Struktura i kontakty

Būsto administravimo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, bendrasis telefono nr. 1664 arba +370 5 211 2000

Stasė Kvederienė
L. e. poskyrio vedėjo pareigas

Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimasMarius Brigmanas
Patarėjas

(L. e. p.) Statinių naudojimo priežiūraSonata Balsevičienė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolė; Administratorių skyrimas/keitimasGiedrė Baranauskienė
Patarėja

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėEvaldas Bruzga
Vyresnysis specialistas

Statinių naudojimo priežiūraVaidas Gaurys
Vyriausiasis specialistas

Statinių naudojimo priežiūraKatažina Kailiuvienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Statinių naudojimo priežiūraErika Laiconienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Statinių naudojimo priežiūraRomualdas Laurinaitis
Vyriausiasis specialistas

Statinių naudojimo priežiūraMalvina Likienė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėLigita Maslauskė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėVilma Milinkevičienė
Vyriausioji specialistė

Statinių naudojimo priežiūraŽivilė Motuzaitė-Tekorienė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėRomualdas Pliavga
Vyriausiasis specialistas

Poskyrio interesų teismuose ir kitose institucijose atstovavimas bei teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėsena, analizė ir vertinimasEvelina Račė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolė; Administratorių skyrimas/keitimasJuliana Riabenkaja
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėTauras Varenbergas
Vyriausiasis specialistas
Na wakacjach

Statinių naudojimo priežiūraKristina Veiverytė-Vachninienė
Vyresnioji specialistė

Administratorių skyrimas/keitimas


Būsto administravimo poskyris yra yra Energetikos skyriaus struktūrinis padalinys.

Būsto administravimo poskyrio darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos BŪSTO ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI


Svarbiausi Poskyrio uždaviniai:

1. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;

2. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą;

3. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą;

4. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vienos iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;

2. vykdo kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką ir neplaninius bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus;

3. rengia mero potvarkių projektus dėl įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo ir dėl namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui bei kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

4. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius;

5. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir siūlymus

6. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;

7. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę;

8. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą;

9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų priežiūros, naudojimo pagal paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų remonto organizavimo klausimais ir imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;

10. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Poskyrio kompetencijos klausimais;

11. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia asmenims įstatymų nustatytą informaciją;

12. konsultuoja asmenis Poskyrio kompetencijos klausimais;

13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Poskyrio kompetencijos klausimais;

14. pagal Poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui;

15. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus Poskyriui svarbiais klausimais.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom