Wilno zapłaci dyżurnym opiekunom najwyższe wynagrodzenie w kraju

Odpowiadając na wyzwania związane z brakiem dyżurnych opiekunów, w stolicy znacząco zostanie podniesione wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi, które utraciły rodziców. Dziś, po zatwierdzeniu przez Radę Miasta i zmianie warunków płatności, dyżurni opiekunowie w Wilnie otrzymają najwyższe wynagrodzenie na Litwie.

Nowa procedura płatności, która wejdzie w życie, przewiduje stałe wynagrodzenie w wysokości 1,5 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla wszystkich dyżurnych opiekunów. Przed zatwierdzeniem tej decyzji Rady wynagrodzenie wynosiło 1 minimalne miesięczne wynagrodzenie (730 EUR). Dyżurnemu opiekunowi zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za każde dziecko faktycznie objęte opieką, a w przypadku opieki nad dzieckiem w wieku 1–3 lat lub dzieckiem niepełnosprawnym – wynagrodzenie w wysokości 1,5 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Globotojų piknikas

Zdj. Sauliusa Žiūry

Celem jest zachęcanie dyżurnych opiekunów do opieki nad większą liczbą dzieci jednocześnie, aby większe grupy rodzeństwa mogły dorastać razem. Dlatego w przypadku opieki nad trojgiem lub więcej dzieci, gdy rodzeństwo nie jest rozdzielane, za opiekę nad każdym dzieckiem zostanie dopłacone dodatkowo 138 euro miesięcznie. Ponadto dyżurnym opiekunom na każde dziecko, nad którym sprawują opiekę do czasu ustanowienia tymczasowej opieki, przysługuje dodatek na zaspokojenie potrzeb dziecka, liczony proporcjonalnie do liczby dni sprawowania opieki.

„Podnosząc wynagrodzenie, staramy się utrzymać istniejące rodziny dyżurnych opiekunów, którzy wykonują skomplikowaną, wymagającą oddania pracę i, oczywiście, przyciągnąć nowe. Pod względem wynagrodzeń na tle innych regionów Wilno nie było na szczycie listy, choć poziom życia w stolicy rośnie najszybciej. W ostatnich miesiącach nawet 3 rodziny dyżurnych opiekunów, przygotowane w wileńskich placówkach opiekuńczych, zawarły umowę o świadczenie usług z placówkami opiekuńczymi innych samorządów, ponieważ tam otrzymują wyższe wynagrodzenie. Mamy nadzieję, że lepszy system płatności będzie bardziej motywował do bycia opiekunami dyżurnymi i więcej dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej okaże się w środowisku rodzinnym pod opieką dyżurnych opiekunów”, – powiedział o decyzji wicemer Wilna Tomas Gulbinas.

Zdaniem T. Gulbinasa, aby zapewnić dobrą opiekę w środowisku rodzinnym dzieciom pozostawionym bez rodziców, konieczna jest odpowiednia edukacja, wychowanie i codzienna opieka, podniesienie wynagrodzenia. Rodzina dyżurnego opiekuna musi być zawsze gotowa na przyjęcie dziecka, odbieranie telefonów, przebywanie w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu o każdej porze dnia, w weekendy i święta. W przypadku przyjęcia niemowlaka nie można jednocześnie wykonywać innych obowiązków zawodowych, ponieważ cały czas dyżurnego opiekuna musi być przeznaczony na opiekę nad dzieckiem i zaspokajanie jego potrzeb.

Oczekuje się, że zmiany przyciągną również rodziny dyżurnych opiekunów do opieki nad starszymi dziećmi, a także rodziny, które mogłyby opiekować się więcej niż 3 dziećmi, w tym rodzeństwem.

Usługi dla dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej świadczy obecnie w stolicy 41 rodzina dyżurnych opiekunów. Ponad połowa, czyli 22 rodziny, mogą przyjąć dzieci w wieku 0–3 lat, pozostałe 19 rodzin – dzieci w wieku 4–12 lat. Łącznie 54 dzieci bez opieki rodzicielskiej może zostać przyjętych przez rodziny dyżurnych opiekunów.

Celem jest zwiększenie liczby dyżurnych opiekunów do 55 w 2023 r. Od początku roku przygotowano 10 nowych rodzin dyżurnych opiekunów, ale aż 8 z nich wypowiedziało umowy, w tym dwie z powodu nienależytego wykonywania obowiązków, reszta z powodu wyczerpania emocjonalnego (wydłużonej czasowej opieki) lub innych obiektywnych przyczyn.

Mieszkańcy Wilna, którzy chcą zostać dyżurnymi opiekunami, muszą złożyć wniosek i inne dokumenty do Urzędu Ochrony Praw Dziecka. Później w Centrum Opieki muszą przejść szkolenie, po którym oceniane są możliwości i zdolności osób do bycia dyżurnym opiekunem. Wszystkich zainteresowanych działalnością dyżurnego opiekuna lub chętnych bycia opiekunem dziecka pozostawionego bez opieki rodzicielskiej zapraszamy do konsultacji ze specjalistami wileńskich ośrodków opiekuńczych – http://globaivaikiminas.lt/.