Struktura i kontakty

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, faks. (8 5) 211 2222

savivaldybe@vilnius.lt

Adomas Bužinskas
Administracijos direktorius


Diana Pilipienė
Vyriausioji specialistė


Agnė Šataitė
Vyresnioji patarėja
Na wakacjach


Anton Nikitin
Patarėjas

Tvarumo vadovas / Chief Sustainability OfficerRamunė Gervickienė
Patarėja

Atitiktis ir atsparumasAut inveniam viam aut faciam
Dalius Kazlauskas
Vyriausiasis patarėjas

CTO, Vilniaus miesto inovacijų kryptisMilda Navaslauskaitė
Projektų vadovė
Na wakacjach


Žygimantas Solovjovas
Patarėjas

Civilinė saugaAloiz Šafranovič
Projektų vadovas


Inga Urbonaitė-Vadoklienė
Patarėja


Audronė Viliūtė
Projektų vadovė

Projektų vadovėIgnas Ulišauskas
Padėjėjas

Direktoriaus padėjėjasDarius Stašionis
Vyresnysis specialistas

Veiklos atsparumas ir atitiktisAistė Petraitytė
Praktikantė


Ainis Raudonikis
Praktikantas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre 188710061.


Darbo laikas:

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 

Penktadieniais 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieš šventes dirbama viena valanda trumpiau.


BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-1597 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ bei papildyti 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 1-1872.


Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo, paslaugų administravimo ir interesantų aptarnavimo reglamentas
, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d.  sprendimu Nr. 1-397 patvirtintos Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės.

 

 Savivaldybėje pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarka yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. Nr. 40-169/20 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS GAUTŲ DOVANŲ IR REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

Vyriausiojo architekto biuras ❯❯❯
Laura Kairienė
Vyriausioji architektė

Vyriausioji miesto architektėRamunė Baniulienė
Vyresnioji patarėja
Na wakacjach


Žygimantas Pagalys
Patarėjas


Beatričė Umbrasaitė
Patarėja


Vėjūna Žalalytė
Patarėja


Vyriausiojo inžinieriaus biuras ❯❯❯
Ilja Karužis
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis patarėjas)

Infrastruktūros grupės vadovas, vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus (vyriausiojo patarėjo) funkcijasRomena Bukelė
Vyresnioji specialistė


Asta Jurskienė
Vyriausioji specialistė

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų rengimas


Inovacijų ir technologijų grupė ❯❯❯
Kamilė Ramanauskaitė-Šidiškienė
Vyresnioji patarėja

Veiklos procesų analitika, RPA (automatizavimo) sprendimaiLina Rakštelytė
Informacinių technologijų sistemų administratorė

GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

Siekiant įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės politiką informacinės visuomenės, elektroninių paslaugų teikimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo srityse, svarbiausieji Grupės uždaviniai yra šie: 

1. užtikrinti, formuoti bei įgyvendinti įstaigos politiką inovacijų ir technologijų srityse; 

2. teikti siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės įstaigos veiklos perspektyvų technologijų srityse; 

3. vadovaujantis kompleksiškumo kriterijumi ir siekiant įgyvendinti įstaigos uždavinius, formuoti inovacijų bei technologijų politiką įvairiose įstaigos veiklos srityse – švietimo, miesto ūkio ir kt. 

4. organizuoti ir kontroliuoti išmaniųjų informacinių technologijų projektų įgyvendinimą; 

5. didina gyventojų prieinamumą prie Savivaldybėje disponuojamos informacijos bei skatina atvirų duomenų sklaidą; 

6. vykdyti informacinių technologijų projektus ir užtikrinti elektroninių paslaugų įgyvendinimą bei plėtrą Savivaldybėje; 

7. įgyvendinti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programos nuostatas Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

8. užtikrinti šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą Savivaldybėje; 

9. užtikrinti Europos Sąjungos ir kitų šalių fondų finansinei paramai gauti projektų rengimą ir įgyvendinimą Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

10. užtikrinti efektyvų Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių administracinių paslaugų valdymą elektroninėmis priemonėmis; 

11. užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi laikantis organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių; 

12. užtikrinti teisėtą programinės įrangos naudojimą Savivaldybėje. 

Grupė, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas

1. dalyvauja formuojant Savivaldybės politiką ir strateginius planus inovacijų, informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje; 

2. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

3. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 

4. teikia siūlymus dėl finansavimo, reikalingo informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrai, atnaujinimui, inovacijų ir projektų įgyvendinimui; 

5. kuria, integruoja ir valdo informacines, informacijos saugumo bei veiklos procesų sistemas; 

6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos paslaugų vadovams ir administratoriams dėl paslaugų specifikacijų ir procesų tobulinimo; 

7. specifikuoja Savivaldybės informacines sistemas, analizuoja Savivaldybės programinio aprūpinimo poreikius, bei organizuoti Savivaldybės perkamų informacinių sistemų diegimą, administravimą ir jų priežiūrą; 

8. kuria Savivaldybės informacines sistemas, diegia ir projektuoja duomenų bazes;

9. vykdo Savivaldybės interneto svetainės palaikymą ir plėtrą; 

10. administruoja Savivaldybės elektroninį paštą; 

11. diegia, prižiūri ir administruoja informacines bei telekomunikacines technologijas, kompiuterinę techniką, orgtechniką, duomenų bazes ir tinklus; 

12. prižiūri posėdžių salių įrangą renginiu metu; 

13. vykdo Savivaldybės informacinių ir komunikacinių technologijų tinklo (LAN) priežiūrą ir administravimą; 

14. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams informacinių technologijų, telekomunikacijų naudojimo, procesų bei paslaugų valdymo klausimais; 

15. pagal savo kompetenciją inicijuoja ir įgyvendina veiklos procesų optimizavimą; 

16. sudaro Grupės metinius planus, prireikus juos koreguoja, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, nustatytus prioritetus ar svarbius veiklos pakeitimus; 

17. dalyvauja kuriant ir diegiant informacines sistemas bei taikomąsias programines įrangas, siekdamas užtikrinti informacijos mainus su kitomis institucijomis; 

18. vykdo Grupės balanse esančios kompiuterinės įrangos ir organizacinės technikos apskaitą; 

19. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės struktūrinių padalinių kompiuterinės technikos eksploatavimą, organizuoja kompiuterinės įrangos ir kt. techninių įrenginių įsigijimą; 

20. vykdo Grupės lėšų kontrolę bei rengia Grupės strateginį ir veiklos planus; 

21. dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

22. paruošia kompiuterines darbo vietas Savivaldybės darbuotojams bei užtikrina informacinių sistemų saugumą nutolusiuose Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose; 

23. analizuoja Savivaldybės programinio aprūpinimo poreikius bei organizuoja Savivaldybės perkamų informacinių sistemų diegimą, administravimą ir jų priežiūrą; 

24. teikia siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo Administracijos direktoriui ir struktūriniams padaliniams; 

25. tvarko Grupės vykdomosios veiklos dokumentus; 

26. saugo ir pagal patvirtintas taisykles naudoja Grupės herbinį antspaudą; 

27. pagal savo kompetenciją atlieka kitus Savivaldybės mero ir Administracijos vadovų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Grupei priskirtos veiklos, teisinių klausimų valdymo ir procesų optimizavimo klausimai ❯❯❯
Egidija Rolytė
Vyresnioji patarėja


Rytis Jankevičius
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas


Jolanta Jarmolovič
Informacinių technologijų sistemų administratorė


Evelina Stelmokė
Informacinių technologijų sistemų administratorė
Na wakacjach

Informacinių sistemų vystymo klausimai ❯❯❯
Matas Mačiulis
Vyresnysis patarėjas


Andžej Kolesnik
Programuotojas

Team leadLinas Atkočaitis
Programuotojas


Donatas Jablonskis
Programuotojas


Kiril Kurkianec
Programuotojas


Bernardas Šliamka
Programuotojas

Infrastruktūros valdymo ir informacinių technologijų palaikymo klausimai ❯❯❯
Ričardas Kukevičius
Vyresnysis patarėjas

Komandos vadovasJevgenij Barsukov
Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius


Eugenijus Gamperis
Kompiuterių sistemų inžinierius

KDV KomandaVidas Kazakauskas
Kompiuterių sistemų inžinierius

SysAdmin KomandaDariuš Legus
Kompiuterių sistemų inžinierius

SysAdmin Komandos lyderisDariuš Mikulevič
Informacinių technologijų sistemų administratorius

KDV KomandaDarius Miniauskas
Informacinių technologijų sistemų administratorius

KDV Komandos lyderisJustinas Monkevičius
Informacinių technologijų sistemų administratorius

Kompiuterinių darbo vietų priežiūros komandaPavel Sreda
Informacinių technologijų sistemų administratorius

Kompiuterinių darbo vietų priežiūros komandaGintaras Stankus
Kompiuterių sistemų inžinierius

DVS AdministravimasArturas Šileikis
Kompiuterių tinklo administratorius

Sistemų administratorių komanda


Inovacijų ir technologijų portfelio valdymas ❯❯❯
Dovilė Krekenaitė
Multimedijos programų kūrėja
Na wakacjach

OpenVilnius, Finansuojamų konkursų sistema, DVS diegimas.Gerdas Giedrimas
Multimedijos programų kūrėjas


Irmantas Znatinas
Multimedijos programų kūrėjas

Projektų vadovas, sistemų kūrimas ir vystymas.Vaiva Žukauskaitė
Multimedijos programų kūrėja

Organizacijos vystymo grupė ❯❯❯

Kiekvieną dieną Vilnių įsimyliu iš naujo. Čia gera dirbti, kurti, gyventi.Vilnius mano širdy. Kiekviena diena išskirtinė, kupina iššūkių ir galimybių. Man garbė dirbti Vilniui ir vilniečiams su nuostabia kolegų komanda.
Alma Jurčiukonienė
Vyresnioji patarėja
Na wakacjach

Personalo valdymo, lygių galimybių ir aprūpinimo klausimai. Dirbam kartu grupės narė.Vilnius - nuostabus miestas, kurį galiu vadinti savo namais. Kodėl neprisidėjus prie jo augimo?

Monika Mandravickaitė
Projektų vadovė

Darbdavio įvaizdis, grupės vadovės komunikacijaŽmonių ir organizacijos kultūros klausimai ❯❯❯
Mėgstamas, įdomus ir, svarbiausia, naudingas darbas gyvenimą daro prasmingą ir kupiną iššūkių. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi dirbdama Vilniui ir vilniečiams.
Daiva Kinachienė
Patarėja

Personalo valdymas, administravimas ir konsultavimasInga Alimovienė
Projektų vadovė

Papildomas sveikatos draudimas, praktikantai, viešieji pirkimaiDirbti Vilniaus miestui – tai kai eilinė tavo darbo diena vilniečiui gali tapti viena iš reikšmingiausių dienų gyvenime.
Kristina Pečiulytė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Konkursų ir veiklos vertinimo organizavimas.Smagu matyti kaip keičiasi tavo gimtasis miestas ir žinoti, kad tu prie to prisidedi, nors ir netiesiogiai.
Rita Galkauskienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Naujokų adaptacija, darbuotojų veiklos vertinimas, pareigybių aprašymų, nuostatų projektų rengimas.Esu laiminga, nes kasdien prisidedu prie to, kad Savivaldybės darbuotojai jaustųsi vertinami, išgirsti ir išklausyti, įkvėpti kurti bei dirbti Vilniui.

Jurgita Grigalienė
Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojų darbo santykių administravimasKlaipėdos mėlis viliojo,

Kaunas Laisvę žadėjo,

Vilniuje laimę ir prasmę radau.

Lina Jacikevičienė
Vyriausioji specialistė

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių administravimasDžiaugiuosi sugrįžusi į Vilnių, miestą, į kurį grįžčiau begalybę kartų 🙂

Rūta Masiulytė
Vyriausioji specialistė

Direktorių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių administravimasPrasminga darbo diena – „pridėtinė vertė“ rytojaus Vilniui ir vilniečiui. 

Justina Mušauskienė
Vyriausioji specialistė

Konkursų organizavimas į valstybės tarnautojų ir švietimo įstaigų vadovų pareigasJustina Benaitienė
Personalo specialistė
Na wakacjach

Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas, viešieji pirkimaiAleksas Kalinskas
Specialistas

Vidinės komunikacijos valdymasAtvykusi gyventi į Vilnių supratau, kad tai mano ateities miestas, kuriame noriu dirbti ir kurti pridėtinę vertę Vilniaus gyventojams. Dirbdama Vilniaus miesto savivaldybėje didžiuojuosi turėdama galimybę prisidėti prie nuostabių kolegų būrio, nes kartu mes galime sukurti vieną patraukliausių žmogui Europos miestų ir sostinių!

Austė Novikovaitė
Personalo specialistė

Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas, lygių galimybių klausimaiMonika Lapinskaitė
Personalo specialistė

Mokymai ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas


Įmonių ir įstaigų veiklos koordinavimo klausimai ❯❯❯
Jurgita Mačiulytė-Dargužienė
Patarėja

Įmonių ir įstaigų finansų valdymas bei veiklos koordinavimasDanguolė Šimkūnienė
Patarėja

Įmonių ir įstaigų finansai, kontrolė bei veiklos valdymo koordinavimas. OVG finansų valdymas.


Korupcijos prevencijos klausimai ❯❯❯
Giedrė Ūdraitė
Vyresnioji patarėja

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimasRenata Jašinskienė
Patarėja

Viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija, antikorupcinis švietimasLigita Kunigėlytė
Vyriausioji specialistė

privačių interesų deklaravimas, dovanų politikos klausimai, antikorupcinis TA projektų vertinimasVaida Prakapienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Pasitikėjimo kanalų administravimas, TA projektų antikorupcinis vertinimas, darbo drausmė ir etika.Tatjana Rusenko
Vyriausioji specialistė

Interesų deklaravimas, antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas, lobizmo klausimai


Bendruomenių ir seniūnijų veiklos koordinavimo klausimai ❯❯❯

Myliu Vilniaus istoriją ir dabartį. Džiaugiuosi galinti iš arti stebėti, koks Vilnius galimai bus rytoj, ir būti didelės komandos, kuriančios miestą, dalis.

Neringa Simson
Vyresnioji specialistė

Seniūnijų veiklos ir bendruomeninių veiklų rėmimo projektų koordinavimo klausimai


Aprūpinimo klausimai ❯❯❯
Mariuš Avlas
Vyresnysis specialistas

Gaisrinė sauga, darbų sauga, viešieji pirkimai, potencialiai pavojingų įrenginių administravimas.Milda Baguckaitė
Vyresnioji specialistė

viešasis transportas darbuotojams, gėlių užsakymai, OVG inventorizacija, viešieji pirkimaiMagda Baikštytė-Kščenavičienė
Vyresnioji specialistė

Naujų baldų pirkimai, renginių/parodų organizavimas, kopijavimo paslaugos.Andžej Matusevič
Vyresnysis specialistas

Priešgaisrinės ir darbų saugos funkcijų vykdymas.Darius Niūklys
Specialistas

Pilna valdomo autoparko priežiūra, viešieji pirkimai.Orinta Skardžiuvienė
Vyresnioji specialistė

Administruoja darbo vietų paskirstymą pastate, tvirtina salių rezervaciją, aprūpina baldaisIgor Tresnickij
Vyriausiasis specialistas

Pastato inžinerinių sistemų administravimas, apsaugos priežiūra bei smulkūs remonto darbaiViktor Borkovskij
Pastatų techninės priežiūros darbininkas

Staliaus darbaiDalius Šukys
Vairuotojas
Na wakacjach

Teisės grupė ❯❯❯
Dijana Gintautienė
Vyriausioji specialistė - grupės vadovo padėjėja


Aušra Gliebienė
Vyresnioji patarėja
Na wakacjach


Jekaterina Mickevičienė
Vyresnioji patarėja
Na wakacjach


Dovilė Mikalajūnė
Vyresnioji patarėja
Na wakacjach

Teisės grupė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
Teisės grupės darbo laikas: I-IV - 8:00-17:00 val. V - 8:00-15:45 val.
Atstovavimo teismuose klausimai ❯❯❯
Justina Užumeckaitė
Patarėja
Na wakacjach


Gera dirbti čia, kur kasdien netrūksta iššūkių, entuziazmo, pozityvumo ir noro kurti vis patrauklesnį, įdomesnį, patogesnį miestą visiems !Žilvinas Danilevičius
Vyriausiasis specialistas


Justina Jodkienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Ernesta Lomonosova
Teisininkė


Aldona Majienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Rasa Mažeikienė
Vyriausioji specialistė


Karolina Asta Mažeikienė
Vyriausioji specialistė


Laura Narkevičiūtė
Vyriausioji specialistė

Atstovavimo teismuose klausimai.Karina Naumkinaitė
Vyriausioji specialistė


Vilnius - mano gimtasis miestas. Džiaugiuosi, kad savo darbu galiu prisidėti prie jo ir visų vilniečių gerovės.Valerija Prichodko
Vyriausioji specialistė


Rūta Švickienė
Vyriausioji specialistė


Lina Vairė
Vyriausioji specialistė


Kasparas Žoštautas
Vyriausiasis specialistas


Lina Vaitkuvienė
Vyriausioji specialistė

Atstovavimo teismuose klausimai.


Pirminės teisinės pagalbos klausimai ❯❯❯
Sutarčių klausimai ❯❯❯
Teisės aktų projektų klausimai ❯❯❯
Viešosios tvarkos grupė ❯❯❯
Ernanda Kairienė
Vyriausioji specialistė

Dokumentų valdymas Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje @vilys


Viešosios tvarkos grupė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Apie pastebėtus viešosios tvarkos pažeidimus galite pranešti Viešosios tvarkos grupės budėtojų telefonu (0 5) 219 7948 ar elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt

Savaitgaliais ir švenčių dienomis elektroninio pašto dėžutė neadministruojama, todėl skubiais klausimais prašome kreiptis budėtojų telefonu. 

Darbo laikas: 
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val.,
penktadieniais nuo 6 iki 24 val.,
šeštadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 24 val.,
sekmadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 22 val.

Kontrolės ir prevencijos klausimai ❯❯❯
Marius Urvikis
Vyresnysis patarėjas


Aušra Raškevičienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Administracinių nusižengimų prevencijaDovilė Šulcienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Vaidas Činčikas
Patarėjas
Na wakacjach


Konstantin Asejev
Vyriausiasis specialistas


Jaroslav Banevič
Vyriausiasis specialistas


Arūnas Bronušas
Vyriausiasis specialistas


Mindaugas Degutis
Vyriausiasis specialistas


Martynas Stanislovas Demšė
Vyriausiasis specialistas


Linas Gajauskas
Vyriausiasis specialistas


Nerijus Giedrys
Vyriausiasis specialistas


Žilvinas Jucius
Vyriausiasis specialistas


Juras Kazakevičius
Vyriausiasis specialistas


Arnoldas Keršys
Vyriausiasis specialistas
Na wakacjach


Darius Kiela
Vyriausiasis specialistas


Andrejus Kočnevas
Vyriausiasis specialistas


Mindaugas Lebedys
Vyriausiasis specialistas


Marius Makrickas
Vyriausiasis specialistas


Viktor Marcinkevič
Vyriausiasis specialistas


Roland Mickun
Vyriausiasis specialistas


Slavomir Pliavgo
Vyriausiasis specialistas
Na wakacjach


Saulius Riaubūnas
Vyriausiasis specialistas


Ramūnas Rupeika
Vyriausiasis specialistas


Miroslav Silko
Vyriausiasis specialistas


Kęstutis Stonys
Vyriausiasis specialistas


Andrej Šiniajev
Vyriausiasis specialistas


Leon Šot
Vyriausiasis specialistas


Jevgenij Trus
Vyriausiasis specialistas


Eitvydas Umbrasas
Vyriausiasis specialistas
Na wakacjach


Aleksandr Viačeslavov
Vyriausiasis specialistas


Vita Žemeckaitė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Renginių, susirinkimų, neteisėtų eismo kliūčių, draudimų rūkyti, gyvūnų gerovės, leidimų pavojingų veislių šunims, triukšmo valdymo, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo klausimai ❯❯❯

Visada rinkitės patį sunkiausią kelią – jame nesutiksite konkurentų (Charles André Joseph Marie de Gaulle)

Gintaras Leperskas
Vyresnysis patarėjas


Vladimiras Michailovas
Patarėjas
Na wakacjach

Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas viešose vietose, skundai dėl asocialių asmenų.Gintarė Mockevičiūtė
Patarėja

Renginių organizavimo derinimasMindaugas Gečas
Vyriausiasis specialistas

Tvarkymo ir švaros reikalavimų, netvarkingų butų kontrolėRenatas Ivanauskas
Vyriausiasis specialistas
Na wakacjach

Skundai dėl statybviečių keliamos netvarkosDainius Jasiūnas
Vyriausiasis specialistas

Susirinkimų organizavimo derinimas, nusikalstamumo prevencija, skundai dėl gyvūnų laikymo.Vaida Maslaveckaitė
Vyriausioji specialistė

Grafičių prevencija, gyvūnų laikymas, pranešimai apie statybų triukšmą, leidimai pavojingiems šunimsIngrida Muchina
Vyriausioji specialistė

Draudimai rūkyti, grafičių prevencija.Brigita Pavliukevičiūtė
Vyriausioji specialistė

Skundai dėl triukšmo, kavinių veiklos, vėliavų kėlimo reikalavimų


Administracinių nusižengimų tyrimo klausimai ❯❯❯
Gintaras Zinkevičius
Vyresnysis patarėjas
Na wakacjach


Skaidrė Bartkevičienė
Vyriausioji specialistė


Lena Belovaitė
Vyriausioji specialistė


Dalius Didika
Vyriausiasis specialistas


Luiza Dolgovič
Vyriausioji specialistė


Martynas Gapšys
Vyriausiasis specialistas


Algis Grėbliūnas
Vyriausiasis specialistas
Na wakacjach


Vigandas Imbrasas
Vyriausiasis specialistas


Zbignev Janovič
Vyriausiasis specialistas


Kristina Kazarinienė
Vyriausioji specialistė


Irina Kondrašova
Vyresnioji specialistė


Jolanta Kovalevska
Vyriausioji specialistė


Jan Mincevič
Vyriausiasis specialistas


Ernestas Naudžiūnas
Vyriausiasis specialistas


Asta Radvilienė
Vyriausioji specialistė


Tomas Ruškulis
Vyriausiasis specialistas


Dovilė Samuolienė
Vyresnioji specialistė


Nadežda Šapovalova
Vyriausioji specialistė


Laura Urniežiūtė
Vyriausioji specialistė


Darius Vasiliauskas
Vyriausiasis specialistas


Marija Zajankovska
Vyresnioji specialistė


Vladas Žemblauskas
Vyriausiasis specialistas

Administracinių bylų nagrinėjimo klausimai ❯❯❯
Raminta Anžela Žižiūnienė
Patarėja


Virginija Bartkevičienė
Vyriausioji specialistė


Tatjana Borodenkova
Vyriausioji specialistė


Jūratė Ivanauskaitė
Vyriausioji specialistė


Nomeda Jakuškaitė
Vyriausioji specialistė


Inga Micevičiūtė
Vyriausioji specialistė


Ramūnas Sabaliauskas
Vyriausiasis specialistas

Architektūros skyrius ❯❯❯
Aurelija Paškauskienė
Skyriaus vedėja

Architektūrinių sprendinių klausimai ❯❯❯
Ramunė Butvilienė
Patarėja

PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas, SLD išdavimo klausimai, projektų architektūrinės dalis. Konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.Jovilė Jaruševičiūtė
Patarėja

PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas, SLD išdavimo klausimai, projektų architektūrinės dalis. Konsultacijos telefonu d. d. 10-11val.Justina Lipskytė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

PP, PU, Spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu kasdien d.d. 10-11 val.Gintarė Andreikėnaitė-Sovilo
Vyriausioji specialistė

Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.Ieva Poderytė
Vyriausioji specialistė

Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.Bernadeta Janukėnė
Vyriausioji specialistė

Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.Gintarė Klerauskaitė
Vyriausioji specialistė

Projektų architektūrinės dalies tikrinimas. Konsultacijos telefonu nuo 10 iki 11 valandos.Vaida Lapėnė
Architektė

SLD išdavimo klausimai, projektų architektūrinės dalis. Konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.Inga Širvaitė
Architektė

Architektūrinės dalies ir SLD išdavimo klausimai.Airė Žaunerovaitė
Architektė

PP, PPRU, Spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu kasdien d.d. 10-11 val.Julijonas Bučelis
Architektas

Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.Rūta Adamonytė
Vyresnioji specialistė

PP,PPRU, spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu kiekvieną d. d. 10-11 val.Alina Dobrijan
Vyriausioji specialistė

Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.Rasa Lietuvininkaitė
Architektė

SLD išdavimo klausimai, projektų architektūrinės dalis. Konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.Jona Rukšėnaitė
Vyriausioji specialistė

Architektūrinės dalies ir SLD išdavimo klausimai. Konsultacijos telefonu d.d. 10.00-11.00 val.


Dokumentų tikrinimo klausimai ❯❯❯
Vilma Gresevičiūtė
Patarėja
Na wakacjach

Konsultacijos telefonu d.d. 15-16 val. statybų leidimų išdavimo klausimaisElona Fišerienė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d.d. 14-15 val. statybų leidimų išdavimo ir klaidų SLD taisymo klausimaisMindaugas Liepa
Architektas
Na wakacjach


Aistė Maluiškienė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d.d. 13-14 val. statybų leidimų išdavimo klausimaisNatalja Nemenčinskienė
Vyresnioji specialistė


Julius Svirskas
Vyriausiasis specialistas

Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val. statybų leidimų išdavimo ir statybos užbaigimo klausimaisInga Teriošinienė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val. statybų leidimų išdavimo ir klaidų SLD taisymo klausimaisAndžej Mariuš Sedlicki
Vyresnysis specialistas

Konsult. telef. d. d. 10-11 val. - pažymų apie naujai suformuotus nekilnojamojo turto objektus


Inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir želdynų klausimai ❯❯❯
Danguolė Baleišytė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Kristina Kiseliauskienė
Vyresnioji specialistė
Na wakacjach

Kraštovaizdžio, želdynų projektavimo klausimai. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.Monika Miežutavičiūtė
Vyresnioji specialistė

SLD išdavimo klausimai, projektų inžinerinė dalis. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.Valentina Miliauskienė
Vyriausioji specialistė

SLD išdavimo klausimai, projektų inžinerinė dalis. Konsultacija telefonu d. d. nuo 8 iki 9 val.Rasa Sloveckaitė
Vyresnioji specialistė

Kraštovaizdžio, želdynų projektavimo klausimai. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.Dovilė Stankienė
Vyriausioji specialistė

SLD išdavimo klausimai, projektų inžinerinė dalis.Rita Usonienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Rašytinių pritarimų išdavimas Savivaldybės valdomose gatvėse ir vietinės reikšmės keliuoseElytė Zarembienė
Vyriausioji specialistė

SLD išdavimo klausimai, projektų inžinerinė dalis. Konsultacijos telefonu d. d. 85 211 2505


Bendrojo ugdymo skyrius ❯❯❯
Diana Petkūnienė
Skyriaus vedėja

Bendrojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klausimai.Jurgita Railė
Vyresnioji specialistė


Jolanta Dambrauskaitė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Strateginių planų derinimas, skyriaus planų ir ataskaitų rengimas, vadovų vertinimo koordinavimasGražina Doveikienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Marius Labanauskas
Vyriausiasis specialistas

Olimpiadų organizavimas, muzikos, meno mokyklų veiklos, vaikų vasaros programų koordinavimasAna Lapajeva
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Loreta Lisauskienė
Vyriausioji specialistė

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, bendrojo ugdymo įstaigų vertinimas, centralizuotas vidaus auditas, ES projektas "Kokybės krepšelis"Aldona Navickienė
Vyriausioji specialistė


Miestas - žmogui, žmogus - miestui!

Raminta Palionė
Vyriausioji specialistė


Eglė Pozlevičienė
Vyriausioji specialistė

Pagalba SUP mokiniamsGreta Šarkovaitė
Vyresnioji specialistė


Danuta Verbaitienė
Vyriausioji specialistė


Viktorija Vilimavičienė
Vyriausioji specialistė


Ligita Zaveckienė
Vyriausioji specialistė

Priėmimo į pavaldžias bendrojo ugdymo įstaigas stebėsena ir priežiūra, piliečių konsultavimas priėmimo klausimais


Bendrojo ugdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Eil. nr. Pavadinimas Adresas
Gimnazijos
1. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija Gedvydžių g. 8, Vilnius
2. Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus Kruopų g. 11, Vilnius
3. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija Gabijos g. 8, Vilnius
4. Vilniaus Antakalnio gimnazija Antakalnio g. 29, Vilnius
5. Vilniaus Fabijoniškių gimnazija Žadeikos g. 2, Vilnius
6. Vilniaus Gabijos gimnazija Pašilaičių g. 13, Vilnius
7. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus Antakalnio g. 120; 
Nemenčinės pl. 16, Vilnius
8. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilnius
9. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius
10. Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija V. Druskio g. 11 / Sietyno g. 7, Vilnius
11. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija S. Konarskio g. 34, Vilnius
12. Vilniaus „Juventos“ gimnazija Telšių g. 2, Vilnius
13. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija Rugiagėlių g. 15, Vilnius
14. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija Antakalnio g. 33, Vilnius
15. Vilniaus Karoliniškių gimnazija Sausio 13-osios g. 13, Vilnius
16. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija Darželio g. 2 / Gerovės g. 15, Vilnius
17. Vilniaus licėjus Širvintų g. 82, Vilnius
18. Vilniaus „Minties“ gimnazija Erfurto g. 23, Vilnius
19. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija Taikos g. 81, Vilnius
20. Vilniaus Ozo gimnazija Ozo g. 39, Vilnius
21. Vilniaus Pilaitės gimnazija Tolminkelio g. 2D, Vilnius
22. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija Sietyno g. 21, Vilnius
23. Vilniaus Radvilų gimnazija Gelvonų g. 55, Vilnius
24. Vilniaus Salininkų gimnazija Pupinės g. 11, Vilnius
Vaikų g. 16, Vilnius
25. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija Vilniaus g. 32/2, Vilnius
26. Vilniaus „Santaros“ gimnazija A.  Juozapavičiaus g. 12, Vilnius
27. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija J. Jasinskio g. 11, Vilnius
28. Vilniaus Simono Konarskio gimnazija Statybininkų g. 5, Vilnius
29. Vilniaus Senvagės gimnazija Širvintų g. 80, Vilnius
30. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija Dūkštų g. 30, Vilnius
31. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija J. Kraševskio g.5, Vilnius
32. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija Kazliškių g. 4, Vilnius
33. Vilniaus Trakų Vokės gimnazija Trampolio g. 5, Vilnius
34. Vilniaus Tuskulėnų gimnazija Tuskulėnų g. 31, Vilnius
35. Vilniaus Užupio gimnazija Krivių g. 10, Vilnius
36. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija A. J. Povilaičio g. 1, Vilnius
37. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija Augustijonų g. 8, Vilnius
38. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija Linkmenų g. 8, Vilnius
39. Vilniaus „Žaros“ gimnazija Karklėnų g. 13, Vilnius
40. Vilniaus Žemynos gimnazija Čiobiškio g. 16, Vilnius
41. Vilniaus Žirmūnų gimnazija Žirmūnų g. 37, Vilnius
42. Vilniaus Žvėryno gimnazija Žalioji g. 4, Vilnius
Pagrindinės mokyklos
1 Vilniaus „Ateities“ mokykla S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius
2 Vilniaus Lazdynų mokykla Žėručio g. 4, Vilnius
Žemaitės g. 3, Vilnius
3 Vilniaus Levo Karsavino mokykla Justiniškių g. 4, Vilnius
4 Vilniaus Liepkalnio mokykla Liepkalnio g. 18, Vilnius
5 Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla Mindaugo g. 9, Vilnius
6 Vilniaus Naujamiesčio mokykla T. Ševčenkos g. 17, Vilnius
7 Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla J. Kolaso g. 18, Vilnius
8 Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcinis centras Kaminkelio g. 10, Vilnius
Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija Architektų g. 166, Vilnius
9 Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla Palydovo g. 29A, Vilnius
10 Vilniaus Viršuliškių mokykla Viršuliškių g. 7, Vilnius
Progimnazijos
1 Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija Architektų g. 68, Vilnius
2 Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija Aušros Vartų g. 23, Vilnius
3 Vilniaus Antakalnio progimnazija Antakalnio g. 33, Vilnius
4 Vilniaus Baltupių progimnazija Didlaukio g. 23, Vilnius
5 Vilniaus Balsių progimnazija Bubilo g. 8, Vilnius
6 Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija Gėlių g. 8, Vilnius
7 Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija Žirmūnų g. 119, Vilnius
8 Vilniaus Gabijos progimnazija Gabijos g. 2C, Vilnius
9 Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija Skroblų g. 3A, Vilnius
10 Vilniaus Jeruzalės progimnazija Mokyklos g. 9, Vilnius
11 Vilniaus Jono Basanavičiaus progimanzija S. Konarskio g. 27, Vilnius
12 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija Rygos g. 10, Vilnius
13 Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija Lukiškių skg. 5, Vilnius
Miglos g. 1A, Vilnius
Blindžių g. 3, Vilnius
14 Vilniaus Maironio progimnazija Čiobiškio g. 1, Vilnius
15 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija Vydūno g. 17A, Vilnius
16 Vilniaus Pavilnio progimnazija Švarioji g. 33, Vilnius
17 Vilniaus Petro Vileišio progimnazija Filaretų g. 3, Vilnius
18 Vilniaus Naujininkų progimnazija Šaltkalvių g. 32, Vilnius
19 Vilniaus „Ryto“ progimnazija D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius
20 Sausio 13-osios progimnazija Architektų g. 166, Vilnius
21 Vilniaus Simono Daukanto progimnazija Naugarduko g. 7, Vilnius
22 Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija Taikos g. 47, Vilnius
23 Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius
24 Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija Dūkštų g. 30, Vilnius
25 Vilniaus „Spindulio“ progimnazija R. Jankausko g.17, Vilnius
26 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija Kalvarijų g. 87, Vilnius
27 Vilniaus Taikos progimnazija Taikos g. 157, Vilnius
28 Vilniaus Vydūno progimnazija Įsrūties g. 3, Vilnius
29 Vilniaus Žemynos progimnazija Žemynos g. 14, Vilnius
30 Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija Šeškinės g. 25, Vilnius
Suaugusiųjų mokyklos ir suaugusiųjų mokymų centrai
1 Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras Kauno g. 43, Vilnius
2 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras Vykinto g. 11, Vilnius
3 Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija V. Šopeno g. 8, Vilnius
4 Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija Algirdo g. 23A, Vilnius
5 Vilniaus mokymo centras (kalėjimas) Rasų g. 8, Vilnius
Sniego g. 2, Vilnius
Konsultaciniai mokymo centrai
1 Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras M. Daukšos g. 7, Vilnius
Specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai
1 Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla Viršuliškių g. 103, Vilnius
2 Vilniaus Verkių specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras Verkių g. 62, Vilnius
3 Vilniaus „Vilties“ mokykla-daugiafunkcinis centras I. Šimulionio g. 6, Vilnius
4 Vilniaus Šilo mokykla Lakštingalų g. 8, Vilnius
Jaunimo mokyklos
1 Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla Kauno g. 43, Vilnius
2 Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla Viršuliškių g. 103, Vilnius
Pradinės mokyklos
1 Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla Šilo g. 15, Vilnius
2 Vilniaus Filaretų pradinė mokykla Filaretų g. 43, Vilnius
3 Vilniaus Medeinos pradinė mokykla Medeinos g. 27, Vilnius
4 Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla Taikos g. 97, Vilnius
5 Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla Žirmūnų g. 53, Vilnius
6 Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla Šeškinės g. 15, Vilnius
7 Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla Fabijoniškių g. 23, Vilnius
8 Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla M. Daukšos g. 7
9 Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla Taikos g. 189, Vilnius
10 Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla Tuskulėnų g. 30, Vilnius
11 Vilniaus Žėručio pradinė mokykla Žėručio g. 15, Vilnius


8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. analizuoja ir vertina švietimo būklę, planuoja veiklos pokyčius, kad būtų tenkinami vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai, rengia švietimo politikos vykdymo kokybę laiduojančius teisės aktus ir juos įgyvendina;

8.2. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias Savivaldybės švietimo įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas;

8.3. koordinuoja mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas organizavimą, klasių komplektavimą;  (įterptas naujas punktas)

8.4. dalyvauja planuojant ir skirstant Savivaldybės biudžeto lėšas švietimo programų ir projektų įgyvendinimui pavaldžiose ugdymo įstaigose;

8.5. dalyvauja rengiant Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus ir rengia teisės aktų dėl Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo projektus pagal savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą;

8.6. tvarko teisės aktais priskirtus registrus ir duomenų bazes, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;

8.7. užtikrina Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;

8.8. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadybinę veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo bei kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

8.9. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, mokymą ligoninėse;

8.10. tarpininkauja teikiant informaciją pagal Skyriaus kompetenciją tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių;

8.11. organizuoja ir prižiūri Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus;

8.12. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vykdant Savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimą;

8.13. prižiūri Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją ir padeda spręsti su atestacija susijusius klausimus;

8.14. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja mokyklų išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;

8.15. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, įsakymų ir potvarkių projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

8.15.1. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;

8.15.2. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;

8.15.3. pritarimo Savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;

8.15.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

8.15.5. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;

8.15.6. asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas;

8.15.7. asmenų priėmimo į Savivaldybės į formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas;

8.15.8. tarnybinių atlyginimų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų, priedų ir priemokų pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams; 

8.15.9. dėl leidimo pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams dirbti papildomą darbą;

8.15.10. Savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, mokyklų dokumentacija, mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;

8.15.11. atlyginimo dydžio nustatymo už Savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

8.15.12. mokinių vasaros poilsio organizavimo ir neformaliojo vaikų švietimo programų atostogų metu įgyvendinimo;

8.16. užtikrina užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių lietuvių kalbos, parengimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas;

8.17. Koordinuoja žalingų įpročių prevencijos ir socializacijos programų, krizių prevencijos priemonių įgyvendinimą, žmogaus saugos organizavimą, saugios aplinkos kūrimą pavaldžiose įstaigose.

8.18. konsultuoja ir teikia pagalbą Vilniaus švietimo pažangos centrui organizuojant olimpiadas, konkursus  Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams;

8.19. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybėje sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus dėl švietimo priemonių įgyvendinimo;

8.20. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą einamųjų metų dokumentacijos planą ir užtikrina tinkamą Skyriuje esančių dokumentų perdavimą į Archyvą;

8.21. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

8.22. vykdo kitas teisės aktuose nurodytas Skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

Centralizuotas vidaus audito skyrius ❯❯❯
Augustina Girdžiūtė
Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


Aistė Mikelionienė
Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)
Na wakacjach


Roma Ramunienė
Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


Aidara Sudarienė
Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

Centralizuotas vidaus audito skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Vidaus audito skyriaus darbo laikas: I - IV - 8:00 - 17:00 val. V - 8:00 - 15:45 val. Pietūs: 12:00 - 12:45 val.

VIDAUS AUDITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI,
patvirtinti VMSA Administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d.  įsakymu Nr. 40-93/20 .

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Nr. IX-1253 (nauja redakcija nuo 2020-07-01) (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197703/asr);  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 470 „Dėl  Pavyzdinių vidaus audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209137/asr);  

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c89d898728e911ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=-5l9mcr8dh)

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
1. atliekant vidaus auditus tikrinti ir vertinti, ar Administracijos, jos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veikla atitinka įstatymų ir kitus teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
2. teikti Administracijos direktoriui bei Administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto Administracijos padalinio, jai pavaldaus ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Administracijos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Civilinės metrikacijos skyrius ❯❯❯

Vilnius – laisvų, kūrybingų ir veržlių žmonių miestas. Gera gyventi, dirbti ir kurti gimtajam miestui.Myliu Vilnių nuo gimimo. Jaukios Vilniaus erdvės, draugiški ir sąmoningi žmonės mane nuteikia gyventi prasmingai ir pozityviai. Gera Vilniuje gyventi, svajoti, mylėti ir dirbti vilniečiams.


Dovilė Senulienė
Patarėja

Procesinių dokumentų teismams rengimas, teismų sprendimų dėl įvaikinimo, tėvystės nustatymo/nuginčijimo ir kt. vykdymas, interesantų konsultavimasDarbas vilniečiams – tai atsakomybė, suteikianti džiaugsmą būti reikalinga kasdien.

Jolanta Sabutė
Vyriausioji specialistė

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pareiškimų, paklausimų civilinės metrikacijos klausimais nagrinėjimas, atsakymų rengimasVilnius – atviras daugiakultūris miestas, tokį jį ir išsaugokime.

Silvija Chreptavičiūtė-Svilainienė
Vyriausioji specialistė


Vilnius – neįprastas, natūraliai ir lengvai tampantis vis artimesnis kiekvienam mūsų, miestas.

Rūta Pakalkaitė
Vyresnioji specialistė
Na wakacjach

Skyriaus vedėjos padėjėja; Informacijos teikimas interesantams, aptarnavimas telefonuKartą dviejų akmenskaldžių, dirbančių toje pačioje vietoje ir tą patį darbą, paklausė:  – Ką jūs darote? – Negi nematai? akmenis skaldau, – trumpai atkirto vienas. O antrasis išdidžiai ir iš lėto paaiškino: – Aš statau bažnyčią! Linkiu mums visiems, dirbant Vilniui, jaustis kaip antrasis akmenskaldys 😊

Saulius Savickas
Vyresnysis specialistas

Sutarčių su įmonėmis vykdymo priežiūra, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas


Civilinės metrikacijos skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys


Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos informacinės sistemos (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.  


Metrikacijos informacinė sistema (MGVDIS) »

Skyriaus teikiamos paslaugos » Civilinė metrikacija

Civilinės santuokos registracijos kalendorius »


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), įsigaliojusį 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – Reglamentas), norime Jus informuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – Skyrius) tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000 arba 1664, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • įgyvendinant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas;
 • įregistruoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18 straipsnio 1–8 punktuose nustatytus civilinės būklės aktus;
 • sudaryti gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašus ir elektroniniu būdu juos pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įtraukti į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus ir elektroniniu būdu juos pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pakeisti asmens vardą, pavardę;
 • išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;
 • atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Administracijoje (Skyriuje) tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 • Bendrųjų kategorijų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, gimimo vieta, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų duomenys, santuokos sudarymo data ir vieta, santuokos nutraukimo data ir vieta, mirties data ir vieta, mirties priežastis, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, užsienio valstybės piliečio kelionės dokumento, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, dokumento galiojimo data, dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas, civilinės būklės akto įrašo numeris, sudarymo data ir vieta, įstaigos pavadinimas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikė pats asmuo arba su juo susijęs kitas fizinis arba juridinis asmuo.
 • Specialiųjų kategorijų asmens duomenys: lytinė orientacija, pilietybė, tautybė.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c arba e punktais (t. y., (c) kai tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė arba (e) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas), taip pat Reglamento 9 straipsnio 2 dalies b punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymu.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai. Jūsų duomenys Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje bus saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu kasmetiniu dokumentacijos planu, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti atitinkamiems archyvams.

Duomenų gavimo šaltiniai. Jūsų asmens duomenys renkami (gaunami) iš:

 • Jūsų pačių (duomenų subjekto), pateikus prašymą, skundą, pranešimą ir pan.;
 • kitų fizinių asmenų (trečiųjų šalių), Skyriaus kompetencijos klausimais susijusių su Jumis;
 • juridinių asmenų (trečiųjų šalių), pvz., iš VĮ „Registrų centro“ (Lietuvos Respublikos gyventojų registro), konsulinių įstaigų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teismų, notarų, Lietuvos Respublikos bažnyčių (konfesijų), Lietuvos valstybės istorijos archyvo, užsienio valstybių institucijų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka, iš kitų juridinių asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų duomenų gavėjai. Jūsų duomenis teikiame kitiems duomenų gavėjams, kai tai Administraciją įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai, pvz., VĮ „Registrų centrui“ (Lietuvos Respublikos gyventojų registrui), konsulinėms įstaigoms, teismams, ir t. t. Kitais atvejais, Administracija (Skyrius) gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui arba atidžiai įvertinusi ir įsitikinusi, jog yra užtikrintas duomenų teikimo ir gavimo teisėtas ir konkretus tikslas bei pagrindas, taip pat duomenų tvarkymo sąlygos, įtvirtintos BDAR 6 ir (ar) 9 straipsnyje, ir prašoma pateikti ne daugiau duomenų, nei būtina tikslui pasiekti, taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės. Siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis taikomos visos reikiamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, tam, kad Jūsų duomenys būtų apsaugomi nuo neteisėto praradimo, atskleidimo, sunaikinimo ir pan. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, Administracijoje (Skyriuje) tvarkomi, viešinami ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais. Skyriaus darbuotojai laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja visą darbuotojo darbo laiką, taip pat galioja darbuotoją paskyrus į kitas pareigas bei pasibaigus darbo santykiams. Prieiga prie asmens duomenų yra suteikiama tik tiems Skyriaus darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms ir pavedimams vykdyti. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu: raštu popieriuje, kompiuterinėje laikmenoje, dokumentų valdymo sistemoje, informacinėse sistemose, naudojantis elektroninės technikos ir kitomis priemonėmis, elektroninio pašto kataloguose. Tvarkant asmens duomenis neautomatiniu būdu, dokumentai susegami į bylas ir saugomi spintose, taip pat Skyriaus archyve. Tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, naudojamasi slaptažodžiais norint prisijungti prie informacinių sistemų. Dokumentai ir jų kopijos Skyriuje saugomi tinkamai ir saugiai, apribojant galimybę kitiems asmenims sužinoti tvarkomus asmens duomenis, t.y., nepaliekant atvirų dokumentų, taip pat įjungto kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, kuriais naudojantis galima atskleisti asmens duomenis darbuotojams, neturintiems teisės dirbti su konkrečiais asmens duomenimis, taip pat kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų teisės. Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad VMSA:

 • leistų susipažinti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis;
 • ištaisytų, papildytų netikslius arba neišsamius asmens duomenis;
 • ištrintų asmens duomenis;
 • perkeltų asmens duomenis;
 • apribotų duomenų tvarkymą;
 • turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 212 7532, el. p. ada@ada.lt);
 • galite pasikonsultuoti su asmens duomenų apsaugos pareigūnu tel. (8 5) 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

*Pastaba. Jūsų teisės nėra absoliučios ir teisės aktų nustatytais atvejais jų įgyvendinimas gali būti apribotas.

Svarbu. Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 40-223/18(3.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka tik pateikus nustatytos formos prašymą, patvirtinus savo asmens tapatybę atvykus į Konstitucijos pr. 3, Vilnius, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, tik prašymą pasirašius elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teisių įgyvendinimą galite rasti www.vilnius.lt

9. Skyrius, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. registruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės keitimą;

9.2. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, keičia, taiso, pildo, anuliuoja, atkuria civilinės būklės aktų įrašus;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

9.5. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo;

9.6. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.7. rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.8. administruoja santuokų registravimo kalendorių;

9.9. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.11. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.12. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo, vardo, pavardės pakeitimo ir kitais Skyriaus ir jo poskyrių kompetencijos klausimais;

9.13. išrašo ir išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kopijas, pažymas, atsakymus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

9.14. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą;

9.15. nustatyta tvarka rengia dokumentacijos plano dalių apie Skyriaus ir jo poskyrių veiklą projektus;

9.16. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.17. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus, nagrinėja prašymus gautus elektroninėje metrikacijos informacinėje sistemoje;

9.18. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas priskirtos veiklos klausimais;

9.19. organizuoja Skyriaus ir jo poskyrių veiklos dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;

9.20. saugo civilinės būklės aktų įrašus, įrašytus Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose, tvarko jų apskaitą, rengia ataskaitas;

9.21. saugo Skyriaus ir jo poskyrių civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų bylas, tvarko jų apskaitą, sudaro bylų sąrašus ir archyvuoja, nustatyta tvarka perduoda atitinkamoms institucijoms nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, rengia ir teikia derinti perdavimo aktus;

9.22. įrašo Skyriaus ir jo poskyrių ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus į elektroninę archyvo informacinę sistemą ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.23. atrenka Skyriaus ir jo poskyrių dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, bylas naikinti, rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.24. užtikrina archyvo fondo tvarką pagal dokumentacijos planą, prižiūri saugomų dokumentų fizinę būklę ir saugojimo sąlygas;

9.25. priima ir registruoja Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“ visus gaunamus ir siunčiamus Skyriaus ir jo poskyrių dokumentus, taip pat elektroninius dokumentus bei paskirsto pagal kompetenciją vykdytojams;

9.26. Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“ pagal kompetenciją formuluoja užduotis Skyriaus ir jo poskyrių atsakingiems vykdytojams ir kontroliuoja pavedimų vykdymą;

9.27. konsultuoja Skyriaus ir jo poskyrių darbuotojus priskirtos veiklos klausimais;

9.28. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.29. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus.

Civilinės saugos skyrius ❯❯❯
Justina Avlas
Patarėja

Civilinės saugos mokymų organizavimas.Edvinas Drungilas
Vyriausiasis specialistas

Mobilizacija ir priimančiosios šalies paramos teikimasAušra Kuzmickienė
Vyriausioji specialistė

Viešųjų pirkimų vykdymasJolanta Misiulytė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų organizavimasDiana Navickienė
Vyriausioji specialistė

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, tarpusavio pagalbos planaiAleksandr Riabcev
Specialistas


Andžej Romeiko
Vyresnysis specialistas

Civilinė sauga ir mobilizacijaArtūras Voinickis
Vyriausiasis specialistas

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimas, materialiniai ištekliai.


Skyriaus darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45, prieš šventes viena valanda trumpiau, pietų pertrauka 12.00-12.45.

Civilinė sauga »


http://www.civilinesauga.lt

Duomenų apsaugos skyrius ❯❯❯
Aistė Paludnevičiūtė
Skyriaus vedėja


Jurgita Mickienė
Vyriausioji specialistė


Olga Milienė
Vyriausioji specialistė

Duomenų apsaugos skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

 

Darbo laikas:

I-IV - 7:00-16:00 val.

V - 7:00-14:45 val.

Skyrius vykdo šias funkcijas:

Informuoja Administraciją ir Savivaldybę ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoja juos šiais klausimais;

Stebi, kaip Administracijoje ir Savivaldybėje ir pagal galimybes jai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, įskaitant privalomų pareigų pavedimą;

Didina duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumą bei organizuoja jų mokymą;

Rengia Administracijos teisės aktus, procedūras, politikas, skirtas duomenų apsaugos reikalavimams užtikrinti bei stebi nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;

Koordinuoja Administracijai pavaldžių įmonių ir įstaigų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų įgyvendinimą, atitikties asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą, konsultacijas dėl tinkamo asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo;

Pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir siūlymus;

Vykdo kitas skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas taip pat Administracijos direktoriaus pavedimus.

Energetikos skyrius ❯❯❯
Kęstutis Karosas
L. e. skyriaus vedėjo pareigas

Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas, vykdantis Energetikos skyriaus vedėjo funkcijasOksana Mosina
Patarėja

Būsto administravimo poskyrio vykdomų programų įgyvendinimo koordinavimasJurgita Mirauskaitė
Vyresnioji specialistė

Gaunamos korespondencijos tvarkymas, personalo apskaita, posėdžių protokolavimasLorita Detiukevičienė
Finansininkė
Na wakacjach

Atliekų tvarkymo poskyrio finansininkė


1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1.1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją;
1.2. užtikrinti miesto šilumos gamybos, šilumos, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo objektų funkcionavimą, kainų nustatymą ir jų taikymo kontrolę;
1.3. užtikrinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtrą ir siekti, kad šilumos energijos gamybai būtų naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai;
1.4. organizuoti pastatų atnaujinimą (modernizavimą) siekiant efektyvaus energijos vartojimo pastatuose ir aplinkos taršos mažinimo;
1.5. įgyvendinti Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Programa);
1.6. užtikrinti saugų, tenkinantį gyventojų poreikius, atliekų tvarkymą Vilniaus mieste naudojant racionalią, patikimą, ekonomiškai pagrįstą atliekų tvarkymo sistemą.

2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
2.1. įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką komunalinių atliekų tvarkymo ir valdymo srityje;
2.2. įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas, vykdant Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.3. rengia komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir jos plėtros programas, reglamentus, kontroliuoja nustatytų užduočių įgyvendinimą;
2.4. kontroliuoja ir koordinuoja komunalinių atliekų surinkimo, perdirbimo ir tvarkymo sistemos plėtros įgyvendinimą;
2.5. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus komunalinių atliekų sistemos organizavimo, administravimo, plėtojimo Savivaldybės teritorijoje klausimais;
2.6. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų komunalinių atliekų sistemos organizavimo, administravimo, plėtojimo klausimais įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
2.7. kuruoja uždarąją akcinę bendrovę „VAATC“;
2.8. kuruoja savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;
2.9. kuruoja viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ veiklą;
2.10. koordinuoja komunalinių atliekų surinkimo, vežimo ir tvarkymo Vilniaus mieste klausimus kartu su savivaldybės įmone „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;
2.11. dalyvauja ir teikia pasiūlymus nustatant ir tvirtinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo dydžius, pagal savo kompetenciją vykdo vietinės rinkliavos taikymo kontrolę;
2.12. teikia pasiūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus;
2.13. teikia projektus ir paraiškas finansavimui iš Europos Sąjungos ir kitų fondų gauti;
2.14. dalyvauja ir kuruoja požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimą;
2.15. dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose komunalinių atliekų tvarkymo klausimais;
2.16. vykdo atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo stebėseną ir koordinuoja plėtrą;
2.17. dalyvauja rengiant ir prižiūri šilumos ūkio specialųjį planą;
2.18. koordinuoja ir kontroliuoja vandentvarkos ir šilumos tiekimo įmonių organizuojamąpaslaugų teikimą (ūkinę veiklą) gyventojams;
2.19. vykdo Programą, ir planuoja lėšų poreikį Programai įgyvendinti;
2.20. vykdo šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtros priežiūrą;
2.21. teikia siūlymus dėl šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo;
2.22. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus;
2.23. vykdo Europos Sąjungos finansuojamų inžinerinių tinklų statybos projektų įgyvendinimo kontrolę;
2.24. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems viešiesiems pastatams teikiamų energetinių paslaugų priežiūrą ir kontrolę;
2.25. vykdo geriamojo vandens tiekėjo veiklos ir plėtros plano, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano bei šilumos tiekėjų investicijų plano įgyvendinimo kontrolę;
2.26. rengia Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl šilumos ir vandentvarkos ūkio turto, bešeimininkio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn, perdavimo ir kitais nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įteisinimo klausimais;
2.27. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.28. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.29. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.30. pagal kompetenciją teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, Savivaldybės interneto svetainėje;
2.31. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą;
2.32. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus;
2.33. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Finansų skyrius ❯❯❯
Lina Subačiūtė
Vyriausioji specialistė

Darbo laikas:
I – IV 8.30 – 17.30 val.
V 8.30 – 16.15 val.
Pietūs: 12.00 – 12.45 val.

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių planavimą ir valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;
2. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką  strateginio planavimo ir biudžeto, mokesčių bei įmonių valdymo klausimais;
3. bendradarbiauti su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais formuojant Savivaldybės finansų valdymo politiką, tobulinant finansų planavimą ir rengiant Savivaldybės strateginį ir veiklos planus bei biudžetą;
4. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą ir lėšų poreikį Vilnius miesto investicijų programai;
5. užtikrinti Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų teisingumą ir savalaikį pateikimą;
6. užtikrinti Skyriuje atliekamą išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;
7. dalyvauti įgyvendinant Savivaldybei priskirtų mokesčių politiką, nustatytas procedūras bei tvarkas;
8. analizuoti Savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą, jos atitikimą Savivaldybės strateginiams tikslams, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą;
9 siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus;
10. spręsti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus;
11. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją, leisti informacinę medžiagą Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius ❯❯❯
Almeda Kučinskienė
Skyriaus vedėja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klausimaiRima Bareikienė
Vyriausioji specialistė

Įstaigų ūkio valdymo, turto ir plėtros, mokesčio už vaiko išlaikymą klausimaiŽivilė Černauskienė
Vyriausioji specialistė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuostatai, tinklo pertvarka, vaikų priėmimo į darželius klausimaiRima Dagilienė
Vyriausioji specialistė

Priėmimo statistinių duomenų analizė, duomenų bazių administravimas, įstaigų veiklos kokybės įsivertinimasGraciana Jagello
Vyriausioji specialistė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų darbo santykių administravimasDovilė Janušauskaitė
Vyriausioji specialistė

Ikimokyklinio ugdymo, vadovų veiklos vertinimo ir mokytojų atestacijos klausimaiDanuta Juškienė
Vyresnioji specialistė
Na wakacjach

Centralizuotas vaikų priėmimas ir grupių formavimasMiglė Paugė
Vyresnioji specialistė

Mokinių sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo, nelaimingų atsitikimų klausimaiEdita Petrulevič
Vyriausioji specialistė

Centralizuotas vaikų priėmimas ir grupių formavimasDovilė Žukauskaitė
Vyriausioji specialistė

Priešmokyklinio ugdymo, ugdymo šeimoje, įtraukiojo ugdymo, vaikų dienos poilsio klausimai


Ikimokyklinio ugdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Dažniausiai užduodami klausimai apie ikimokyklines ugdymo įstaigas »


Eil. Nr. Pavadinimas Adresas
1. Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis Taikos g. 130, Vilnius
2. Vilniaus Birutės darželis Birutės g. 4, Vilnius
3. Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ Pašilaičių g. 10, Vilnius
4. Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ Antakalnio g. 74, Vilnius
5. Vilniaus lopšelis-darželis „Aušrelė“ Gerosios Vilties g. 28, Vilnius
6. Vilniaus lopšelis-darželis „Ąžuolas“ Žirmūnų g. 32, Vilnius
7. Vilniaus lopšelis-darželis „Bajorėlis" Bajorų kel. 10, Vilnius
8. Vilniaus lopšelis-darželis „Bangelė“ Žemaitės g. 3, Vilnius
9. Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“ Taikos g. 187, Vilnius
10. Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“ Paberžės g. 20, Vilnius
11. Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ Latvių g. 40, Vilnius
12. Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“ A. Kojelavičiaus g. 298, Vilnius
13. Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis“ Dariaus ir Girėno g. 14, Vilnius
14. Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“ V. Maciulevičiaus g. 32, Vilnius
15. Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ K. Donelaičio g. 12, Vilnius
16. Vilniaus lopšelis-darželis „Drugelis“ Rinktinės g. 28 A, Vilnius
17. Vilniaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ Pelesos g. 15, Vilnius
18. Vilniaus lopšelis-darželis „Eglutė“ Miglos g. 3, Vilnius
19. Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“ Gabijos g. 1, Vilnius
20. Vilniaus lopšelis-darželis „Gandriukas“ Fabijoniškių g. 7, Vilnius
21. Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“ Gėlių g. 9, Vilnius
22. Vilniaus lopšelis-darželis „Gelvonėlis“ Gelvonų g. 1, Vilnius
23. Vilniaus lopšelis-darželis „Geniukų kalvė“ Muitinės g. 30, Vilnius
24. Vilniaus lopšelis-darželis „Gervelė“ Dzūkų g. 32, Vilnius / 
Stadiono g. 5, Vilnius
25. Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“ Minties g. 1, Vilnius
26. Vilniaus lopšelis-darželis „Gilužis“ Vydūno g. 11A, Vilnius /
Pajautos g. 5, Vilnius /
Įsrūties g. 30, Vilnius
27. Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Didlaukio g. 35, Vilnius /
Popieriaus g. 46A, Vilnius
28. Vilniaus lopšelis-darželis „Giraitė“ Erfurto g. 42, Vilnius
29. Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“ Justiniškių g. 65, Vilnius
30. Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“ Trakų g. 12, Vilnius
31. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ S. Stanevičiaus g. 21, Vilnius
32. Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ Justiniškių g. 47, Vilnius
33. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ Taikos g. 99, Vilnius
34. Vilniaus lopšelis-darželis „Karuselė“ Gedvydžių g. 25, Vilnius
35. Vilniaus lopšelis-darželis „Kaštonas“ Antakalnio g. 108, Vilnius
36. Vilniaus lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ Laisvės pr. 59, Vilnius
37. Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“ Lydos g. 5, Vilnius /
Vokiečių g. 1, Vilnius
38. Vilniaus lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ Mindaugo g. 7, Vilnius /
Suvalkų g. 6, Vilnius
39. Vilniaus lopšelis-darželis „Kurpaitė“ Birželio 23-iosios g. 6, Vilnius
40. Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“ Lakštingalų g. 10, Vilnius
41. Vilniaus lopšelis-darželis „Lašelis“ Dzūkų g. 21A, Vilnius
42. Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“ Šiltnamių g. 36, Vilnius
43. Vilniaus lopšelis-darželis „Liepsnelė“ Kapsų g. 7, Vilnius
44. Vilniaus lopšelis-darželis „Malūnėlis“ Popieriaus g. 7, Vilnius
45. Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ A. Vivulskio g. 8, Vilnius
46. Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ A. P. Kavoliuko g. 5, Vilnius
47. Vilniaus lopšelis-darželis „Molinukas“ Keramikų g. 34, Vilnius
48. Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“ Smėlio g. 13, Vilnius /
Klinikų g. 5, Vilnius
49. Vilniaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ Taikos g. 190, Vilnius
50. Vilniaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ Architektų g. 204, Vilnius
51. Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“ Gelvonų g. 24, Vilnius
52. Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“ Brolių g. 18, Vilnius
53. Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ Mindaugo g. 15, Vilnius /
Beržyno g. 7A, Vilnius
54. Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“ Architektų g. 44, Vilnius
55. Vilniaus lopšelis-darželis „Papartis“ Čiobiškio g. 17, Vilnius
56. Vilniaus lopšelis-darželis „Pasaka“ Žirmūnų g. 110, Vilnius
57. Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“ Taikos g. 30, Vilnius
58. Vilniaus lopšelis-darželis „Paslaptis“ Darželio g. 7, Vilnius
59. Vilniaus lopšelis-darželis „Pelėda“ Musninkų g. 10, Vilnius
60. Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ Justiniškių g. 84, Vilnius
61. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ I. Kanto al. 7A, Vilnius /
Įsruties g. 27-101, Vilnius /
Vydūno g. 2-57A, Vilnius
62. Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“ Krokuvos g. 6A, Vilnius
63. Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“ L. Asanavičiūtės g. 7, Vilnius
64. Vilniaus lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ Kalvarijų g. 186, Vilnius
65. Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ Tujų g. 1, Vilnius
66. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ Bistryčios g. 3, Vilnius
67. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ A. Mickevičiaus g. 21, Vilnius /
Miglos g. 53, Vilnius
68. Vilniaus lopšelis-darželis „Raktelis“ A. P. Kavoliuko g. 12, Vilnius
69. Vilniaus lopšelis-darželis „Ramunėlė“ Žirmūnų g. 10, Vilnius
70. Vilniaus lopšelis-darželis „Rasa“ M. Daukšos g. 15, Vilnius
71. Vilniaus lopšelis-darželis „Riešutėlis“ Erfurto g. 21, Vilnius
72. Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“ Architektų g. 162, Vilnius
73. Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ Žirmūnų g. 50, Vilnius
74. Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“ Z. Sierakausko g. 28, Vilnius
75. Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“ S. Stanevičiaus g. 86, Vilnius
76. Vilniaus lopšelis-darželis „Salvija“ J. Jasinskio g. 17, Vilnius
77. Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“ Taikos g. 31, Vilnius
78. Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ Genių g. 12, Vilnius
79. Vilniaus lopšelis-darželis „Skroblinukas“ Skroblų g. 13A, Vilnius
80. Vilniaus lopšelis-darželis „Smalsučiai“ Minties g. 40, Vilnius
81. Vilniaus lopšelis-darželis „Spygliukas“ Architektų g. 16, Vilnius
82. Vilniaus lopšelis-darželis „Spragtukas“ Žirmūnų g. 108, Vilnius
83. Vilniaus lopšelis-darželis „Strazdelis“ I. Šimulionio g. 14, Vilnius
84. Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis“ Dūkštų g. 14, Vilnius
85. Vilniaus lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ Didlaukio g. 66, Vilnius
86. Vilniaus lopšelis-darželis „Šilelis“ Sietyno g. 5, Vilnius
87. Vilniaus lopšelis-darželis „Šypsena“ P. Višinskio g. 23, Vilnius
88. Vilniaus lopšelis-darželis „Šnekutis“ Vytenio g. 41, Vilnius
89. Vilniaus lopšelis-darželis „Švelnukas“ Giedraičių g. 60, Vilnius
90. Vilniaus lopšelis-darželis „Užupiukas“ Filaretų g. 19, Vilnius
91. Vilniaus lopšelis-darželis „Vaidilutė“ Rinktinės g. 29, Vilnius
92. Vilniaus lopšelis-darželis „Vandenis“ P. Žadeikos g. 14A, Vilnius
93. Vilniaus lopšelis-darželis „Varpelis“ Ukmergės g. 204, Vilnius
94. Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“ Gabijos g. 21, Vilnius /
Medeinos g. 8A, Vilnius
95. Vilniaus lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ S. Stanevičiaus g. 68, Vilnius
96. Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ Gardino g. 8, Vilnius
97.Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ Žirmūnų g. 89, Vilnius
98. Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“ Pergalės g. 20, Vilnius
99. Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ Gerosios Vilties g. 7A, Vilnius
100. Vilniaus lopšelis-darželis „Voveraitė“ Jūratės g. 4A, Vilnius
101. Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“ Jūratės g. 4A, Vilnius
102. Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“ Šaltkalvių g. 30, Vilnius
103. Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ Žemynos g. 13, Vilnius
104. Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ Architektų g. 108, Vilnius
105. Vilniaus lopšelis-darželis „Žiburėlis“ Laisvės pr. 46, Vilnius
106. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ Architektų g. 62, Vilnius
107. Vilniaus lopšelis-darželis „Žiedas“ Žemynos g. 41, Vilnius
108. Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“ Viršuliškių g. 9, Vilnius
109. Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ J. Kolaso g. 15, Vilnius
110. Vilniaus lopšelis-darželis „Žirmūnėliai“ Žirmūnų g. 13, Vilnius
111. Vilniaus lopšelis-darželis „Žirniukas“ Verkių g. 17, Vilnius
112. Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“ Žolyno g. 45A, Vilnius
113. Vilniaus lopšelis-darželis „Žuvėdra“ Parko g. 8, Vilnius
114. Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“ Rinktinės g. 38A, Vilnius
115. Vilniaus Markučių lopšelis-darželis Pakraščio g. 15, Vilnius
116. Vilniaus Panerių lopšelis-darželis Juodšilių g. 10, Vilnius
117. Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis Kalviškių g. 1, Vilnius
118. Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis Santariškių g. 27A, Vilnius
119. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Lokiuko giraitė“ Kovo 11-osios g. 54, Grigiškės
120. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“ Lentvario g. 1, Grigiškės, Vilnius
121. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Rugelis“ Kovo 11-osios g. 29, Vilnius
122. Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ Sausio 13-osios g. 6, Vilnius
123. Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Žolynėlis“ Žolyno g. 44, Vilnius
124. Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis Eduardo Andrė g. 6, Vilnius
125. Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis Gerosios Vilties g. 15, Vilnius

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:
1. padėti Savivaldybės merui Administracijos direktoriui ir Vyriausiajam patarėjui formuoti Savivaldybės švietimo politiką ir įgyvendinti Vilniaus miesto strateginį veiklos planą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje;
2. vykdyti švietimo viešąjį administravimą Savivaldybės tarybai pavaldžiose ir Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose ugdymo įstaigose (toliau – pavaldžios ugdymo įstaigos);
3. įgyvendinti valstybinę švietimo politiką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planavimo ir organizavimo, neformaliojo švietimo, analizės, vadybinės ir pedagoginės veiklos koordinavimo srityse;
4. organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti pavaldžių ugdymo įstaigų vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
5. specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialių poreikių vaikams. 

Skyrius, įgyvendindamas savo uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, teikia siūlymus dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, išlaikymo;
2. organizuoja ir įgyvendina ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
3. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių ugdymo įstaigų vadybinę veiklą, gauna iš ugdymo įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus, paveda jiems atlikti užduotis įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
4. konsultuoja pavaldžių ugdymo įstaigų ir, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programas, vykdančių mokyklų vadovus ir mokytojus, įstaigų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
5. teikia informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias pavaldžias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą vykdančias ugdymo įstaigas, švietimo programas, ugdymo formas;
6. koordinuoja priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes;
7. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas pavaldžiose ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
8. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka atlieka švietimo tiekėjų veiklos priežiūrą;
9. organizuoja konkursus, seminarus bei kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo bei organizuoja patvirtintų projektų įgyvendinimą;
11. teikia Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui Vyriausiajam patarėjui pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, pavaldžių ugdymo įstaigų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu Savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją;
12. koordinuoja ir užtikrina vaikų papildomą ugdymą ir užimtumą;
13. kaupia informaciją apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja, vertina ir apibendrina ją valstybinės ir regioninės švietimo politikos plėtotės požiūriu;
14. tiria ir vertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būklę, kaip tenkinami vaikų švietimo poreikiai Savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
15. koordinuoja informacinių technologijų ir inovacijų diegimą pavaldžiose ugdymo įstaigose, užtikrina efektyvų esamų Savivaldybės švietimo informacinių sistemų tvarkymą;
16. rengia informacinę ir analitinę medžiagą, atlieka aplinkos analizę, rengia ataskaitas, informaciją ir teikia jas Savivaldybės vadovybei bei kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
17. koordinuoja remonto, renovacijos, projektavimo darbus priskirtose ugdymo įstaigose, atlieka šių darbų priežiūrą;
18. koordinuoja ir kontroliuoja patalpų nuomos, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo ar darbų atlikimo priskirtose ugdymo įstaigose sutarčių sudarymą, pasirašytų sutarčių vykdymą;
19. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti kompetentingiems Administracijos struktūriniams padaliniams;
20. teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui siūlymus dėl finansinių lengvatų suteikimo Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;
21. tikrina pavaldžių ugdymo įstaigų veiklą, tiria vietos bendruomenės švietimo poreikius;
22. teikia fiziniams bei juridiniams asmenims informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
23. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
24. rengia Vilniaus miesto savivaldybės strateginių planų ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir numato priemones jiems pasiekti bei juos įgyvendina;
25. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių projektus;
26. atlieka kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, ir Vyriausiojo patarėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius ❯❯❯

Dėl Vilniaus miesto kartu su Jaunais žmonėmis! 

Vidmantas Mitkus
Jaunimo reikalų koordinatorius (skyriaus vedėjas)


Niekada nenustok mokytis

Artūras Sirajevas
Patarėjas

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, vaikų vasaros stovyklosVaida Sakalinskienė
Vyriausioji specialistė

Pavaldžių įstaigų kuravimasEvelina Daugerdė
Vyresnioji specialistė

Jaunimo politikos programosViačeslavas Dovliaševičius
Finansininkas

Skyriui pavaldžių įstaigų biudžeto pajamų ir išlaidų planavimo ir vykdymo koordinavimasVilma Markevičė
Vyresnioji specialistė

Neformalusis vaikų švietimasEvelina Petrovskaja
Vyresnioji specialistė

Neformalusis vaikų švietimas


Jaunimo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus kuruojamos įmonės:
 1. VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centrastras Algirdo g. 31, LT - 03219 Vilnius
 2. Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai J. Kupalos g. 8, Vilnius
 3. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras Švitrigailos g. 6/A. Vivulskio g. 15, Vilnius
 4. Vilniaus saugaus miesto centras Architektų g. 166, LT-04203
 5. Vilniaus jaunųjų turistų centras Polocko g. 7, Vilnius
 6. Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas Justiniškių g. 62A, Vilnius
 7. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“ Saltoniškių g. 21, Vilnius
 8. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ Architektų g. 86, Vilnius
 9. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ Šiaulių g. 8, Vilnius
 10. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ Architektų g. 224, Vilnius
 11. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“ Viršuliškių g. 34, Vilnius
 12. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
 13. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ Kalvarijų g. 156, Vilnius
 14. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ Ukmergės g. 221, Vilnius
 15. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius
 16. Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas Minties g. 56, Vilnius
 17. Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Justiniškių g. 109A, Vilnius
 18. Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes" Šopeno g. 3, Vilnius
 19. Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras Antakalnio g. 84 A, Vilnius

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (Jaunimo taryba) »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAUNIMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Jaunimo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.
2.  Skyriaus paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti jaunimo teisių apsaugą: rengti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį Savivaldybės teritorijoje, koordinuoti Savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu, jaunimo organizacijomis su jaunimu dirbančiomis įstaigomis.
3.  Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.
4.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu įstatymu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymais,  kitais teisės aktais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais.
5. Skyrius vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – jaunimo teisių apsaugą.
6.  Skyrius turi apvalųjį antspaudą su užrašu ,,Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius“.
7. Skyrius negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.
8.  Skyriaus vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.
9.  Skyriaus adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
10. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:
10.1.  koordinuoti visų su jaunimo politika, neformaliuoju švietimu ir jaunimo teisių apsauga tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų, jų priemonių ir programų įgyvendinimą Savivaldybėje;
10.2.  teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitus jaunimo teisių ir jaunimo politikos klausimus; 10.3.  užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
10.4.  teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo teisių apsaugos gerinimo Savivaldybės teritorijoje;
10.5.  bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis jaunimo klausimais. 

11. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
11.1 renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia metines apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus Administracijos direktoriui, Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
11.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
11.3. inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje;
11.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
11.5. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
11.6. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
11.7. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
11.8. teikia Administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros Savivaldybėje;
11.9. koordinuoja Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
11.10. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
11.11. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje;
11.12. bendradarbiauja su Administracijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
11.13. kuruoja Savivaldybės atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklą;
11.14. kuruoja Savivaldybės jaunimo darbuotojų veiklą;
11.15. teikia metodinę paramą su jaunimu dirbančioms organizacijoms Vilniaus mieste;
11.16. kuruoja Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldų veiklą;
11.17. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;
11.18. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais;
11.19. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
11.20. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
11.21 organizuoja, kuruoja, prižiūri ir tobulina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų ir Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą jaunimo politikos ir neformaliojo švietimo srityse (sąrašas pridedamas);
11.22. kontroliuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
11.23. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus;
11.24. užtikrina grafičių piešimo procesą Vilniaus miesto savivaldybėje;
11.25.  užtikrina neformaliojo švietimo plėtrą Vilniaus miesto savivaldybėje;
11.26.  atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų Skyriui nustatytas funkcijas. 

III. SKYRIAUS TEISĖS
12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
12.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių Skyriaus kompetencijos klausimais;
12.2. Administracijos vadovybės, Administracijos direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauti Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose bei užsienyje;
12.3. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, tvirtinti atliktų darbų (paslaugų) aktus pagal Skyriaus kompetenciją;
12.4. kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus, sudaryti darbo grupes (tarp jų ir papildomai apmokamas) sprendžiamiems klausimams nagrinėti ir programoms (projektams) rengti;
12.5. gauti iš Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus, pavesti jiems atlikti užduotis įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
12.6. dalyvauti tarptautinėse programose, bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo sistemų subjektais;
12.7. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų,  kitų teisės aktų, nustatančių jaunimo politikos veiklą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus;
12.8. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
12.9. kelti savo kvalifikaciją naudodami valstybės arba Savivaldybės biudžeto, fondų ir kitas teisėtas lėšas. 13. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

 IV. SKYRIAUS sandara ir valdymas
14.  Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius. 

V. SKYRIAUS darbo organizavimas
15.  Skyriaus darbas organizuojamas pagal Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka rengiamus ir tvirtinamus Skyriaus darbo planus. Sudėtingiems klausimams spręsti gali būti sudaromos darbo grupės.
16.  Gyventojų ir juridinių asmenų pasiūlymai, skundai, paklausimai ir prašymai nagrinėjami Savivaldybės nustatyta tvarka.
17.  Skyriaus darbuotojai Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus rengia ir derina Savivaldybės tarybos bei Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytomis tvarkomis.
18.  Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS
19.  Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.
20.  Skyrių likvidavus, jo turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o pertvarkius – Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, kuris perima Skyriaus funkcijas.
21.  Perduodant turtą, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina Administracijos direktorius. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22.  Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
23.  Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

 ______________  

Komunikacijos skyrius ❯❯❯
Ugnė Belevičiūtė
Projektų vadovė


Rūpinuosi, kad gimtų ir sėkmingai vilniečius bei miesto svečius pasiektų svarbiausios Vilniaus žinios ir komunikacijos kampanijos – per lauko reklamą, leidinius ir kitus kūrybinius sprendimus. Man patinka planuoti, viską kruopščiai skaičiuoti, kad komanda nuo kūrybinės idėjos iki galutinio rezultato nukeliautų kuo trumpesniu keliu, o rezultatai pranoktų lūkesčius.
Giedrė Birmanienė
Visuomenės informavimo specialistė

Socialinės reklamos planavimas, viešinimo projektų administravimas, skyriaus viešųjų pirkimų rengimas.Gabrielius Grubinskas
Ryšių su žiniasklaida specialistas


Kotryna Grušauskaitė
Ryšių su žiniasklaida specialistė
Na wakacjach


Nuo pirmos akimirkos, atvykęs į Vilnių, širdimi jaučiau – tai mano miestas. Džiaugiuosi šiandien būdamas šios „Vilniaus viruso“ apimtos kiečiausios mieste komandos dalimi. Vilnieti, patikėk, Tavęs laukia daug gerų dalykų! Miestiečiai didžiuosis, o kitų miestų gyventojai lygiuosis.
Irmantas Kuzas
Visuomenės informavimo specialistas


Man, kaip vaizdo režisieriui ir operatoriui, Vilnius – įtraukianti filmavimo aikštelė. Mūsų miestas labai iliustratyvus, kinematografiškas ir gyvas. Nuostabu būti savotišku šių laikų vaizdo metraštininku, transliuotoju ir atsidurti svarbiausių sostinės, o neretai ir visos šalies įvykių epicentre. Esu laimingas, kad galiu kurti gaiviai žaliame, skambančiame įvairove, šiltų ir atvirų žmonių mieste.


Emilija Pociūtė
Visuomenės informavimo specialistė


Vilnius – lyg didžiulė puikių knygų biblioteka. Ryte, eidama šio miesto gatvėmis, galvoju, prie kokios istorijos prisiliesiu šiandien: pastatai, gatvės, medžiai ir pievos, savaitgalio šurmulys ir, žinoma, žmonės, kuriantys ir dirbantys dėl savo miesto. 

Eglė Vankevičė
Visuomenės informavimo specialistė

Komunikacija apie Vilniaus miesto plėtrą, architektūrą, ir žaliąjį VilniųKasdien stebiu Vilnių pro fotoaparato objektyvą – grafišką, paveikslišką, kupiną detalių. Kiekviena nuotrauka – žinutė, kas yra mano miestas. Be to, darbas Savivaldybėje vis sukasi apie reikšmingiausius sostinės įvykius ir gyvenimą, tad turiu išskirtinių progų dieną ir naktį, žiemą vasarą kurti mūsų visų ieškojimų, susitikimų, atradimų istoriją.
Saulius Žiūra
Specialistas

FotografasInformacijos apie Vilniaus miesto savivaldybę rasite:

Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyrius nuolat informuoja Vilniaus miesto gyventojus apie svarbiausias miesto aktualijas ir Vilniaus miesto savivaldybės veiklą, kuria teigiamą Vilniaus, Vilniaus miesto savivaldybės ir jos atstovų įvaizdį. Rinkodaros ir komunikacijos skyrius:
 • kuria ir įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų ryšių, rinkodaros strategijas, organizuoja ir įgyvendina viešųjų ryšių ir rinkodaros kampanijas;
 • rengia ir skelbia informaciją apie Vilniaus miesto savivaldybės veiklą, užtikrina nuolatinį šios informacijos srautą žiniasklaidos priemonėms, platinimą vidaus tinkle;
 • informuoja miesto gyventojus krizių atvejais;
 • koordinuoja informacijos pateikimą Savivaldybės interneto puslapiui;
 • fotografuoja Savivaldybės vadovų, Savivaldybės administracijos padalinių specialistų, Savivaldybės įsteigtų įmonių ir įstaigų vykdomą veiklą (renginiai, susitikimai, oficialūs priėmimai, vizitai ir kt.);
 • dalyvauja organizuojamų akcijų, iniciatyvų, programų reklamos ir reklaminės atributikos kūrybiniame procese, derina socialinių ir kultūros projektų ar renginių reklamos sklaidą miesto lauko reklaminiuose stenduose;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose, sudaro sutartis su dienraščiais ar kitais leidiniais, televizijos ir radijo stotimis, naujienų, reklamos ir viešųjų ryšių agentūromis;
 • organizuoja mieste proginius renginius, akcijas, susijusias su Savivaldybės įgyvendinamomis programomis ir iniciatyvomis;
 • dalyvauja socialinių partnerių Savivaldybės rengiamoms socialinėms programoms, iniciatyvoms ir akcijoms paieškose, koordinuoja socialinių partnerių veiklą.
Kultūros paveldo apsaugos skyrius ❯❯❯
Darius Daunoras
Patarėjas
Na wakacjach


Donata Kabelkė
Skyriaus vedėja


Kultūros paveldas - tai praeities palikimas šiandieninei visuomenei ne tik jį saugoti ir pažinti, bet ir pritaikyti bei naudoti.Monika Čekanauskaitė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Kultūros paveldo apsaugaPraeities ištekliai yra ateities ištekliai.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi galėdama dirbti savo gimtajam miestui, jį puoselėti, saugoti ir juo grožėtis kartu su visais, kas jam neabejingi.

Daiva Miškinienė
Vyriausioji specialistė

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugaRita Navalinskienė
Vyriausioji specialistė

Konsultuoja, nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus klausimais kultūros paveldo apsaugos klausimaisVikita Osadčaja
Vyriausioji specialistė


Živilė Ratavičiūtė
Vyriausioji specialistė

Kultūros paveldo apsaugaGreta Rimkevičiūtė
Vyresnioji specialistė


Ūla Gudaitytė
Praktikantė

Savo kompetencijos ribose metodiškai vadovauja
kultūros paveldo apsaugai;

organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo Vilniaus mieste inventorizavimą, jo atskleidimą, teikia išvadas dėl pastatų kultūrinės vertės, jų įtraukimo į Kultūros
vertybių registrą ar skelbimo saugomais;

organizuoja kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

dalyvauja rengiant kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;

rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo, apsaugos, tvarkybos, propagavimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;

sudaro ir išduoda savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;

inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių
registrui, praneša visiems asmenims, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės saugomi kultūros
paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;

teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kaip
daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;

informuoja Kultūros paveldo departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;

organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbą;

sudaro su valdytojais savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis;

pritaria (pasirašo) kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentams;

tikrina kultūros paveldo statinių, objektų, statinių kultūros paveldo objektų teritorijose, vietovėse ir apsaugos zonose
tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų ir projektų atitikimą paveldosaugos reikalavimams;

peržiūri žemės sklypų ribas, nustato jiems paveldosauginius apribojimus;

tikrina kultūros paveldo objektų būklę, priežiūrą ir tvarkybą, kaupia apie juos informaciją, o, esant reikalui, surašo
administracinių teisės pažeidimų protokolus;

Kultūros ministro nustatyta tvarka prieš sandorius tikrina kultūros paveldo objektų būklę ir išduoda valdytojams
patikrinimo aktus;

teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims
istorinę, tyrimų, projektinę medžiagą apie kultūros paveldo statinius, objektus ir vietoves, taip pat  siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais;

vykdo kultūros paveldo statinių, objektų, statinių kultūros paveldo objektų teritorijose, vietovėse ir apsaugos zonose
atminimo-įamžinimo lentų, mažųjų architektūros formų, laikinų vasaros lauko kavinių, nesudėtingų statinių projektų peržiūrą ir jų atitikimą paveldosauginiams reikalavimams;

 tikrina, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai, teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

tvarko Poskyrio vykdomos veiklos klausimais kaupiamą fondą.

 


Kultūros skyrius ❯❯❯

Vilniuje viskas įmanoma - Ričardas Gavelis.Simona Deveikytė
Vyriausioji specialistė


Renata Lisovska-Urbanovič
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Daiva Meilutė-Šeršniova
Vyriausioji specialistė


Giedrė Rudminienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


DARBO LAIKAS
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30 – 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 – 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 – 13.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Pagrindiniai Kultūros skyriaus uždaviniai yra šie:
1. formuoti Savivaldybės kultūros ir meno politiką;
2. puoselėti tautines tradicijas, rūpintis etnokultūros plėtra;
3. rūpintis miesto gyventojų kultūriniu ugdymu;
4. skatinti ir remti kūrybines iniciatyvas Vilniaus miesto savivaldybėje, koordinuoti Kultūros rėmimo programų, projektų įgyvendinimą;
5. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kūrybinėmis sąjungomis ir organizacijomis;
6. koordinuoti Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių kultūros įstaigų veiklą;
7. kuruoti pagal koordinavimo sritis priskirtus renginius ir šventes;
8. įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
9. kultūros srityje bendradarbiauti su miestais, susigiminiavusiais su Vilniumi;
10. pagal savo kompetenciją nagrinėti suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengti ir teikti atsakymus;
11. koordinuoti Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Europos Sąjungos kultūros programose, siekiant integruotis į Europos struktūras;
12. talkinti planuojant biudžeto lėšų poreikį kultūrai.

Skyrius, įgyvendindamas priskirtus uždavinius, vykdo šias pagrindines funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybės paskelbtų kultūros programų, konkursų ir projektų vykdymą;
2. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros sklaidos;
3. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie kultūrinės veiklos pokyčius, kultūros įstaigų būklę, valstybinę ir regioninę politiką kultūros srityje;
4. kuruoja tautinių bendrijų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir kitų susivienijimų kultūros programas;
5. rūpinasi Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veikla ir materialine būkle; šių įstaigų veiklos planus ir ataskaitas;
6. nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems trūkumams bei pažeidimams pašalinti;
7. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį rūpinasi kultūros sklaida Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
8. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius Vilniaus mieste, kai renginių organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė;
9. bendradarbiauja su Lietuvos kūrybinėmis sąjungomis, koncertinėmis organizacijomis ir teatrais, Lietuvos muzikos ir teatro ir Vilniaus dailės akademijomis, kolegijomis, muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklomis;
10. įgyvendina valstybės ir Savivaldybės politiką kultūros srityje, Europos Sąjungos projektų ir programų strategijas, Lietuvos kultūros politikos nuostatas;
11. rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūros projektus;
12. organizuoja Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų parengimą ir atnaujinimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą ir rezultatų paskelbimą;
13. renka ir sistemina duomenų bazę apie kasmetinius bei tradicinius renginius Vilniaus mieste;
14. konsultuoja kitus subjektus apie projektų rengimą, siekiant regioninės bei tarptautinės finansinės paramos kultūros srityje ir jų įgyvendinimą gaunant paramą;
15. plėtoja ryšius ir siekia bendradarbiavimo su panašių tikslų siekiančiomis šalies ir užsienio organizacijomis;
16. rengia Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų informacinę bazę bei metines statistines ataskaitas;
17. numato biudžeto lėšų poreikį kultūrai;
18. administruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų patalpas;
19. atsako už Vilniaus miesto kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos dainų šventėse, palaiko jų aktyvumą tarp švenčių;
20. vykdo kitas funkcijas, susijusiąs su Skyriaus veiklos sritimi.

Licencijavimo ir leidimų skyrius ❯❯❯

Darbo laikas: 7.00 - 16.00 val. penktadieniais: 7.00 - 14.45 val. pietų pertrauka: 12.00 - 12.45 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu, vietinės rinkliavos nustatymu;

8.2. vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas ir įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo ir leidimų išdavimo, srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo;

8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau – reklama) srityje, pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje, administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą.

9. Skyrius vykdo šias funkcijas:

9.1. įgyvendindamas uždavinius formuojant verslui palankią aplinką, vykdo šias funkcijas:

9.1.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimu, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimu, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymu ir lengvatų suteikimu;

9.1.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją. Bendradarbiauja su verslo struktūromis ir asociacijomis klausimais, susijusiais su verslo organizavimu, prekyba ir paslaugų teikimu;

9.1.3. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo;

9.1.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo;

9.1.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių dėl verslo organizavimo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo;

9.1.6. rengia leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašus ir organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus;

9.1.7. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas);

9.1.8. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui, kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas.

9.2. įgyvendindamas mažmeninės prekybos licencijavimo uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.2.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais;

9.2.2. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, jų papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.2.3. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

9.2.4. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas ir leidimus teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais;

9.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą. Prireikus atlieka įmonių, norinčių įsigyti licencijas ar leidimus, apžiūrą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus;

9.2.6. administruoja Licencijų informacinėje sistemoje duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

9.2.7. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Administracijos Finansų ir ekonomikos skyriui dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos;

9.2.8. rengia ir derina Tarybos sprendimų projektus dėl sutikimo įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;

9.2.9. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių;

9.2.10. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo Tarybos 2012-03-21 sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimų projektus dėl licencijos neišdavimo.

                      9.3. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, vykdo šias funkcijas:

9.3.1. pagal savo kompetenciją užtikrina teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje;

9.3.2. administruoja leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą;

9.3.3. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;

9.3.4. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;

9.3.5. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti komisijos posėdžius;

9.3.6. nagrinėja paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo;

9.3.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;

9.3.8. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;

9.3.9. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms ir įstaigoms;

9.4.priima ir konsultuoja asmenis su skyriaus veikla susijusiais klausimais.

9.5. vykdo Administracijos direktoriaus ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

 

Miesto aplinkos skyrius ❯❯❯

Tikiu, kad kartu mes galime puoselėti, mylėti, auginti Vilniaus miestą. Siekti tokio rezultato, kad miestas būtų švariausias, žaliausias, unikaliausias, mieliausias širdžiai ir kviečiantis kiekvieną čia atvykti ir jį pamilti.


Gintautas Runovičius
Skyriaus vedėjas


Virgilija Stankevičienė
Padėjėja

Kontroliuoja Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ skyriaus užduočių vykdymą, registruoja tarnybinius pranešimus ir kitus dokumentus, pagal savo kompetenciją teikia informaciją skyriaus veiklos klausimais.Nėra nieko, ko negalima būtų įveikti darbu (Džordanas Brunas).


Evilin Lubienė
Patarėja

Programų administravimas, skyriaus vidaus kontrolė, duomenų valdymasOlga Stravinskienė
Vyriausioji specialistė

Strateginis planavimas, finansų valdymasRenata Viršilaitė
Finansininkė

Finansų tvarkymas, strateginis planavimas, Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa.


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val.
 Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

MIESTO APLINKOS SKYRIUS atsakingas už Všį ,,Vilniaus miesto parkai" ir Pavilnių-Verkių regioninio parko direkciją.


Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse »

Svarbiausieji Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus uždaviniai:

1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą;
2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą;
3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą;
4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą;
5. organizuoti fontanų priežiūrą;
6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą;
7. organizuoti medžių, augančių ne seniūnijos sričiai priskirtoje teritorijoje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdynų įrengimą bei tolesnę jų priežiūrą;
8. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga;
9. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą;
10. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą;
11. organizuoti Savivaldybės administruojamų valstybinės reikšmės miškų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą. 

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, fontanų priežiūros, kapinių priežiūros, valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne seniūnijos teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo ir tolesnės jų priežiūros klausimais;
2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams;
3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus;
4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą;
5. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą;
6. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą;
7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus bei skundus;
8. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
9. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Nekilnojamojo turto skyrius ❯❯❯
Vilma Lajauskaitė
Skyriaus vedėja
Na wakacjach

Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas


Paslaugų skyrius ❯❯❯
Silvija Žemaitienė
Patarėja
Na wakacjach


Renata Valiūnaitė-Kižienė
Vyresnioji specialistė
Na wakacjach

Dokumentacijos planas, registrų ir bylų administravimas DVS avilyje.


Paslaugų skyriaus darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

(Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

Socialinės gerovės skyrius ❯❯❯
Lina Juškevičienė
Skyriaus vedėja


Ana Staševičienė
Patarėja

Universalaus dizaino principų taikymo koordinavimasRaisa Dabrovolskienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Finansinių išteklių planavimas ir vykdymo priežiūraBarbara Doveiko
Vyriausioji specialistė

Socialinės gerovės skyriaus padėjėjaRasa Rašimaitė
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė


Olga Terentjeva
Vyresnioji specialistė


Eglė Gylytė
Tarnautoja

Atvejo vadybininkėLoreta Ilgarūbienė
Tarnautoja

Atvejo vadybininkėKristina Linartė
Tarnautoja

Atvejo vadybininkė


Skyriaus darbo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
penktadieniais 8.00 - 15.45 val. 

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.


Socialinių paslaugų įstaigų, įgaliotų vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašas »

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas »


Svarbiausieji Socialinių paslaugų skyriaus uždaviniai:
1. organizuoti socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimą Vilniaus miesto gyventojams;
2. užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamos socialinės paramos tikslingumą bei tinkamą socialinių paslaugų kokybę.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja bei prižiūri Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų socialinių paslaugų įstaigų (toliau – socialinių paslaugų įstaigos) socialinį darbą bei organizacinę veiklą;
2. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktus, nustatančius socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo sąlygas Vilniaus mieste;
3. nustato specialiųjų poreikių lygį asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių;
4. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinės paramos ar socialinių paslaugų bei teikia jiems žodinę ir rašytinę informaciją;
5. organizuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo konkursus Vilniaus mieste;
6. vykdo bendrųjų socialinių paslaugų, dienos socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų kokybės priežiūrą;
7. teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais), dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus asmens turtą, dėl neveiksnaus asmens pripažinimo veiksniu; organizuoja rūpintojų ir globėjų funkcijų vykdymo kontrolę;
8. skiria dienos ir ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei socialinės priežiūros paslaugas savarankiško gyvenimo namuose, organizuoja asmenų nukreipimą į socialinių paslaugų įstaigas;
9. nagrinėja fizinių asmenų prašymus ir rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas;
10. prognozuoja ir nustato socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo mastą bei rūšis ir rengia socialinių paslaugų planą;
11. rengia ir vykdo Savivaldybės socialinių paslaugų programas bei projektus;
12. organizuoja nevalstybinių organizacijų socialinių projektų dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų;
13. vykdo šią valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją: užtikrina socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia;
14. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus.
15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Socialinių išmokų skyrius ❯❯❯
Ieva Paberžienė
Skyriaus vedėja
Na wakacjach


Ričard Ancukevič
Vyriausiasis specialistas


Ana Dalinkevičienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Gražina Jarašūnaitė
Socialinių išmokų specialistė


Ivona Kodis-Marcinkevič
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Nijolė Kulikovskienė
Socialinių išmokų specialistė
Na wakacjach


Vilena Laurinaitienė
Vyriausioji specialistė


Tomaš Lavrijaniec
Socialinių išmokų specialistas


Valentina Liachovič
Vyriausioji specialistė

Stebėsena ir analizė.Saulė Malikėnienė
Socialinių išmokų specialistė


Konstantin Pečenko
Kompiuterių sistemų specialistas

Kompiuterių sistemų specialistasRenata Suškienė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė

Skyriaus raštvedyba ir korespondencija, pavedimų vykdymo kontrolėValdas Vainius
Vyriausiasis specialistas


Jūratė Vasiliauskienė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Natalija Zinkevič
Vyriausioji specialistė

Klientų aptarnavimas – Konstitucijos pr. 3 (I a.), Vilnius

Korespondencijai – Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

sis@vilnius.lt


Klientų aptarnavimo laikas (Konstitucijos pr. 3):
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.;
penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbame valanda trumpiau.

Socialinių išmokų skyriaus darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.;
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val.;
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbame valanda trumpiau.

Konsultacijos ir informacija teikiama: 
- internetu https://sis.vilnius.lt tiesioginio pokalbio metu;
- el. paštu sis@vilnius.lt;
- bendruoju telefonu 8 700 35545;  dėl paramos mirties atveju tel. (8 5) 216 3580, 8 686 08726, 8 664 36796.
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.;
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val.
Prieššventinėmis dienomis valanda trumpiau.


Vilnieti,
išsamią informaciją apie Socialinių išmokų skyriaus teikiamas paslaugas galite rasti polapyje Socialinė parama. Kilus papildomų klausimų rekomenduojame kreiptis greitais ir patogiais el. būdais: el. paštu sis@vilnius.lt arba susisiekti su Socialinių išmokų skyriaus specialistu esamuoju laiku (live chat) paspaudus pokalbio ikonėlę apatiniame dešiniajame puslapio https://sis.vilnius.lt/ kampe. Šiuo metu gauti specialisto konsultaciją telefonu 8 700 35545 gali būti sudėtinga dėl itin didelio besikreipiančiųjų srauto. Dėkojame Jums už supratingumą. 


Prašymus dėl socialinių išmokų galima teikti šiais būdais:

 • el. būdu www.spis.lt arba https://paslaugos.vilnius.lt/ Socialinės išmokos ir pasirinkus norimą paslaugą,
 • užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/,
 • užpildytą prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius,
 • atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.),
 • telefonu 8 700 35545 –  tik dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį.


Socialinių išmokų skyrius teikia Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais numatytą piniginę paramą (pašalpas, išmokas, kompensacijas) Vilniaus miesto gyventojams, atstovaujantiems įvairioms socialinėms grupėms. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymu  Nr. 40-259/20 patvirtinti Socialinių išmokų skyriaus nuostatai.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausias Skyriaus uždavinys – organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų teikimą Vilniaus miesto gyventojams. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
9.1. konsultuoja ir informuoja į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
9.2. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) gavimo;
9.3. registruoja prašymus ir tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
9.4. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
9.5. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmens teisę į išmokas, išmokų dydžius, teikimo laikotarpius;
9.6. priima sprendimus dėl išmokos skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, mokėjimo nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo, išmokų permokų nustatymo ir jų grąžinimo ar išskaičiavimo;
9.7. teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka informuoja asmenis raštu dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, mokėjimo nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo, išmokų permokų nustatymo ir jų grąžinimo ar išskaičiavimo bei kitų veiksmų;
 9.8. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
9.9. perduoda duomenis arba išsiunčia pažymas apie asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos) skaičiuojančioms įmonėms;
9.10. apskaičiuoja būsto šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo, naudojant gamtines dujas ar kitokios energijos ar kuro rūšis, išlaidų kompensacijas;
9.11. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikrintas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
9.12. išduoda pažymas, patvirtinančias būsto savininko (-ų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apmokant kreditą ir palūkanas, tikrina bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pateiktas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
9.13. išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
9.14. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, nustatyta tvarka keičiasi duomenimis su kompetentingomis įstaigomis;
9.15. formuoja duomenis, rengia elektronines rinkmenas mokėjimams atlikti, teikia jas apmokėti;
9.16. formuoja ir teikia planinių išlaidų, ketvirtines statistines ir kitas ataskaitas;
9.17. rengia dokumentus išmokoms išmokėti vardiniu pavedimu, pervedant jas į gavėjų asmenines sąskaitas bankuose;
9.18. nustatyta tvarka atlieka (arba inicijuoja) asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
9.19. vykdo asmenų telkimą visuomenei naudingai veiklai atlikti;
9.20. sistemoje „Parama“ atlieka permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą, vykdo jų priežiūrą ir tikrinimą;
9.21. vykdo priimtų prašymų, dokumentų ir priimtų sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo ir permokų nustatymo ir grąžinimo ar išskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;
9.22. teisės aktų nustatyta tvarka siunčia tikslinių kompensacijų bylas į kitas savivaldybes arba inicijuoja jų atsisiuntimą;
9.23. rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Skyriaus interesams ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teismuose ir antstolių kontorose;
9.24. planuoja, tikslina ir nustatyta tvarka teikia lėšų išmokoms mokėti ir administruoti poreikį;
9.25. rengia Skyriaus veiklos planus bei jų įvykdymo ataskaitas;
9.26. rengia pasiūlymus Savivaldybės strateginiam plėtros ir (ar) veiklos planams;
9.27. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus;
9.28. analizuoja besikreipiančių dėl išmokų skyrimo asmenų, išmokų gavėjų srautus, išmokų išlaidas ir kitus su išmokų teikimu susijusius rodiklius;
9.29. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir inicijuoja arba vykdo viešuosius pirkimus;
9.30. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų tvarkymą ir saugojimą Skyriaus archyve;
9.31. nustatyta tvarka informuoja Savivaldybės gyventojus apie priimtus išmokų teikimą reglamentuojančius teisės aktus, jų pakeitimus, dėl asmenų aptarnavimo tvarkos Skyriuje organizavimo;
9.32. bendradarbiauja su Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.33. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
9.34. Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimu atstovauja Savivaldybei Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
9.35. vykdo Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių priežiūrą (kontrolę);
9.36. administruoja ir eksploatuoja sistemą „Parama“, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus, duomenų archyvą, vykdo naudotojų administravimą ir duomenų saugos reikalavimus, inicijuoja technologinių procesų tobulinimą;
9.37. eksploatuoja SPIS, administruoja lokalius SPIS klasifikatorius pagal Skyriaus kompetenciją, suteikia Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams prieigas prie SPIS; 9.38. vykdo kituose teisės aktuose Skyriui nustatytas funkcijas.

Sporto ir sveikatingumo skyrius ❯❯❯
Mantas Ilgūnas
Vyriausiasis specialistas


Alytė Jaruševičiūtė
Vyriausioji specialistė


Agnė Šiaučiūnienė
Vyriausioji specialistė


Matas Jonuška
Vyresnysis specialistas

Skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30-17.30 val.
Penktadieniais 8.30-16.15 val.
Pietų pertraukos laikas 12.30 - 13.15 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Siekiant sistemingai atnaujinti Vilniaus miesto sporto infrastruktūrą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studijos parengimas“ galimybių studijos parengimas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-012. Projekto metu parengta „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studija, kurios pagrindu yra atnaujintas Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginis planas. Rengiant galimybių studiją buvo atlikta išsami Vilniaus mieste esančių sporto infrastruktūros objektų (sporto aikštynų, aikštelių, bazių ir kt.) situacijos analizė, įvertintas Vilniaus miesto gyventojų poreikį sporto objektams, sudarytas Vilniaus miesto sporto infrastruktūros atnaujinimo planas, atlikti finansiniai paskaičiavimai dėl lėšų poreikio Vilniaus miesto sporto infrastruktūrai atnaujinti. Atsižvelgiant į parengtą galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujintą Savivaldybės strateginį planą bei esant finansavimui, Vilniaus mieste bus kryptingai vykdomas sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas. Studiją rengėja SĮ „Vilniaus planas“. Projekto vertė – 160.250,00 litų, iš kurių 136.212,50 Lt sudaro Europos socialinio fondo lėšos. Savivaldybė šiam projektui skyrė 24.037,50,00 Lt.

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:
1. vykdyti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo politikos viešąjį administravimą;
2. įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo politiką;
3. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės sporto ir sveikatingumo strategiją Vilniaus mieste;
4. įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
5. įgyvendinti valstybės sporto ir sveikatingumo plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir nevalstybinėmis organizacijomis;
6. inicijuoti, skatinti ir koordinuoti sporto ir sveikatingumo programų rengimą ir įgyvendinimą Savivaldybėje;
7. užtikrinti Savivaldybės tarybos įsteigtų, skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų neformaliojo švietimo Vilniaus sporto mokymo įstaigų veiklą ir vykdyti veiklos priežiūrą;
8. tirti ir vertinti sporto ir sveikatingumo plėtrą Savivaldybės teritorijoje;
9. tirti ir vertinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto bazių būklę.

Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. nustato prioritetines sporto ir sveikatingumo plėtojimo kryptis;
2. rengia ir įgyvendina miesto sporto ir sveikatingumo programas;
3. teikia paraiškas lėšom