Młode rodziny mogą otrzymać dotację na zakup mieszkania również w Wilnie: przypomnienie warunków

Autor zdjęć: Saulius Žiūra

Dotacje na zakup pierwszego mieszkania są przyznawane młodym rodzinom nie tylko w regionach, ale również w stolicy. Specjaliści stołecznej spółki „Vilniaus miesto būstas” wyjaśnili, kto i kiedy może skorzystać ze wsparcia na zakup mieszkania w Wilnie. Do uzyskania tej dotacji kwalifikują się nie tylko młode rodziny, ale także samotni mieszkańcy Wilna.

Komu przysługuje dotacja na zakup mieszkania?

Według Daivy Kazlauskienė, starszej specjalistki Wydziału Prawa i Administrowania Zadłużeniem samorządowej spółki „Vilniaus miesto būstas”, osoby pragnące uzyskać dotację na zakup mieszkania w Wilnie często mylą dwa różne rodzaje wsparcia: określone w ustawie o zachętach finansowych dla młodych rodzin na zakup pierwszego mieszkania oraz określone w ustawie o wsparciu na zakup lub wynajem mieszkania. Wsparcie określone w pierwszej ustawie jest przeznaczone dla młodych rodzin nabywających pierwsze mieszkanie tylko w regionach Litwy, a w drugiej ustawie – mieszkańcom, pragnącym kupić mieszkanie w dowolnej miejscowości Litwy.

„Chociaż korzystając z tego drugiego wsparcia mieszkańcy mogą kupić mieszkanie w dowolnym miejscu Litwy, jednak zaświadczenie dla tego wsparcia mogą im wystawić wyłącznie te samorządy, na terytorium którego są zameldowani. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba zwrócić się do nich“, – zwróciła uwagę specjalistka spółki „Vilniaus miesto būstas“.

Spółka „Vilniaus miesto būstas“ zaświadczenie na otrzymanie dotacji na zakup mieszkania w Wilnie może wystawić mieszkańcom oraz rodzinom, którzy swoje miejsce zamieszkania zadeklarowali w Wilnie i nabywają pierwsze mieszkanie. Zaświadczenia mogą otrzymać również osoby kupujące już nie pierwsze mieszkanie, jednak w takim przypadku osoby te nie mogły posiadać własnego mieszkania przez 5 ostatnich lat lub wielkość powierzchni użytkowej na jednego mieszkańca lub członka rodziny w ich własnym mieszkaniu była mniejsza niż 14 m2, lub ich własne mieszkanie jest zużyte w ponad 60 % oraz osoby takie wcześniej nie korzystały z tego wsparcia.

Poza tym, zadeklarowane dochody netto („do ręki”) w roku kalendarzowym oraz wartość majątku osób ubiegających się o dotację nie powinny przekraczać ustalonej wartości:

„Najwięcej pytań u mieszkańców powstaje z powodu dochodów. Najpierw pytają ile trzeba zarabiać oraz padają pytania o wypełnianie deklaracji podatkowych – okazuje się, że Państwowa Inspekcja Podatkowa nie zawsze wystarczająco dokładnie wyjaśnia jak poprawnie wypełnić deklaracje.

W deklaracji podatkowej są trzy pola – „Uzyskane przychody”, „Zapłacony podatek dochodowy” oraz „Kwota otrzymana po potrąceniu podatków”. Najczęściej zauważamy, że mieszkańcy niepoprawnie wypełniają tę deklarację: od uzyskanych dochodów odejmują zapłacony podatek dochodowy i wskazują ostateczną kwotę.

Jednak zgodnie z instrukcją wypełniania, ostateczną kwotę uzyskuje się poprzez odjęcie od uzyskanych dochodów nie tylko podatku dochodowego, ale również odejmując składki dla „Sodry”. Bardzo często zapomina się odjąć składki dla „Sodry”, dlatego mieszkańcy nie ubiegają się o dotację na kupno mieszkania – wydaje się im, że ich dochody przekraczają ustalone wartości.” – zauważyła D. Kazlauskienė.

Zmniejsza się liczba wniosków o dotacje na zakup mieszkania

Specjaliści spółki samorządowej „Vilniaus miesto būstas“ zauważyli, że liczba wniosków o dotacje na mieszkanie w Wilnie spada. „Obecnie w przypadku samotnego mieszkańca (osoby bez rodziny) kwota kredytu mieszkaniowego, częściowo dofinansowanego przez państwo, nie może przekraczać 53 tys. Euro, a w przypadku rodziny – 87 tys. euro. Jednak teraz, gdy ceny mieszkań tak bardzo rosną, kupić mieszkanie nie jest łatwo”, – wyjaśniła D. Kazlauskienė.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, spółka „Vilniaus miesto būstas” w poprzednim roku zwróciła się do Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy z prośbą o zainicjowanie nowelizacji ustawy, by dotacja dla rodziny na zakup mieszkania wynosiła przynajmniej 100 tys. euro. „Nie raz się zdarzało, że ludzie otrzymali zaświadczenie na zakup mieszkania z dotacją, jednak nie mogli z niej skorzystać – po prostu nie potrafili znaleźć w Wilnie mieszkanie za 87 tys. euro, na które bank udzieliłby kredytu”, – ubolewała specjalistka spółki „Vilniaus miesto būstas”.

Największą dotację – sfinansowanie 30 % kwoty otrzymanego kredytu mieszkaniowego, częściowo dofinansowanego przez państwo (lub salda tego kredytu) – mogą uzyskać wcześniej pozostawieni bez opieki rodzicielskiej mieszkańcy w wieku do 36 lat lub rodziny wychowujące 3 i więcej dzieci (również adoptowanych) lub niepełnosprawni, albo rodzina, w której są osoby niepełnosprawne, lub samotnie wychowujący dziecko (dzieci) rodzice, opiekunowie, którym przyznano prawo opieki.

W przypadku młodej rodziny, wychowującej dwójkę dzieci, dofinansuje się 25 % uzyskanego kredytu mieszkaniowego (lub salda tego kredytu), 20 % kredytu – w przypadku rodziny wychowującej jedno dziecko, 15 % – w przypadku rodziny nie wychowującej dzieci.

Gdzie ubiegać się o dotację? 

Osoby pragnące skorzystać ze wsparcia muszą się zgłosić do spółki „Vilniaus miesto būstas“ oraz przedłożyć następujące dokumenty:

  • roczna deklaracja majątkowa mieszkańca lub rodziny (wraz z uzyskanymi dochodami) (formularz deklaracji FR0001) wraz z podpisami wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
  • na żądanie, wykaz dochodów, które nie są uwzględniane w uzyskanych dochodach osób i rodziny;
  • wyciąg z Rejestru Nieruchomości Przedsiębiorstwa Państwowego „Centrum Rejestrów” o należących do rodziny nieruchomościach lub posiadanych przez ostatnie 5 lat z wskazaną szacunkową średnią ceną rynkową (wymagane są informacje o nieruchomościach wszystkich członków rodziny, w tym dzieci). Jeżeli rodzina nie posiada mienia, należy przedłożyć potwierdzające to zaświadczenie;
  • kopie dokumentów tożsamości wszystkich członków rodziny (paszportów lub dowodów osobistych, aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci);
  • dokumenty na żądanie: kopie dokumentów potwierdzających status osoby pozbawionej opieki rodzicielskiej; zarządzenie dyrektora administracji samorządu w sprawie ustanowienia opieki tymczasowej; orzeczenie sądu w sprawie ustanowienia opieki stałej;
  • zaświadczenie o niepełnosprawności lub stopniu zdolności do pracy.
  • dokumenty, potwierdzające, że matka lub ojciec, opiekun faktycznie samodzielnie wychowuje dziecko (dzieci) i dziecko (dzieci), wobec którego orzeczono opiekę stałą: dokumenty potwierdzające fakt zgonu jednego z rodziców, jednego z opiekunów (na przykład, akt zgonu lub wyciąg z Rejestru Mieszkańców Republiki Litewskiej); prawomocny (-e) wyrok (-i) sądu dotyczący: rozwodu i (lub) ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, i (lub) przyznania świadczeń alimentacyjnych; ograniczenia na czas nieokreślony władzy rodzicielskiej jednego z rodziców; uznania jednego z rodziców za niezdolnego do czynności prawnych; zatwierdzenia umowy o świadczeniach alimentacyjnych dla dziecka (dzieci); ustalenia miejsca zamieszkania dziecka (dzieci) i (lub) przyznania świadczeń alimentacyjnych, gdy dziecko (dzieci) urodziły się osobom, które nie zawarły małżeństwa, a w akcie urodzenia dziecka (dzieci) wskazani są oboje rodzice; uznania jednego z rodziców za zaginionego; prawomocny wyrok sądu skazujący jednego z rodziców na karę pozbawienia wolności.

Dokumenty spółce „Vilniaus miesto būstas“ można składać poprzez zalogowanie się w strefie samoobsługi na stronie internetowej spółki „Vilniaus miesto būstas“ www.vmb.lt oraz wypełnienie formularzu (BP-1) wniosku „W sprawie wsparcia na zakup mieszkania (uzyskania dotacji)”, także można wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub listem poleconym na adres: Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius, lub złożyć w Centrum Obsługi Klientów samorządu miasta Wilna, adres: Konstitucijos pr. 3, Wilno.