Często zadawane pytania

Filtruoti pagal temą

Priėmimo į darželių tvarką reglamentuoja:

 • Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488).
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 30-138/23 „Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46395ef0969211ed8df094f359a60216).

Ugdymo įstaigų vadovai iki kiekvienų metų vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriui turi pateikti naujiems mokslo metams planuojamų priimti vaikų skaičių pagal amžių ir ugdomąsias kalbas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistai atsakingi už centralizuotai į švietimo įstaigas priimamų vaikų duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą.

Pažymime, kad vaikų skaičius grupėse nustatomas vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/asr).

Eilės sudaromos ir grupės formuojamos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488). Eilės sudaromos vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 punktu:

 1. Eilės sudaromos tokia tvarka:

18.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytu atveju):

18.1.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

18.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

18.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, kai el. būdu sudaroma dvišalė sutartis su įstaiga, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

18.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);

18.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

18.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

18.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:

18.2.1.  vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

18.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

18.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, kai el. būdu sudaroma dvišalė sutartis su įstaiga, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

18.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

18.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

18.3. neatitinkant Aprašo 18.1 ar 18.2 papunkčiuose nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:

18.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę);

18.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę);

18.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę).

Į ugdymo įstaigą vaikai be eilės priimami vadovaujantis Tvarkos aprašo (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488) 14 punktu:

 1. Į įstaigos vaiko amžių atitinkančią grupę grupių formavimo metu ir esant laisvai vietai įstaigoje nuolat be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą:

14.1. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;

14.2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

14.3. tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal darbo sutartį, vaikai;

14.4. du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų ir vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje (ši nuostata taikoma ir Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytu atveju), kai jie pretenduoja į įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (ši nuostata taikoma pagal Aprašo 18.1. papunktyje nurodytą tvarką). Nesant laisvų vietų pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, gali būti pasiūlytos alternatyvos artimiausių seniūnijų įstaigose;

14.5. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai;

14.6. vaikai su negalia, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;

14.7. vaikai, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus ir jam nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;

14.8. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės komisijos dėl vaikų priėmimo ar perkėlimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti (toliau – Komisija) nutarimu skirtas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas.

Reikėtų pateikti prašymą prisijungus internetu (https://svietimas.vilnius.lt/). Prašymai Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje registruojami nuolat, išskyrus š. m. kovo 11–31 d., kai tikrinami prioritetai ir pridėti dokumentai bei formuojamos grupės. Norint, kad vaikas pradėtų lankyti ugdymo įstaigą nuo š. m. rugsėjo mėnesio, reikia užsiregistruoti prašymą sistemoje iki grupių formavimo pradžios, t. y. iki kovo 10 d. Eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, prašymo pateikimo (redagavimo) data vietai eilėje įtakos nedaro.

Prašymai priimti į ugdymo įstaigas registruojami nuolat, išskyrus prioritetų ir pridėtų dokumentų sutikrinimo bei grupių formavimo metu, t. y. š. m. kovo 11–31 d., tėvai (globėjai) neturi galimybės pateikti ir redaguoti prašymų. Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje eilė matoma tik tais kalendoriniais metais, kurie pasirinkti kaip lankymo pradžios data (pvz., jeigu vaikas užregistruotas 2024 lankymo metams, eilė bus rodoma nuo 2024 m. sausio mėn.).

Prašymai, esantys Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje, galioja iki tol, kol bus suteikta paslauga, vaikui pradėjus mokytis pagal pradinio ugdymo programą arba kol prašymas bus atsiimtas tėvų (globėjų). Negaliojantys prašymai Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje panaikinami. Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai dėl įstaigos keitimo taip pat naikinami. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti įstaigą panaikina ankstesnįjį.

Visą išsamią informaciją apie vaiko vietą eilėje, kitą susijusią informaciją galima matyti prisijungus prie Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/).

Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje vaikai ugdymo įstaigoms priskiriami sistemiškai ir nuosekliai pagal Tvarkos apraše numatytą algoritmą. Tik tuo atveju, jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų, ir t. t. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje vaikai ugdymo įstaigoms priskiriami automatiškai: vienu metu vaikas yra pasirinktų darželių eilėje, o jį priskyrus į vieną iš pasirinktų darželių, iš kitų eilių jis išbraukiamas.

Vaikui skiriama vieta tik vienoje ugdymo įstaigoje. Gavus vietą, prašymas į kitas ugdymo įstaigas panaikinamas automatiškai.

Nuo einamųjų metų kovo 1 iki kovo 10 dienos tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės, tėvai turės teisę iki einamųjų metų kovo 10 d. (imtinai) redaguoti prašymą (vėliau prašymą bus galima redaguoti tik baigus formuoti grupes, t. y. nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 10 d. (imtinai).

Taip pat nuo kovo 1 iki 10 dienos Vilniaus miesto darželių informacinės sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) tėvai turės galimybę pasitikrinti, kiek vaikų bus planuojama priimti pasirinktose įstaigose.

Užrašas „Nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu generuojamos ir vaiko vieta eilėje bus matoma artimiausiu metu sugeneravus eiles.

Turite pateikti šiuo metu lankomo darželio administracijai laisvos formos prašymą dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, trumpąja žinute (SMS). Prisijungus prie Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/) taip pat galima matyti išsamią informaciją apie savo vaiką.

 • Jeigu įstaiga teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, tęsia priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje pateikus prašymą tiesiogiai įstaigos vadovui nustatyta tvarka, o ne per Vilniaus miesto darželių informacinę sistemą.
 • Jeigu tėvai (globėjai) pageidauja pakeisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą, pildomas prašymas per sistemą Tvarkos apraše nustatyta tvarka.
 • Jeigu įstaiga neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų arba tėvai (globėjai) pageidauja keisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą kita ugdomąja kalba, tėvai (globėjai) lankančiam vaikui ugdymo įstaigą teikia naują prašymą ir pasirenka iki 5 pageidaujamų įstaigų. Tėvai turi prisijungti prie https://svietimas.vilnius.lt/ → Ikimokyklinis ugdymas → Informacinė sistema / prašymų teikimas / redagavimas /kita informacija → Prisijungti → Lankantys įstaigas vaikai → Pasirinkti vaiką ir paspausti ant jo vardo, pavardės → Pildyti prašymą į priešmokyklinio ugdymo grupę

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra lygiavertės

Nesant prioritetų, vieta skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

Pabaigus pildyti prašymą ir sutikus, kad duomenys iš kitų valstybės registrų būtų gauti automatiniu būdu, informacija dėl deklaruotos gyvenamosios vietos atsinaujins automatiškai.

Deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami vieną kartą per savaitę – pirmą savaitės darbo dieną.

Tėvai (globėjai), du kartus pateikę prašymą Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje ir atsisakę pasiūlytų vietų, turi teisę sistemoje pateikti prašymą praėjus ne anksčiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į ugdymo įstaigą datos.

Į įstaigos vaiko amžių atitinkančią grupę jų formavimo metu ir esant laisvai vietai įstaigoje nuolat be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų ir vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, kai jie pretenduoja į įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Todėl šiuo atveju prioritetas nebus skiriamas.

Tėvai, kurių vaikai lanko skirtingas ugdymo įstaigas, gali Vilniaus miesto savivaldybės komisijai dėl vaikų priėmimo ar perkėlimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti (toliau – Komisija) pateikti laisvos formos prašymą dėl brolių (seserų) sujungimo į vieną norimą ugdymo įstaigą. Pasirašytus prašymus tėvai Komisijai turi pateikti elektroniniu paštu [email protected], paštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Atkreipiame dėmesį, kad turi būti pasirašytos abiejų vaikų ugdymo sutartys.

Prašymas bus svarstomas artimiausiame Komisijos posėdyje ir apie priimtą sprendimą dėl ugdymo įstaigos asmuo bus informuotas nurodytu būdu.

Jeigu nesate deklaruoti Vilniaus mieste, prioritetai nėra skiriami.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 48 punktu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488) kariai, kurie perkeliami (rotuojami) į Vilniaus miesto savivaldybę ir kurių vaikui nėra skirta ugdymo įstaiga, Vilniaus miesto savivaldybės komisijai dėl vaikų priėmimo ar perkėlimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti gali pateikti laisvos formos prašymą, jame nurodant norimas ugdymo įstaigas, ir pridėti perkėlimo faktą įrodančius dokumentus. Prašymą ir susijusius dokumentus tėvai Komisijai turi pateikti elektroniniu paštu [email protected], pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Prašymas bus svarstomas artimiausiame Komisijos posėdyje ir apie priimtą sprendimą dėl ugdymo įstaigos asmuo bus informuotas nurodytu būdu.

Prieš pasirašydamas elektroninę sutartį įstaigos vadovas Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje turi pažymėti faktinę vaiko lankymo pradžios datą, bet ne ankščiau nei nuo š. m. rugsėjo 1 d.

Brolio (sesės) prioritetas galioja iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. arba iki tol, kol nebus nutraukta priešmokyklinio ugdymo sutartis.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488) 18.1.4 papunkčiu, prioritetas skiriamas tik tiems vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai jam apribota valdžia.

Brolio (sesės) prioritetas suteikiamas tik vaikams, deklaruotiems Vilniaus mieste.

Tokiu atveju vienas iš tėvų (globėjų) Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriui turi pateikti laisvos formos prašymą ir pridėti vaiko gimimo liudijimo kopiją. Pasirašytą prašymą ir susijusius dokumentus vienas iš tėvų (globėjų) turi pateikti elektroniniu paštu [email protected], pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Vaikas pradeda lankyti nuo mokslo metų pradžios, t. y. nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo faktinės lankymo pradžios, nurodytos Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje, išskyrus atvejus, kai yra pateisinama priežastis.

Sąskaitas už ugdymo paslaugas galima matyti https://svietimas.vilnius.lt/ → Ikimokyklinis ugdymas → Mano darželis → Jungtis per El. valdžios vartus → Sąskaitos. Šioje skiltyje taip pat galima pažymėti varnele, kad pageidaujate sąskaitas gauti el. paštu.

Tėvai (globėjai) Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje gali pateikti prašymą dėl vaiko lankomo darželio keitimo: https://svietimas.vilnius.lt → Ikimokyklinis ugdymas → Informacinė sistema/prašymų teikimas/redagavimas/kita informacija → Prisijungti → Lankantys įstaigas vaikai → Vaiko vardas, pavardė → Pakeisti darželį.

Pateikiant prašymą Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje galima pasirinkti tik vieną ugdymo įstaigą.

Vaikai į atsilaisvinusias vietas jau sudarytose grupėse priimami nuolat, t. y. į laisvą vietą priimamas pirmas vaikas iš laukiančiųjų eilės. Į norimą darželį galėsite patekti tik tada, kai bus laisva vieta ir Jūsų vaikas bus pirmas laukiančiųjų eilėje. Vaikas lanko ugdymo įstaigą, kol tėvai nepateikia prašymo dėl jo išbraukimo iš sąrašų.

Tų pačių gimimo metų vaikų tėvams (globėjams), kurie yra pasirašę dvišales ugdymo sutartis su ugdymo įstaigomis, į kurias tuo metu priimti jų vaikai, abipusiu susitarimu suteikiama galimybė apsikeisti ugdymo įstaigomis pateikus pasirašytą laisvos formos prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriui elektroniniu paštu [email protected], pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Tėvai (globėjai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės ugdymo sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti ugdymo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku), bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje, ir informuoti įstaigos administraciją apie sutarties pasirašymo datą.

Prašymą galima pateikti internetu Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/). Deklaravus gyvenamąją vietą Vilniuje, sistemoje duomenys atnaujinami automatiškai. Taip pat pergeneruojama ir vaiko vieta eilėje. Papildomai prašymo redaguoti ar teikti nereikia.

Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdf88fd0182f11eabbd2d79178d400a0/asr) 21 punktu, informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus).

Pateisinama priežastis – liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai (globėjai) apie tai turi informuoti papildomai ugdymo įstaigą); prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje; tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla; nelaimės šeimoje; mokinių atostogų metas; tėvų atostogų metas; vasaros metas ir kitos svarbios priežastys.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, dokumentų įvykdymo (nagrinėjimo) terminas yra iki 20 darbo dienų.

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

Vadovaudamasi Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 1-1753 „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“ (https://aktai.vilnius.lt/document/30387718), Vilniaus miesto savivaldybė suteikia galimybę pasinaudoti 120 Eur kompensacija vilniečių vaikams, lankantiems nevalstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas (išskyrus VšĮ „Mažasis Trinapolis“).

Taip, gausite 120 Eur kompensaciją iki rugsėjo 1 d.

Užtikriname, kad lėšų vaikų ugdymo, kanceliarinėms ir higienos priemonėms įsigyti ugdymo įstaigoms skiriama pakankamai, todėl rinkliavos iš tėvų (globėjų) griežtai draudžiamos. Jeigu Jums žinomi konkretūs atvejai dėl rinkliavų, prašom apie tai informuoti el. paštu [email protected]. Anonimiškumą ir konfidencialumą užtikrinsime.

Remontuotinų gatvių sąrašai sudaromi atsižvelgiant į gyventojų, viešojo transporto įmonių, Kelių policijos prašymus, taip pat gatves prižiūrinčių įmonių ir savivaldybės specialistų vertinimus. Kiekvienai jų pagal asfalto dangos būklę ir kitus aspektus parenkamas tinkamas remonto būdas: duobės gali būti tiesiog užtaisomos asfaltu (dažnai prieš tai jos dar išfrezuojamos), gali būti ištisai asfaltuojama, danga remontuojama karštuoju arba šaltuoju regeneravimo būdais arba tiesiog remontuojamos provėžos. Šaltuoju metų laiku (gruodžio–balandžio mėnesiais) taisomos tik avarinės duobės (gilesnės nei 5 cm) „šaltuoju“ ar perdirbtu asfaltu. Šiltuoju sezonu vykdomi pagrindiniai gatvių remonto darbai.

Pirmiausia remontuojamos tos gatvės, kuriomis per parą daugiausia pravažiuoja viešojo ir kitų transporto priemonių, kuriose gausu pažaidų ir remontuotinų vietų ir kurių atkarpoje daugiausia provėžų bei nelygumų. Taip pat atsižvelgiama, ar remontas yra tęstinis ir ar gatvė reprezentacinė.

Už gatvių remontą ir priežiūrą Vilniaus mieste ir jo apylinkėse atsakingos trys bendrovės: „Grinda“, „Kerista“ ir „Gatvių statyba“. Šios bendrovės su sostinės savivaldybe yra sudariusios paslaugų teikimo sutartis, užtikrinančias, kad būtų laiku ir kokybiškai suremontuotos gatvės, dviračių takai, šaligatviai ir gyvenamųjų namų kiemai.

Remontuojamų gatvių sąrašą pagal parinktą remonto būdą galite matyti žemiau. Lentelėse taip pat pateiktas gatvių vertinimas pagal nustatytus kriterijus.

Ištisinis asfaltavimas »
Karštasis regeneravimas »
Provėžų remontas »
Šaltasis pagrindų regeneravimas su asfaltavimu »

Į sąrašą mažiau balų turinčios gatvės gali patekti tuo atveju, jei jose dėl ypač prastos dangos kokybės jau nėra galimybės duobes užtaisyti asfaltu, o jų padėtis avarinė.

Sąraše esančių gatvių kapitalinis remontas planuojamas ateityje. Šiais metais Jūsų gatvėje bus tvarkomos duobės.

Apie duobėtas, provėžuotas ir vairuotojams pavojų keliančias gatves galite pranešti Vilniaus savivaldybės telefonu 1664. Pastebėjus mieste atvirus šulinius, gilias avarines duobes, įgriuvas ties inžinerinių tinklų šuliniais, kliūtis gatvių važiuojamoje dalyje, prašom skambinti UAB „Grinda“ Miesto avarinės dispečerinės tarnybai tel. (8 5) 215 2112 arba mob. 8 650 99 267.

Vilniaus savivaldybės atsakingi specialistai kontroliuoja, kaip remontuojamos gatvės. Pastebėjus netinkamai vykdomus darbus, bendrovėms surašomi patikrinimo aktai, o už nekokybiškai atliktą darbą Vilniaus miesto savivaldybė miestą prižiūrinčioms bendrovėms nemoka.

Prašom kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę. Jūs turite pateikti visus dokumentus (Kelių policijos pažymas, fotofiksaciją, sąskaitas-faktūras už atliktus automobilio remonto darbus ir kt). Vilniaus miesto savivaldybė, išnagrinėjusi medžiagą, Jums praneš, į ką galite kreiptis dėl žalos atlyginimo.

Kiekvienai gatvei parenkamas tinkamiausias remonto būdas. Be abejo, atsižvelgiama ir į turimas lėšas.

Iš viso sostinėje yra daugiau kaip 1000 km asfaltuotų gatvių, apie 500 km žvyrkelių, taip pat nemažai akmenimis ir trinkelėmis grįstų gatvių. Miestas yra padalytas į 5 dalis: Centrinę, Pietinę, Vakarinę, Šiaurinę ir Rytinę.

Jeigu planuojate tame būste gyventi, rekomenduojama ten ir deklaruoti gyvenamąją vietą. Tai galima padaryti el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykti į seniūniją ar savivaldybę. Jei būstą nuomojatės, pakaks asmens dokumento ir būsto nuomos arba panaudos sutarties. Būsite deklaruotas sutarties galiojimo laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui, deklaravimas automatiškai pasinaikins.

Turite suskubti deklaruoti gyvenamąją vietą, kadangi, jei to dar nepadarėte, nuo 2018-01-01 įrašai apie Jūsų įtraukimą į apskaitą Gyventojų registre nustojo galioti ir Jus likote be deklaravimo vietos. Tai gali Jums sutrukdyti gauti tam tikras paslaugas, kurias suteikiant privalomas gyvenamosios vietos deklaravimas, pvz., prarasite prioritetus, registruojant vaiką į darželius, negalėsite registruoti automobilio savo vardu, neteksite teisės į socialines išmokas ir kt.

Ne, nebus. Bet, kadangi deklaruoti gyvenamąją vietą tapo paprasčiau, siūlome, kai tik atsiras galimybė, deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą.

Internetu www.epaslaugos.lt, nuvykus į seniūniją arba savivaldybę.

Reikalingas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas). Deklaruojant nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, reikia turėti ir vaiko gimimo liudijimą (arba jo išrašą) ir/ar pasą (jei toks pagamintas).

Jeigu turite nuomos arba panaudos sutartį, kurioje būsto savininkas jau nurodė, kad galite tam tikrą laiką gyventi jo būste, tuomet deklaravimo įstaigai (seniūnijai arba savivaldybei) reikia pateikti nuomos arba panaudos sutartį. Raštiško savininko leidimo Jums jau nebereikės.
Nuomos sutartis neturi būti patvirtinta notaro (nėra tokio reikalavimo). Joje turi būti aiškiai nurodyta, jog buto savininkas leidžia gyventi / nuomotis būstą tam tikriems asmenims. Sutartis turi būti pasirašyta abiejų pusių.

Ne. Deklaruojant nepilnamečius vaikus, atskiro buto savininko sutikimo nereikia, nes vaikai deklaruojami prie tėvų (įtėvių / globėjų / rūpintojų). Tai galite atlikti el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykę į deklaravimo įstaigą, t. y. seniūniją arba savivaldybę.

Turite deklaravimo įstaigai (seniūnijai arba savivaldybei) pateikti universiteto vadovybės (arba bendrabučio valdytojo) raštišką sutikimą.

Gyventojas deklaruoja savo gyvenamąją vietą, kurioje praleidžia daugiausiai laiko arba yra labiausiai su ja susijęs. Jeigu gyvenate kitos paskirties būste, tuomet ją galite deklaruoti kaip savo gyvenamąją vietą.

Galite, jei sodo namelis įregistruotas ir turi adresą. Tokiu atveju, galite deklaruotis el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykus su asmens dokumentu į seniūniją arba savivaldybę.

Gyvenant svečių namuose arba viešbutyje, Jūs taip pat turite teisę, gavę būsto savininko leidimą, deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

Ne, negalima.

Būsto ploto (kvadratūros) apribojimo nėra.

Tikslus šios paslaugos pavadinimas – įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės. Į šią apskaitą ribotam terminui, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, gali būti įtraukiami tik benamiai, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose, bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotose psichikos sveikatos įstaigose, taip pat asmenys, kurie ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos ir pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.
Kiti asmenys turi deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą.

Vaikai deklaruojami prie tėvų (įtėvių / globėjų / rūpintojų). Jeigu abu tėvai (įtėviai / globėjai / rūpintojai) yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su tuo iš tėvų, kuris įtrauktas į šią apskaitą, vaiko įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą galimas.

Prašymai, norintiems gauti Savivaldybės skiriamą finansavimą vaiko ugdymui, registruojami nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Pateikti prašymą galima internetu, užpildžius elektroninę prašymo formą interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ (spaudžiant „Teikti prašymą 100 Eur kompensacijai“). Savivaldybėje bus sudaryta galimybė neturintiems kompiuterio ir/ar interneto ryšio pateikti šį prašymą pasinaudojant Savivaldybėje esančiais kompiuteriais, t. y. tėvai ar globėjai turės patys su savo prisijungimu prisijungus prie https://svietimas.vilnius.lt/ sistemos užpildyti ir pateikti prašymą.

Savivaldybė skiria 100 Eur per mėnesį finansavimą, kai:
– vaiko amžius yra nuo 2 iki 6 metų;
– vaikas laukia eilėje centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje nuo prašyme nurodytos lankymo datos praėjus ne mažiau nei vienus metus ir nelanko Savivaldybės arba nevalstybinės ugdymo įstaigos;
– vienas iš tėvų (globėjų) dirba arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose, arba apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, arba pats moka privalomąjį sveikatos draudimą;
– vienas iš tėvų (globėjų) yra sudaręs Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį su asmeniu, turinčiu verslo liudijimą (ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla, veiklos kodas 099) ar kitaip įteisinusiu veiklą.

Taip, tačiau rašant prašymą kartu su kitais dokumentais reikia pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas.

Pasikeitus aplinkybėms, šiuo atveju gavus vietą darželyje, per 10 darbo dienų nuo minėto įvykio apie tai turi būti informuota Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Jei informacija, kurią pateikėte yra teisinga, tiksli ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistai nesikreipė į Jus prašydami patikslinti informacijos, per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų duomenų pateikimo, bus priimtas sprendimas skirti finansavimą arba ne. Po sprendimo priėmimo per 10 darbo dienų Jūs būsite informuoti paraiškoje nurodytu būdu.

Finansavimas skiriamas tik tais atvejais, kai abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus arba kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) ir jo bei vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti rašant prašymą:
– vaiko gimimo liudijimą;
– Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos paraišką centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Paraiškoje turi būti nurodytas patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir sutikimas, kad duomenys iš kitų registrų būtų gauti automatiniu būdu;
– dokumentus, patvirtinančius, kad vienas iš tėvų (globėjų) dirba (pažymą iš darbovietės, individualios veiklos pažymą ir kt.) arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose (pažymą iš darbovietės);
– Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo, su kuriuo yra sudaryta vaiko ugdymo ir priežiūros sutartis, yra įsigijęs verslo liudijimą ar kitaip įteisinęs veiklą, arba Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas;
– atstovo teises patvirtinančius dokumentus, jeigu paraišką teikia vaiko globėjas ar vieno iš vaiko tėvų (globėjų) įgaliotas asmuo;
– kitus finansavimo skyrimui įtakos galinčius turėti dokumentus.

Gavus pranešimą, jog Jūsų pateikta informacija yra netiksli, būtina pateikti reikiamus duomenis Vilniaus miesto savivaldybės administracijai per 10 darbo dienų nuo tėvų (globėjų) informavimo apie netikslius duomenis datos. Patikslinus informaciją, Jūsų prašymas bus svarstomas toliau.

Apie tai, ar gavote finansavimą, ar ne, Jums praneš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistai Jūsų paraiškoje nurodytu būdu. Jei Savivaldybės skiriamas finansavimas Jums bus suteiktas, skirtos lėšos iki kiekvieno mėnesio 10 dienos už visą praėjusį mėnesį bus pervedamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

Atsakingi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistai turi teisę tikrinti, ar tėvai (globėjai), gaunantys finansavimą, atitinka apraše nustatytas sąlygas, taip pat ar skirtas finansavimas naudojamas pagal apraše nustatytą tikslinę paskirtį (lėšos gali būti naudojamos tik ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrai ir ugdymui).

Finansavimas gali būti nutrauktas, jei:
– paaiškėja, kad tėvai (globėjai) kreipdamiesi dėl finansavimo skyrimo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus finansavimui skirti;
– finansavimo teikimo laikotarpiu per 10 darbo dienų nepranešė tvarkos apraše nustatytų sąlygų, turinčių įtakos finansavimo skyrimui, pasikeitimą;
– jeigu nustatoma, kad skirtas finansavimas naudojamas ne pagal tikslinę paskirtį;
– tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba.

Apie pasikeitusias sąlygas, kurios gali turėti įtakos Savivaldybės finansavimo skyrimui, tėvai (globėjai) privalo pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai per 10 darbo dienų nuo aplinkybių pasikeitimo.

Jeigu tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba, finansavimas yra nutraukiamas.

Visą reikiamą informaciją galima rasti https://svietimas.vilnius.lt/

Finansavimas skiriamas, kol vaikas gaus vietą Savivaldybės arba nevalstybinėje ugdymo įstaigoje, bet ne ilgiau nei 11 mėnesių terminui, kai vaiką ugdo ir prižiūri asmuo, įsigijęs verslo liudijimą ar turintis individualios veiklos pažymą, ar vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų pilnamečių giminaičių.

 • Patikslinti kriterijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų priėmimo, įvaikintų vaikų, globotinių, rūpintinių, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikų, perkeliamų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių vaikų priėmimo, nebegalioja kriterijus dėl išsinuomoto būsto.
 • Papildyti kriterijai vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir daugiau metų (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 4 taškai.
 • Sudarytos sąlygos elektroninių prašymų koregavimui asmenims, stojusiems į konkursines mokyklas ir į jas nepatekusiems. El. prašymus jie galės patikslinti gegužės 30 – 31 dienomis.
 • Sudarytos sąlygos vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą į teritorinę mokyklą patekti be eilės. Lieka Aprašo punktas dėl fizinę negalią turinčių asmenų galimybės pirmumo teise patekti į arčiausiai esančią pritaikytą mokyklą.

Prašymai teikiami:

 • nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 • nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus (Aprašo 1 priedas).
 • Nuo kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti tik elektroniniu būdu tinklalapyje https://svietimas.vilnius.lt/
 • Teikti el. prašymus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą https://vilnius.lt/lt/, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.
 • Būsimų pirmokų tėvams el. prašymą pateikti privaloma iki gegužės 31 dienos (iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus).
 • El. prašymo pateikimo laikas ir prašyme nurodytų mokyklų seka neturės jokios įtakos pirmumui, todėl siūlome tėvams neskubėti, gerai apgalvoti mokyklų pasirinkimą.

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą. E. sistemoje pareiškėjas:

 • Užpildo prašymą internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą – https://svietimas.vilnius.lt/
 • Pirmokai pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą, neturint minėtų dokumentų pristatyti pasirašant sutartį.
 • Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
 • Visus šiuos dokumentus reikia prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos.
 • Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos galite prisegti iki gegužės 31 d.
 • Iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus.
 • Mokymo sutartį elektroniniu būdu tėvai galės pasirašyti patvirtinę gautą kvietimą. Sutartis sudaroma iki rugpjūčio 31 d.
 • Mokiniai į mokyklas kviečiami pagal patvirtintą grafiką.
 • Tėvai apie gautus kvietimus bus informuoti elektroniniu paštu, e. sistemoje bus matomas suteiktas mokinio registracijos numeris MOK-0000.
 • Priimtų mokytis mokinių sąrašai skelbiami mokyklų tinklalapiuose po kvietimų išsiuntimo.
 • Jei vaiką kviečia kelios mokyklos, elektroninėje sistemoje tėvai turės patvirtinti, kurią iš mokyklų renkasi.
 • Popieriniai prašymai nėra teikiami.
 • Prašymai teikiami tik internetu per elektroninę prašymų registravimo sistemą, jungiantis per tinklalapį https://svietimas.vilnius.lt/.
 • Neturintys galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, galės tai padaryti atvykę į bet kurią mokyklą.
 • Kiekviena mokymo įstaiga paskirs atsakingą asmenį, kuris, esant poreikiui, tėvams padės užpildyti registracijos formą internete.
 • Prašymą užpildyti bus galima ir viešosiose bibliotekose. Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centre registracija nevyks.
 • Prašymo pateikimo laikas ir nurodytų mokyklų seka neturi jokios įtakos priėmimui.
 • Taip, visų būsimų pirmų klasių mokinių prašymai teikiami per elektroninę sistemą.
 • Be eilės priimami Aprašo 50 punkte išvardinti asmenys. Kiti asmenys, neatitinkantys Aprašo 50 punkte keliamų reikalavimų, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir pretenduojantys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, priimami pagal šio Aprašo 52 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.
 • Jeigu mokykla yra teritorinė, nurodžius besimokantį brolį ir (ar) seserį (įbrolį, įseserę) bus skiriamas 1 pirmumo taškas.
 • Jei mokykla nėra teritorinė, vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais.
 • Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu, skiriami 2 taškai, daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas.
 • Nuo 2022 mokslo metų pirmumo kriterijaus taškai nėra skiriami už nuomos sutartį, registruotą Registrų centre. Priėmimas vykdomas teritoriniu principu, atsižvelgiant tik į deklaruotą gyvenamąją vietą.
 • Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos kiekvienais metais atnaujinamos pagal duomenis apie toje teritorijoje deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei atsižvelgiant į tame mikrorajone esantį mokyklų tinklą ir vertinant kiekvienos mokyklos pastato projektinį pajėgumą.
 • Jeigu deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičius viršija mokyklos pastato projektinį pajėgumą, tos mokyklos aptarnavimo teritorija yra mažinama, o kitos mokyklos, jeigu yra galimybė, esančios tame pačiame mikrorajone (arba jeigu tokios galimybė nėra – gretimame mikrorajone) ir turinčioje laisvų vietų – didinamas.
 • Teikiant prašymą elektroninėje sistemoje galima pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės pavaldumo mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė ugdymo įstaiga.
 • Vilniaus miesto mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis sudarytas vadovaujantis principu, kad kiekvienam adresui yra priskirta viena mokykla.
 • Tėvai pildydami elektroninį prašymą gali pasirinkti iki trijų mokyklų, iš kurių viena teritorinė.
 • Pretenduojant į mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, turite atkreipti dėmesį, kad į šią mokyklą mokiniai bus pakviesti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla yra teritorinė, liks laisvų ugdymosi vietų klasėje.
 • Pildant el. prašymą, skiltyje „Papildoma informacija“ yra galimybė nurodyti, į kurį mokyklos filialą tėvai norėtų leisti vaiką.
 • Pažymėtina, kad mokykla mokinius į klases ir filialus skirsto pagal mokyklos vadovo įsakymu patvirtintą tvarką.
 • Informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama prašymo registracijos (redagavimo) metu automatiniu būdu.
 • Jei deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste įrodantys dokumentai turi būti prisegti
  e. sistemoje.
 • Duomenys e. sistemoje atnaujinami prieš komisijų posėdžius.
 • Atsakingi už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenys turi teisę tėvų prašyti papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.
 • Vadovaujantis Aprašo 40 punkto nuostatomis, priėmimą į mokyklas vykdo mokyklų vadovų įsakymais patvirtintos priėmimo komisijos.
 • Vilniaus miesto savivaldybės specialistai administruoja elektroninę sistemą, kurioje registruojami prašymai, dalyvauja nenumatytų atvejų komisijos veikloje, koordinuoja priėmimo komisijų darbą.

Vilniaus mieste veikia dvylika paplūdimių – Valakupių I, Valakupių II, Žirmūnų, Žaliųjų ežerų, Salotės ežero, Balžio ežero I, Balžio ežero II, Tapelių ežero I ir Tapelių ežero II, Gelūžės ežero, prie Vokės upės Grigiškėse (šalia Afindevičių g.), Vingio parke, gyvūnų paplūdimys prie Neries (šalia ,,Vingio“ stadiono ir šaudyklos).

Minėti paplūdimiai parengiami maudymosi sezonui atsižvelgiant į Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Maudynių sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d.

Siekdami užtikrinti poilsiautojų saugumą maudymosi sezono metu, paplūdimiuose kasdien nuo 8 val. iki 20 val. budi gelbėtojai. Visus paplūdimius ir maudyklas prižiūri bendrovė „Grinda“. Bendrovės Gelbėjimo ir paplūdimių priežiūros tarnyba kiekvieną Vilniaus miesto paplūdimį yra aprūpinusi šia gelbėjimo technika: motoriniu kateriu, gelbėjimo valtimi, megafonu, gelbėjimosi ratais ir liemenėmis. Paplūdimiuose yra medicinos ir gelbėjimo punktai, budi medicinos personalas.

Sezono metu paplūdimiuose dirba 40 gelbėtojų. Vilniečių patogumui paplūdimiuose įrengiama persirengimo kabinos, suoliukai, stalai, skėčiai nuo saulės, šiukšliadėžės, lauko kepsninės, atnaujinamos tinklinio, krepšinio, vaikų žaidimo aikštelės ir kita infrastruktūra.

Kiekviename prie paplūdimio esančiame vandens telkinyje (upėje, ežere) įrengtos paplūdimių maudyklos yra apribotos plūdurais. Kiekvieno paplūdimio maudykloje plūdurais su virvėmis pažymėtos vietos vaikams maudytis (vaikų maudyklos).

Paplūdimių maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus pagal suderintą grafiką (ne mažiau kaip 8 kartus per sezoną kiekviename paplūdimyje arba kas dvi savaites) pagal sudarytą sutartį atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Esant neaiškumų ar prireikus papildomos informacijos, prašom kreiptis trumpuoju numeriu 1664.

Priverstinis automobilių nuvežimas yra ne administracinė nuobauda, o priemonė, taikoma tuomet, kai transporto priemonę iš vietos, kurioje ji palikta stovėti, būtina pašalinti dėl daromos žalos, keliamos grėsmės. Sprendimai priverstinai nuvežti ne vietoje pastatytas transporto priemones priimami, kai tai būtina eismo saugumui arba kitų asmenų (pvz., neįgaliųjų, pėsčiųjų) teisėms užtikrinti. 

Jeigu automobilį pastatėte šiurkščiai pažeisdami Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir jo nerandate, jums reikėtų: 

 • pirmiausia paskambinti Bendrojo pagalbos centro (BPC) telefonu 112. BPC operatoriai turi prieigą prie operatyviai pildomo priverstinai nuvežtų transporto priemonių sąrašo ir, asmeniui kreipusis, patikrina, ar jo automobilis iš tikrųjų buvo nuvežtas; 
 • BPC operatoriui patvirtinus, kad automobilis buvo nuvežtas, skambinti trumpuoju numeriu 19988 – būsite aiškiai ir išsamiai supažindinti su automobilio atsiėmimo tvarka. Automobilis grąžinamas savininkui (valdytojui) nuvykus į automobilių saugojimo aikštelę. Prieš atsiimant transporto priemonę privalu atlyginti su transporto priemonės pervežimu ir saugojimu susijusias išlaidas (vietoje). Tačiau teisė atsiimti automobilį nesiejama su administracinės baudos sumokėjimu, o saugoma transporto priemonė gali būti grąžinama bet kuriuo metu.

Savivaldybės internetinėje svetainėje yra atmintinė, kaip teisingai fiksuoti ir pranešti apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Atmintinę galima rasti paspaudus nuorodą  atmintinė

Apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus taip pat galima pranešti tel. (8 5) 219 7948 arba užfiksuoti ir apie jį pranešti prisijungus per mobiliąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.

Apie neeksploatuojamus automobilius galima pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui tel. (8 5) 219 7948 arba el. p.  [email protected]. Informacija patikrinama nuvykus į vietą, automobilio savininkui nustatomas terminas pasirūpinti transporto priemone. Automobiliu nepasirūpinus iki nustatytos datos, automobilio savininkui taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 414 straipsnį (bauda nuo 70 iki 300 eurų, taip pat gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas).

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kita panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, turi išduoti jos buvusiam savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo ar surinkimo įmonė, priimdama eksploatuoti netinkamas transporto priemones, neturi teisės reikalauti užmokesčio už priėmimą, išskyrus kelis atvejus. Surinkimo ar apdorojimo įmonė gali atsisakyti nemokamai priimti netinkamą eksploatuoti transporto priemonę, jei:

 1. eksploatuoti netinkama transporto priemonė buvo registruota Lietuvoje mažiau kaip tris mėnesius iki jos atidavimo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ar apdorojimo įmonei;
 2. eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindinių dalių ir agregatų, visų pirma variklio, kėbulo ir pan.;
 3. eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra pašalinių atliekų.

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų (ENTPT) asociacija ar viena iš jos tinklui priklausančių įmonių, veikiančių Vilniaus apskrityje:

UAB „Vidvestuma“, Agrastų g. 2, Vilnius, tel. 8 659 22 367,

UAB „LiuManta“, Nugalėtojų g. 22A, Vilnius, tel. 8 675 22 585,

UAB „Vilauto“, , Taikos g. 111B, Vilnius, tel. 8 641 89 999,

UAB „Bengina“, Žarijų g. 2A, 3 korpusas, Vilnius, tel. 8 659 43 040,

UAB „Autoprada Minsko pl. 33A, 3 angaras, Vilnius, tel. 8 612 14 300,

UAB „Venumis“, Minsko pl. 33C, Vilnius, tel. 8 699 20 052.

ENTPT tinklas iš gyventojų ir įmonių:

 1. nemokamai, o esant teigiamai rinkos vertei, ir už mokestį priima eksploatuoti netinkamas transporto priemones;
 2. nemokamai išveža transporto priemones, pristato jas į apdorojimo įmones;
 3. išrašo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimus;
 4. transporto priemones išregistruoja iš VĮ „Regitra“ registro duomenų bazės.

P. S. Be priklausančių ENTPT asociacijos tinklui yra daug pavieniui veikiančių įmonių, teikiančių panašias paslaugas.

Tvarkos ir švaros reikalavimai vykdant statybos darbus nustatyti
Tvarkymo ir švaros taisyklėse.

Vykdant statybos darbus privaloma:

 • prižiūrėti tvarką ir švarą statybvietėje ir jos prieigose, užtikrinti, kad statybinėmis šiukšlėmis ar kitaip nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) aplinkinės teritorijos už vykdomų darbų teritorijos ribų;
 • užtikrinti, kad iš statybvietės transporto priemonės išvažiuotų neteršdamos eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų. Tam geriausiai tinka naudoti transporto priemonių ratų plovimo įrangą ir kitas papildomas priemones (skaldą, žvyrą, betono plokštes, guminius paklotus ir pan.);
 • statybvietę aptverti tvarkinga, saugia tvora, ribojančia pašalinių asmenų patekimą į vykdomų darbų teritoriją;
 • užtikrinti, kad darbų metu susidarančios dulkės ir kitos atliekos neterštų aplinkos. Atliekant dulkėtumą didinančius darbus privalote naudoti drėkinimo įrenginius, statybos ir (ar) griovimo atliekų paviršius laikyti sudrėkintus, o vežti uždengus.

Svarbu žinoti, kad negalite:

 • be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo laikyti statybines medžiagas ar kitus daiktus ir juos netvarkingai laikyti arba, jei tai teršia aplinką ar kitaip trukdo aplinkiniams;
 • laikyti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu, išskyrus, kai kasama ir laikoma privačioje teritorijoje;
 • ardyti ar gadinti eismo zonų dangą už statybvietės ribų arba naudoti techniką, kuri kenkia dangoms;
 • eismo zonose be leidimo įrengti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.).

Pažeidę Taisykles, asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda iki 600 eurų su nurodymu atlyginti žalą, jei tokia būtų nustatyta.

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių 10 punkte nustatyta, kad valyti, tvarkyti teritoriją (naudoti žoliapjoves, krūmapjoves ir pan.), išvežti atliekas, pakrauti (iškrauti, perkrauti) prekes, medžiagas, produkciją ar kitus daiktus darbo dienomis nuo 22  iki 7 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val.) galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

Pagal Taisyklių 12.2 papunktį draudžiama gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 22 iki 7 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val. vykdyti ūkinę, gamybinę ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę.

Pažeidę Taisykles, asmenys atsako pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda nuo 100 iki 1000 eurų.

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnį yra draudžiami šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą. Tokie pat triukšmą keliantys veiksmai draudžiami ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu. Už šį nusižengimą asmenys gali būti nubausti bauda nuo 20 iki 300 eurų.

Svarbu žinoti, kad patalpose gali ir nebūti visiškos tylos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 nustato, kad gyvenamosiose patalpose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) leidžiamas maksimalus 55 decibelų, vakaro metu (nuo 19 iki 22 val.) – 50 decibelų, o nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) – 45 decibelų garso lygis. Šios higienos normos kontrolę Savivaldybės teritorijoje atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas. Triukšmo lygio matavimus yra įgaliotos atlikti tik akredituotos laboratorijos. Savivaldybės administracija matavimų neatlieka. Jums aktualią informaciją apietriukšmo lygio matavimus gali suteikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento darbuotojai.

Vadovaudamiesi Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, asmenys, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios pranešti Savivaldybės administracijai apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Pranešimą galima pateikti tik internetu, t. y. užsakant elektroninę paslaugą „Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai“. Pateiktus pranešimus galima matyti viešai Savivaldybės interneto svetainės skiltyje Triukšmo pranešimai.

Savivaldybės administracijos direktorius  įsakymu yra nustatęs leidžiamą statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laiką: darbo dienomis nuo 7 val. iki 18 val., o poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 val. iki 17 val.
Įsakyme nurodyta, kad atsižvelgiant į technologinius procesus, siekiant nesukelti avarinių situacijų ir kiek galima mažiau trikdyti transporto priemonių eismą, bet kuriuo paros metu galimi asfaltavimo ir eismo organizavimo priemonių įrengimo darbai A, B ir C kategorijų gatvėse. Įsakyme taip pat nurodyta, kad atsižvelgiant į technologinius procesus, nepertraukiami monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų (pamatų, grindų, sienų, perdangų) betonavimo darbai ir išbetonuotų grindų šlifavimo darbai galimi darbo dienomis bet kuriuo paros metu, kai nepertraukiamai betonuojamos konstrukcijos tūris didesnis nei 200 kub. m ir šlifuojamų išbetonuotų grindų plotas didesnis kaip 500 kv. m. Nepertraukiami betonavimo ir šlifavimo darbai pradedami vykdyti ne anksčiau kaip 7 val. ir ne vėliau kaip 9 val., kad kuo daugiau nepertraukiamo betonavimo ir šlifavimo darbų būtų atlikta dienos ir vakaro metu ir kuo mažiau – nakties metu.

Pažeidę Triukšmo valdymo įstatymą ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, asmenys atsako pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda nuo 100 iki 1000 eurų.

Svarbu žinoti, kad patalpose gali ir nebūti visiškos tylos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 nustato, kad gyvenamosiose patalpose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) leidžiamas maksimalus 55 decibelų, vakaro metu (nuo 19 iki 22 val.) – 50 decibelų, o nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) – 45 decibelų garso lygis. Šios higienos normos kontrolę Savivaldybės teritorijoje atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas. Triukšmo lygio matavimus yra įgaliotos atlikti tik akredituotos laboratorijos. Savivaldybės administracija matavimų neatlieka. Jums aktualią informaciją apie triukšmo lygio matavimus gali suteikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento darbuotojai.

Kepsninių naudojimą ir laužų kūrenimą reglamentuoja Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, kuriose nurodoma:

 • kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų;
 • patalpose, balkonuose, lodžijose, erkeriuose, terasose ir ant pastato stogo draudžiama naudoti kepsnines, šašlykines ir rūkyklas, kurioms naudojamas kietasis kuras, jei kitaip nenumato gamintojo naudojimo instrukcija;
 • laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.

Stambiųjų atliekų priėmimo aikštelės Vilniaus mieste yra: Graičiūno g. 36C, Liepkalnio g. 113B, Pilaitės pr. 50, Pramonės g. 209S, Pumpėnų g. 10. Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai čia gali NEMOKAMAI priduoti stiklo, plastiko, popieriaus, kartono, metalo, statybos ir remonto atliekas (iki 300 kg), nebenaudotiną buitinę techniką, baldus, santechniką, kompiuterius, naudotas lengvųjų automobilių padangas (4 vnt.), išskyrus kitas automobilių salono ir kėbulo detales.

Daugiau informacijos rasite »

Pilti atliekas šalia konteinerių draudžiama. Draudžiama deginti atliekas, esančias konteineriuose, juose raustis, išimti iš jų atliekas. Draudžiama išmesti atliekas už savo sklypo ribos, t. y. gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, laukuose ir kitur, taip pat mesti į svetimus konteinerius.

Norint įrengti išorinę reklamą, reikia gauti leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Daugiau informacijos rasite »

Asmuo, norintis paleisti į dangų šviečiančius žibintus, turi kreiptis į valstybės įmonę „Oro navigacija“ (interneto svetainė http://www.ans.lt) bendru el. paštu [email protected] ir, jeigu būtina, suderinti žibintų paleidimo laiką, kad žibintai netrukdytų į Vilnių atvykstantiems ir iš jo išvykstantiems orlaiviams.

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija, tačiau visi Vilniaus gyventojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų pasirinkti šildymo sezono pradžios ir/arba pabaigos datą. Jei daugiau nei pusė daugiabučio namo gyventojų sutinka su sprendimu paankstinti ar pavėlinti šildymo įjungimą ir/ arba išjungimą, tai padaryti galima. Bendrijos, namo pirmininkas arba daugiabučio administratorius apie priimtą sprendimą teturi informuoti Vilniaus šilumos tinklus.

Šie klausimai pirmiausiai turi būti adresuojami namo bendro naudojimo objektų administratoriams bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, kurie privalo užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą, t. y. gyvenamųjų patalpų temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +18 laipsnių. Priežasčių, dėl ko patalpose nėra užtikrinamas tolygus šildymas, gali būti daug.

Jei namo bendro naudojimo objektų valdytojas (administratorius, bendrija, jungtinės veiklos sutarties įgaliotas atstovas) kartu su šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju nesprendžia Jūsų problemos, tuomet reikia kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (tel. 8 800 20500).

Jei namo bendro naudojimo objektų administratorius kartu su šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju nereaguoja į gyventojų nusiskundimus dėl šildymo ir karšto vandens sistemų, reikia kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (tel. 8 800 20500).

Jei bendrijos pirmininkas bendro naudojimo objektų administratorius netinkamai vykdo savo funkcijas, kreiptis reikia į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių, kurie pagal kompetenciją vykdo valdytojų priežiūrą ir kontrolę.

Dėl priskaičiuojamo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifo taikymo, jei kyla įtarimas dėl galimai padidinto mokesčio – į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyrių.

Šilumos tiekėjas yra AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT), atskiriems namams UAB „Balterma ir ko“ ir UAB „Vilniaus valda“, kurie ir išrašo sąskaitas už suteiktas paslaugas, todėl visais klausimais dėl sąskaitos už šildymą reikia kreiptis į bendroves (VŠT tel. 19188; Balterma ir ko tel. (8 5) 213 3817; Vilniaus valda tel. (8 5) 205 26 01).

Efektyviausias būdas sutaupyti šilumą – renovuoti namus, o jei gyventojai tam nesiryžta, tai bent jau atlikti „mažąją renovaciją“, kurios metu atnaujinami šilumos punktai, šildymo ir karšto vandens sistemos. Daugiau apie renovacijos teikiamą naudą sužinosite iš savo namo valdytojo ar VšĮ „Atnaujinkime miestą“.

Taip pat daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos privalo būti tinkamai paruoštos patikimam ir kokybiškam šilumos tiekimui. Už kokybišką vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų veiklą yra atsakingi šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai kartu su namų valdytojais.

Daugiau naudingos informacijos rasite AB „Vilniaus šilumos tinklai“ internetiniame puslapyje apie šilumos energijos taupymo priemones čia, o apie renovacijos naudą čia.


Šienaujama visoje miesto teritorijoje. Kur vaikšto daug žmonių – parkuose, skveruose, daugiabučių kiemuose ir kitoje miesto teritorijoje – bus prižiūrėta trumpa veja. Natūralios pievos bus paliktos tik intensyvaus eismo gatvių ir Neries upių šlaituose bei pačių gyventojų nurodytose vietose.

Vilniaus miesto savivaldybė, įsiklausė į gyventojų nuogąstavimus dėl žolėse besiveisiančių erkių, taip pat atsižvelgta į alergiškų žmonių skundus, kad nešienaujamos pievos pablogina jų situaciją, išgirdo vairuotojų pasakymus, jos dėl nešienautų pakelių prastėja matomumas.

Trumpa tvarkinga veja palaikoma visose teritorijose, kur vaikšto žmonės.

 • daugiabučių namų kiemuose;
 • parkuose, skveruose, aikštėse;
 • sporto, laisvalaikio leidimo vietose, vaikų žaidimų ir augintinių vedžiojimo aikštelėse;
 • želdinių plotuose tarp gatvės ir pastatų;
 • želdinių salose prieš sankryžas ir žiedus;
 • prie pėsčiųjų ir dviračių takų.

Šiemet veja šienaujama dažniau nei ankstesniais metais. Pastebėjus, kad kuri nors retai šienaujama vieta yra naudojama aktyviam laisvalaikiui, praneškite savo seniūnijai arba užregistruokite portale tvarkaumiesta.lt. Operatyviai reaguojame ir patiksliname šienavimo žemėlapius

Natūralios pievos auginamos ir prižiūrimos ten, kur trumpa veja nėra būtina:

 • gatvių šlaituose;
 • Neries upės šlaituose;
 • neužstatytose teritorijose;
 • ten, kur to pageidavo patys gyventojai.

Šios pievos šienaujamos kartą arba du per metus.

 

Gatvių šlaituose nevaikšto žmonės, ten nevedžiojami šunys, čia paliktos žydinčios pievos netrukdo vairuotojų matomumui ir nekelia jokių problemų miesto gyventojams, tačiau miestui duoda daug. Pievos vėsina miestą per karščius, sugeria liūtis, mažina taršą ir puošia miestą.

Klimato pokyčiai verčia ieškoti išeičių, nes ateityje susidursime su vis dažnesnėmis karščio bangomis ir dar nuožmesnėmis liūtimis. Karščiausiomis vasaros dienomis jau tenka riboti sunkiasvorio transporto eismą ten, kur asfaltas saulėkaitoje perkaista, o ten kur klesti žaluma, to daryti nebūtina, nes želdinių pavėsyje žemės temperatūra net keliolika laipsnių žemesnė.

Gal rangovai netinkamai atliko darbą? Informuokite apie konkrečią vietą   tvarkaumiesta.lt, mums svarbu žinoti ir ištaisyti klaidas, jei jų yra.

Gyventojams palikta galimybė šalia savo namų puoselėti natūralios pievos plotą. Gyventojai gali kreiptis į savo seniūniją ir siūlyti, kur norėtų išsaugoti natūralią pievą. Apsaugoti mėgstamą pievą galima ir patiems. Reikėtų susitarti su kaimynais, atsispausdinti sutartinį ženklą ir pažymėti juo plotą, kuriame puoselėjama natūrali pieva. Šienautojai įspėti, kad tokių plotų neliestų. Tiesa, reikės palikti vieno metro pradalgę, palei pėsčiųjų takus, prie aikštelių.

Taip pat labai kviečiame rūpintis „šeimininko metru“ –  erdve tarp jūsų namo ir gatvės. Tokia galimybė numatoma ir įtvirtinta viename iš dvylikos Vilniaus gatvių standarto principų.

Tvarus šienavimas numato patogią trumpą veją ten, kur vaikšto žmones, žydinčias pievas – ten kur jos gali būti naudingos ir padeda atsikurti gamtai nenaudojamose dykynėse. Tvarus šienavimas nuo dažno šienavimo taip pat skiriasi išmanesniu planavimu, atsižvelgiant į žmonių poreikius ir meteorologines sąlygas. Tvariai šienaujant naudojama neteršianti ir tylesnė šienavimo technika, surenkama ir kompostuojama žolė.

Vejos pradedamos šienauti gegužės mėnesį ir šienaujama nuolat, kai jos aukštis ima siekti 10–15 cm.

Pievos pirmą kartą metuose gali būti pradėtos šienauti jau po Joninių, birželio 24 d., o antrą kartą rudenį, rugsėjo pradžioje. Šienavimo laikas tęsiasi kelias savaites ir gali būti koreguojamas priklausomai nuo oro sąlygų ir pievų būklės. Būtent toks šienavimo dažnis padeda pievoms atsikurti, jose gausėja augalų rūšių, galima išvysti vis daugiau į Raudonąją knygą įtrauktų augalų, tuo pačiu ir vabzdžių bei paukščių

Už sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą skirtingose Vilniaus vietose šiuo metu atsako bendrovės „Stebulė“, „Ekonovus“, „Ecoservice“, „Šilėja“ ir „VSA Vilnius“. Jos valo šaligatvius, laiptus, gatvių kelkraščius, automobilių stovėjimo aikšteles, pjauna žolę, renka lapus, šiukšles, sąšlavas ir atsako už švarą bei tvarką mieste pagal Vilniaus savivaldybės Tarybos patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles. Šios įmonės laimėjo konkursus ir paslaugas teikia pagal sutartis.

Jei turite pastabų dėl šienavimo, kreipkitės į savo seniūniją, nes seniūnijos prižiūri vienos iš šių įmonių šienavimo darbus greta jūsų namų.

Dauguma įmonių nuo liepos 1 d. įsipareigojo naudoti elektrinę vejų priežiūros techniką.

Gatvių, skiriamųjų juostų želdiniai, skverų ir aikščių, transporto žiedų veja, šlaitai prie gatvių, tiltų ir viadukų yra šienaujami savaeigiais robotais ir akumuliatorinėmis žoliapjovėmis.

Be elektrinės technikos kurį laiką (kol susidėvės) bus naudojamos įprastos žoliapjovės ir vejapjovės.

Sosnovskio barščiai naikinami pagal Sosnovskio barščių gausos reguliavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 2021–2023 m. veiksmų planą.

Verkių ir Pavilnių parkų teritorijoje, šalia vandens tvenkinių taikomi mechaniniai metodai – šienavimas ir kasimas, kitose teritorijose – purškiama herbicidais. Kiti invaziniai augalai naikinami mechaniniais metodais,remiantis žaliųjų plotų ir medžių monitoringo duomenimis.

Už kiekvieną patikrinimo aktuose užfiksuotą teikiamų paslaugų neatlikimo atvejį rangovams taikomas konkretus nuoskaitos dydis ar bauda. Apie aplaidaus ar netinkamo šienavimo atvejus prašome pranešti Seniūnijai arba svetainėje tvarkaumiesta.lt.

Nuolat šienaujama veja dažniausiai yra mulčiuojama ir paliekama dirvoje.

Pievose, kurios šienaujamos kartą ar du per metus, nušienauta žolė laikinai – bent savaitei – paliekama, kad iš žydinčių augalų išbyrėtų sėklos. Po savaitės žolė surenkama ir išvežama į žaliųjų atliekų tvarkymo aikšteles ir kompostuojama. O nuo kietųjų dangų žolė turi būti surinkta tą pačią dieną.

Tvarkomų bendro naudojimo teritorijų žemėlapio nuoroda:
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers

Bendro naudojimo teritorijų duomenys periodiškai atnaujinami, t. y. įtraukiama ir aktualizuojama informacija apie naujas dangas, sklypus.

 • vaiko minimalių ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimą, pratęsimą ir panaikinimą;
 • koordinuotų paslaugų skyrimą, pratęsimą ir panaikinimą;
 • psichosocialinių paslaugų skyrimą, pratęsimą ir panaikinimą;
 • privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirti įpareigojimai vaikui ir šeimai.

 1. Vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus;
 2. vaikui, kuris padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
 3. vaikui, kuris padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;
 4. vaikui, kuris nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų, ir tik tuomet, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės.
 1. vaikas yra įpareigojimas lankytis pas specialistą;
 2. vaikas yra įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 3. vaikas yra įpareigojimas tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
 4. vaikas yra įpareigojimas dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
 5. vaikas yra įpareigojimas gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
 6. vaikas yra įpareigojimas dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
 7. vaikas yra įpareigojimas  atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – tai vaiko nukreipimas  į stacionaraus pobūdžio vaikų socializacijos centrą. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama 14 metų sukakusiam vaikui. Vaikui, nesukakusiam 14 metų, vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama tik išimtiniais atvejais. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimą reglamentuoja Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas.

 1. Vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
 2. vaikui, kuriam minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta dėl mokyklos nelankymo.
 1. Dėl minimalios priežiūros priemonių vaikui skyrimo turi teisę kreiptis: tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius; vaiko atstovai pagal įstatymą; teritorinė policijos įstaiga; mokykla; seniūnija; prokuroras; teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų);
 2. Dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo turi teisę kreiptis: specialistas, vykdęs vaiko minimalios priežiūros priemonių koordinavimo atvejo vadybininko funkcijas (toliau – atvejo vadybininkas); vaiko atstovai pagal įstatymą; teritorinė policijos įstaiga; seniūnija; prokuroras; teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų);

Kreiptis reikėtų  į savivaldybės administracijos direktorių ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. [email protected], galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos), arba prašymą galima pateikti internetu
https://paslaugos.vilnius.lt/services
→ Koordinuotos paslaugos vaikui → Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimas
arba
→ Vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimas → prisijungus per el. valdžios vartus.

Vaiko nuomonė privalo būti išklausyta. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio, svarstant priežiūros priemonių jam skyrimo klausimą, vaikas gali nedalyvauti vaiko gerovės komisijos posėdyje, tačiau jo nuomonė turi būti iš anksto išklausoma Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir įvertinama Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Vaiko teisių apsaugos skyrius taip pat išklauso vaiko nuomonę, jeigu jis (vaikas) vengia dalyvauti Vaiko gerovės posėdyje dėl priežiūros priemonės skyrimo, ir informuoja apie ją posėdžio dalyvius.

Kompleksinės pagalbos teikimas vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaiko ir šeimos gerovei (plačiau https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Koordinuotai-teikiamos-paslaugos)

 1. Kai vaikui paskiriamos minimalios priežiūros priemonės, jo atstovams pagal įstatymą skiriamos koordinuotai teikiamos paslaugos.
 2. Kai vaikui baigiasi vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminas.
 3. Kai gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas  dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo.
 4. Kai gautas institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka.
 1. lankytis pas specialistą;
 2. lankyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus;
 3. dalyvauti meno ar kitoje terapijoje, pozityviosios tėvystės ugdymo, elgesio keitimo, prevencijos, reabilitacijos, reintegracijos ir kitose programose, priemonėse ar mokymuose;
 4. dalyvauti mediacijos procese;
 5. gauti mobilios pagalbos grupės, kurią sudaro įvairių sričių specialistai, paslaugas;
 6. gydytis nuo priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių psichotropinių medžiagų;
 7. kitos pagalbos priemonės, turinčios teigiamą įtaką vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių veiksmingam vykdymui, vaiko elgesio pokyčiams.

Kreiptis reikėtų  į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. [email protected], galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos), arba prašymą galima pateikti internetu https://paslaugos.vilnius.lt/services  → Koordinuotos paslaugos vaikui → Koordinuotai teikiamos paslaugos → prisijungus per el. valdžios vartus.

Mobilioji specialistų (gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo) komanda teikianti psichosocialines paslaugas, atsižvelgiant į individualius vaiko ir šeimos poreikius šeimos gyvenamojoje vietoje. (plačiau: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Psichosocialines-paslaugos-skyrimas)

 1. vaiko atstovai pagal įstatymą;
 2. sveikatos priežiūros įstaiga;
 3. vaiko ugdymo įstaiga;
 4. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

Kreiptis reikėtų  į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. [email protected], galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos), arba prašymą galima pateikti internetu https://paslaugos.vilnius.lt/services  → Koordinuotos paslaugos vaikui → Psichosocialinės paslaugos skyrimas → prisijungus per el. valdžios vartus.

Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ir nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Taip pat vaikui, kuris ugdomas namuose arba dėl nepateisinamų priežasčių nelanko ugdymo įstaigos,  kai tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių arba išgyvena sunkumus (plačiau https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Privalomojo-ikimokyklinio-ugdymo-skyrimas-isimties-tvarka)

Ikimokyklinis ugdymas anksčiausiai gali būti skiriamas, kai vaikui sueina 1,5 m.  iki 6 metų (kol pradedamas priešmokyklinis ugdymas).

Tėvai, globėjai, šeimos socialiniai darbuotojai.

Kreiptis reikėtų  į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. [email protected], galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos), arba prašymą galima pateikti internetu https://paslaugos.vilnius.lt/services  → Koordinuotos paslaugos vaikui → Privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimas (išimties tvarka) → prisijungus per el. valdžios vartus.

 • UAB „Ekonovus“ žiemą valo šaligatvius  miesto Centre (Žvėryno, Naujamiesčio, Šnipiškių, Vilkpėdės, Naujininkų, Žirmūnų, Senamiesčio ir Rasų seniūnijos),  Senamiestyje (Senamiesčio ir Naujamiesčio seniūnijos), Pašilaičiuose (Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių seniūnijos);
 • UAB „Stebulė“Antakalnyje (Antakalnio seniūnija),  Žirmūnuose (Verkių, Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijos),  Verkiuose (Verkių seniūnija), Aukštuosiuose Paneriuose (Panerių ir Naujininkų seniūnijos), Naujojoje Vilnioje (Naujosios Vilnios, Rasų ir Antakalnio seniūnijos), Salininkuose (Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių ir Rasų seniūnijos), Žemuosiuose Paneriuose (Panerių, Grigiškių ir Vilkpėdės seniūnijos);
 • UAB „Šilėja“Pilaitėje (Pilaitės seniūnija);
 • UAB „Ecoservice“ – Lazdynuose (Lazdynų ir Karoliniškių seniūnijos);
 • UAB „VSA Vilnius“ – Fabijoniškėse (Fabijoniškių, Šeškinės ir Verkių seniūnijos).

Vilniaus miesto žemėlapis (atsisiųsti)

 

Valant pirmenybė turi būti teikiama laiptams, takams prie sankryžų ir pėsčiųjų perėjų, visuomeninio transporto stotelėms ir šaligatviams prie gatvių. Paslaugų teikėjas turi įvertinti dangų valymo ypatumus žiemos sezono metu, esant sudėtingoms oro sąlygoms, valomosios technikos maršrutus teritorijoje ir taip numatyti valymo laiką, kad būtų kuo mažiau trukdoma pėstiesiems ir transporto eismui. Nuvalius sniegą nuo šaligatvių, pėsčiųjų takų ar laiptų, jie tuojau pat turi būti pabarstyti druska ar kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis, kad būtų išvengta apledėjimo.

Žiemos sezono metu rangovas, užtikrindamas nuolatinę magistralinių šaligatvių ir takų, aikščių, skverų, dviračių takų, laiptų, visuomeninio transporto stotelių, automobilių aikštelių, tiltų ir viadukų dangų tvarką bei švarą, turi vadovautis Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros reikalavimais (patvirtintais 2021-01-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-173/21). Pagal šiuos reikalavimus nustatyti pėsčiųjų takų priežiūros normatyvai pagal I, II ir III priežiūros lygius, o dviračių takų – pagal I ir II priežiūros lygius. Priežiūros lygiai nurodo reiškinio pasekmių (slidžios dangos) pašalinimo eigos ir spartos reikalavimus. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių priežiūros lygiai skirstomi pagal miesto zoną, gatvės kategoriją, viešojo transporto keleivių srautus ir gyventojų skaičių prie gatvių 200 m atstumu. Pagal svarbą priežiūros lygiai vertinami taip: I priežiūros lygis – aukštas, II priežiūros lygis – vidutinis, III priežiūros lygis – pakankamas.

Taip pat nuo šiol visos šaligatvių dangos bus barstomos druska arba kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis. Žiemos sezono metu šaligatvius bus galima valyti technika, kurios svoris ne didesnis kaip 3,5 t.

Pagal Vilniaus miesto bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis teikėjas turi užtikrinti nuolatinę dangų ir želdinių tvarką bei švarą.

Paslaugos Kriterijai
Gatvės važiuojamosios  dalies prie borto valymas

Valoma minitraktoriais-krautuvais pagal sudarytus dieninius ir naktinius maršrutus. Maršrutai sudaryti pagal eismo intensyvumą, oro sąlygas, gatvės rūšį ir pan. Tamsiuoju paros metu valomos intensyvaus eismo gatvės, dienos metu – mažiau apstatytos automobiliais ir gyvenamųjų zonų gatvės.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valoma pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Visuomeninio transporto stotelių aikštelių važiuojamoji dalis, saugumo salelės nuolat prižiūrimos atsižvelgiant į oro sąlygas.

Šaligatvių, laiptų, automobilių aikštelių prie gatvių, skveruose, aikštėse, tiltų, viadukų, visuomeninio transporto stotelių valymas

Valoma traktoriais ir motošluotomis pagal sudarytus dieninius ir naktinius maršrutus. Maršrutai sudaryti pagal eismo intensyvumą, oro sąlygas, gatvės rūšį ir pan.
Visuomeninio transporto stotelių aikštelės, laiptai valomi rankiniu būdu ir motošluotomis.

Visuomeninio transporto stotelės, šaligatviai, laiptai prižiūrimi nuolat atsižvelgiant į oro sąlygas.

Esant nepalankioms oro sąlygoms, valomas sniegas ir ledas, barstoma druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

Esant palankioms oro sąlygoms, dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Apledėjusios dangos barstomos druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), automobilių aikštelės valomos pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), automobilių aikštelės turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Kiemų važiuojamosios dalies, automobilių aikštelių kiemuose valymas

Valoma minitraktoriais ir motošluotomis atsižvelgiant į oro sąlygas ir dangų būklę.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valoma pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Šaligatvių ir  laiptų kiemuose valymas

Valoma minitraktoriais, motošluotomis atsižvelgiant į oro sąlygas ir dangų būklę

Šaligatviai, laiptai kiemuose nuolat prižiūrimi atsižvelgiant į oro sąlygas.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valomas sniegas ir ledas, barstoma druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Apledėjusios dangos barstomos druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

Apie nenuvalytus šaligatvius galima pranešti Vilniaus miesto seniūnijų specialistams arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio specialistams, galima rašyti el. paštu [email protected] arba pranešti skambinant trumpuoju Savivaldybės telefono numeriu 1664.

Vilniaus miesto savivaldybė, gavusi pranešimą dėl nenuvalyto šaligatvio, jį perduoda miestą tvarkančių bendrovių vadybininkams. Už tai, kad laiku, operatyviai ir kokybiškai būtų nuvalyti ir pabarstyti šaligatviai atsako miestą tvarkančios bendrovės „Ekonovus“, „Stebulė“, „Šilėja“, „Ecoservice“, „Mano aplinka“ ir „VSA Vilnius“.

Pagal pasirašytas bendro naudojimo sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis Savivaldybė nuolat tikrina rangovų teikiamų paslaugų kokybę. Už kiekvieną patikrinimo aktuose užfiksuotą teikiamų paslaugų neatlikimo atvejį rangovui taikoma konkretaus dydžio nuoskaita.

Savivaldybės interneto puslapyje pateikiamos seniūnijų schemos ir kita informacija gyventojams apie valomus plotus bei atsakingus asmenis.

Gyventojų pranešimai apie nesutvarkytas teritorijas, šiuo atveju apie nenuvalytus šaligatvius, perduodami rangovų organizacijų vadybininkams. Ar trūkumai pašalinti, kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai ir seniūnijų darbuotojai.

Tvarkomų bendro naudojimo teritorijų žemėlapio nuoroda –
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers.

 • Nustojus snigti
  ir (arba) pustyti, šaligatviai ir pėsčiųjų takai prie gatvių, dviračių takai, laiptai
  nuvalomi per visą plotį ne vėliau kaip per 3, 4, 5 valandas atitinkamai pagal I, II ar III gatvės lygį (gatvių lygiai pateikiami žemėlapyje).
 • Jeigu susiformavo slidi danga,
  šaligatvis ir pėsčiųjų takas
  turi būti nuvalyti ir (arba) pabarstyti, t. y. pašalintas dangos slidumas, darbo dienomis ne vėliau kaip iki 78, 9 valandos ryto, poilsio ir švenčių dienomis ne vėliau kaip iki 8, 10, 12 valandos atitinkamai pagal I, II ar III gatvės lygį (gatvių lygiai pateikiami žemėlapyje).
 • Jeigu susiformavo slidi danga,
  dviračių takas
  turi būti nuvalytas ir (arba) pabarstytas, t. y. pašalintas dangos slidumas, darbo dienomis ne vėliau kaip iki 6, 9 valandos ryto, poilsio ir švenčių dienomis ne vėliau kaip iki 8, 10 valandos atitinkamai pagal I, II ar III gatvės lygį (gatvių lygiai pateikiami žemėlapyje).
 • Jeigu susiformavo slidi danga,
  laiptai
  turi būti nuvalyti ir (arba) pabarstyti, t. y. pašalintas dangos slidumas, darbo dienomis ne vėliau kaip iki 7, 8, 9 valandos ryto, poilsio ir švenčių dienomis ne vėliau kaip iki 8, 10, 12 valandos atitinkamai pagal I, II ar III gatvės lygį (gatvių lygiai pateikiami žemėlapyje).
 • Susidarius plikledžiui,
  šaligatvio ir pėsčiųjų tako, dviračių tako danga turi būti pabarstyta, t. y. pašalintas dangos slidumas, ne vėliau kaip per 2, 3, 4 valandas atitinkamai pagal I, II ar III gatvės lygį (gatvių lygiai pateikiami žemėlapyje).
 • Kiemų šaligatviai, takai ir laiptai
  turi būti nuvalyti per 12 valandų nuo snygio pabaigos.

Už gatvių važiuojamosios dalies priežiūrą žiemą Vilniaus mieste ir jo apylinkėse atsako UAB „Grinda“, detalesnė informacija pateikiama rubrikoje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/ziema-priziurimos-gatves/

Kad laiku ir kokybiškai būtų nuvalyti šaligatviai, skverai, stotelės, gyvenamųjų namų kiemai, atsako miestą tvarkančios bendrovės UAB „Ekonovus“, UAB Šilėja“, UAB „Ecoservice“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Stebulė“ ir UAB „Mano aplinka“, su kuriomis Vilniaus miesto savivaldybė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartis.

Prašytume apie poreikį valyti ar pabarstyti gatves pranešti tel. 1355 ir tel. (8 5) 211 2257.

Primename, kad žiemą, esant slidžiai kelio dangai, vairuotojai turėtų būti budresni – atsargiau vairuoti (ypač tamsiuoju paros metu, kai dėl blogesnio matomumo ar žemesnės aplinkos temperatūra pablogėja kelio / ratų sukibimas), pasirinkti saugų greitį, naudoti žiemines padangas ir kt.

Primename, kad įvykus eismo įvykiui, vairuotojai turi kreiptis į draudimo kompaniją.

Atsitikus eismo įvykiui, vairuotojas turėtų kreiptis pagalbos telefonu 112 ir iškviesti policijos ekipažą. Iš policijos gavęs eismo įvykio pažymą, vairuotojas turi kreiptis į UAB „Grinda“.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

 • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
 • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
 • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
 • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom