Struktura i kontakty

Biudžetinė įstaiga „Skaitlis“

Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius

info@skaitlis.lt

2622916

Jurgita Žukauskaitė
Direktorė

Tel. +370 5 262 2916


Struktūros daliniai:

Tėvų įnašų apskaitos skyrius, tel. (8 5) 212 4761
Darbo užmokesčio apskaitos skyrius, tel. (8 614) 253 27
Planavimo skyrius, tel. (8 5) 262 3563
Turto apskaitos skyrius, tel. (8 5) 262 2752
Maisto produktų apskaitos skyrius, tel. (8 5) 261 7026
Atsiskaitymų ir kontrolės skyrius, tel. (8 5) 262 5937
Informacinių technologijų skyrius, [email protected]


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30 – 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 – 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 – 13.15 val. 

Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Įstaigos uždaviniai:

 • organizuoti Savivaldybės įstaigų biudžeto projektų parengimą;
 • vykdyti asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus, finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, rengti finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo bei kitas ataskaitas;
 • užtikrinti Savivaldybės įstaigų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkinius ir kitų ataskaitų rengimo teisingumą ir pateikimą laiku;
 • užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto sudarymą ir vykdymą, apskaitos tvarkymą ir ataskaitų teikimą, įgyvendinimą;
 • priimti sprendimus ir vykdyti veiksmus, kurie užtikrintų išankstinę, einamąją ir paskesniąją kontrolę;
 • teikti siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Savivaldybės įstaigų biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos, ekonominės analizės, investicijų ir mokesčių klausimais.

Įstaigos funkcijos:

 • apskaito ir kontroliuoja atsiskaitymus;
 • organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją;
 • rengia Savivaldybės įstaigų finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, kuruojančiam atitinkamas Savivaldybės įstaigas;
 • rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose;
 • nustatytu laiku apskaičiuoja ir perveda Savivaldybės įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas;
 • išskaičiuoja sumas iš darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;
 • apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus perveda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
 • rengia ir teikia Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;
 • rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei teikia siūlymus, teisės aktų projektus dėl efektyvaus Savivaldybės įstaigų finansų valdymo;
 • organizuoja ir / ar pagal pavedimą vykdo įsiskolinimų Savivaldybės įstaigoms išieškojimą;
 • vykdo kitus Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, kuruojančio įstaigą, vedėjo pavedimus siekiant įgyvendinti institucijos strateginius tikslus ir uždavinius.Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

 • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
 • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
 • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
 • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom