Struktura i kontakty

Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Božena Bevza
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Renata Jašinskienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Vaida Prakapienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Tatjana Rusenko
Vyriausioji specialistė


Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

kurti antikorupcinę aplinką Vilniaus miesto savivaldybėje;

įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

stiprinti Administracijos darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą;

vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimus;

užtikrinti Savivaldybės darbuotojų vidaus darbo drausmę ir etišką elgesį.

Skyriaus funkcijos:

atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimui Savivaldybėje užtikrinti ;

- atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimui Savivaldybėje užtikrinti;

- skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Savivaldybės valdomose įmonėse, taip pat Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose;

- bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijai atsparios aplinkos kūrimui užtikrinti, su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais, taip pat su Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų vadovais;

- atlieka Savivaldybės darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę ir stebėseną, taip pat kontroliuoja, kaip Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų vadovai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas;

-  teikia išankstines privalomas rašytines rekomendacijas, kokių priemonių turi imtis asmenys, dirbantys Savivaldybėje, taip pat Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų vadovai, kad išvengtų viešųjų ir privačių interesų konflikto;

- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Savivaldybės veiklos srityse ir surašo išvadas;

- vertina Savivaldybės valdomų įmonių korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas ir teikia dėl jų siūlymus;

- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;

- kontroliuoja, kaip Administracijos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus taiko korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitas teisės aktuose numatytas prevencines ir (ar) poveikio priemones;

- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ir atlieka jo įgyvendinimo stebėseną;

- tiria arba perduoda tirti kompetentingoms institucijoms gaunamus pranešimus apie galimą korupciją;

- nagrinėja gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir teikia nuomonę vadovybei dėl jų įgyvendinimo;

- korupcijos prevencijos klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija, Savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

- rengia ar organizuoja mokymus, orientuotus į Administracijos darbuotojų, Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų vadovų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą.

- pagal kompetenciją vykdo teisės pažeidimų tyrimą arba dalyvauja juos tiriant  bei teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui ir merui dėl jų prevencijos;

- pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, prašymus, pranešimus dėl galimos korupcijos, teikia siūlymus dėl sprendimų ir rengia atsakymus;

- kontroliuoja, kaip laikomasi darbo tvarkos ir elgesio taisyklių Savivaldybėje, taip pat Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų vadovų darbo drausmę, teikia Administracijos direktoriui ir merui siūlymus dėl tarnybinės ir darbo drausmės užtikrinimo, darbo ir tarnybos sąlygų Administracijoje gerinimo.


Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom