunęli oni przyczyny umieszczenia ich w wykazie.

W 2021 r. ulga w podatku gruntowym została zastosowana do 20 działek lub ich części.