Struktura i kontakty

Socialinės gerovės skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

sps@vilnius.lt

Ana Staševičienė
Patarėja

Universalaus dizaino principų taikymo koordinavimasRaisa Dabrovolskienė
Vyriausioji specialistė

Finansinių išteklių planavimas ir vykdymo priežiūraBarbara Doveiko
Vyriausioji specialistė

Socialinės gerovės skyriaus padėjėjaRasa Rašimaitė
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Skyriaus darbo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
penktadieniais 8.00 - 15.45 val. 

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.


Socialinių paslaugų įstaigų, įgaliotų vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašas »

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas »


Svarbiausieji Socialinių paslaugų skyriaus uždaviniai:
1. organizuoti socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimą Vilniaus miesto gyventojams;
2. užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamos socialinės paramos tikslingumą bei tinkamą socialinių paslaugų kokybę.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja bei prižiūri Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų socialinių paslaugų įstaigų (toliau – socialinių paslaugų įstaigos) socialinį darbą bei organizacinę veiklą;
2. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktus, nustatančius socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo sąlygas Vilniaus mieste;
3. nustato specialiųjų poreikių lygį asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių;
4. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinės paramos ar socialinių paslaugų bei teikia jiems žodinę ir rašytinę informaciją;
5. organizuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo konkursus Vilniaus mieste;
6. vykdo bendrųjų socialinių paslaugų, dienos socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų kokybės priežiūrą;
7. teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais), dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus asmens turtą, dėl neveiksnaus asmens pripažinimo veiksniu; organizuoja rūpintojų ir globėjų funkcijų vykdymo kontrolę;
8. skiria dienos ir ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei socialinės priežiūros paslaugas savarankiško gyvenimo namuose, organizuoja asmenų nukreipimą į socialinių paslaugų įstaigas;
9. nagrinėja fizinių asmenų prašymus ir rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas;
10. prognozuoja ir nustato socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo mastą bei rūšis ir rengia socialinių paslaugų planą;
11. rengia ir vykdo Savivaldybės socialinių paslaugų programas bei projektus;
12. organizuoja nevalstybinių organizacijų socialinių projektų dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų;
13. vykdo šią valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją: užtikrina socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia;
14. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus.
15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Pagalbos vaikui ir šeimai poskyris ❯❯❯
Eglė Misevičiūtė
Poskyrio vedėja

Paslaugų šeimai organizavimasŽivilė Baguševičienė
Vyriausioji specialistė

Poskyrio finansų planavimas bei administravimasVida Butkevičienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių paslaugas šeimai (atvejo vadyba) koordinavimas ir priežiūraSimona Grėbliūnaitė
Vyriausioji specialistė

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimas, privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimasJurga Jankūnienė
Vyriausioji specialistė

Vaiko globos (rūpybos) nustatymas šeimoje.Gita Jonušienė
Vyriausioji specialistė

Vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymasJolanta Kalačiova
Vyresnioji specialistė

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimas, privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimasEvelina Martinkienė
Vyriausioji specialistė

Vaiko globos (rūpybos) nustatymas bendruomeniniuose vaikų globos namuose.Renata Ražauskaitė
Vyriausioji specialistė

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimas, privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimas "Mąstyk globaliai - veik lokaliai!"

Vilnius mano miestas - atviras, inovatyvus, dinamiškas, draugiškas ir nuostabus. 

Laura Venclovienė
Vyriausioji specialistė

Globos centrų veiklos koordinavimasJurgita Zabotkienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų koordinavimas.Jurgita Žemaitė
Vyriausioji specialistė

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų koordinavimas


Pagalbos vaikui ir šeimai poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus struktūrinis dalinys


7. Svarbiausi Poskyrio uždaviniai yra šie:

7.1. organizuoti socialinių paslaugų teikimą vaikams ir šeimai, globėjams (rūpintojams);

7.2. užtikrinti likusių be tėvų globos vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos), laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, organizavimą;

7.3. bendradarbiauti su valstybės, Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko bei šeimos gerovės klausimais.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. pagal kompetenciją dalyvauja vaiko globos organizavimo procese: organizuoja vaiko laikinosios globos nustatymą, svečiavimąsi ir nuolatinio globėjo (rūpintojo) paiešką.

8.2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos  sprendimų, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, susijusius su socialinių paslaugų organizavimu, teikimu bei jų priežiūrą; 

8.3. koordinuoja vaikui ir jį auginančiam (-tiems) asmeniui (-ims) ar jo besilaukiančiam asmeniui taikomą atvejo vadybą;

8.4. organizuoja socialinių paslaugų vaikams ir šeimai teikimo konkursus;

8.5. planuoja Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį, skirtą finansuoti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams,  ir kitų socialinių paslaugų bei vykdo šių lėšų mokėjimų organizavimą, naudojimo kontrolę bei priežiūrą.

8.6. rengia  ir įgyvendina socialines prevencijos  vaikams programas ir /ar strategijas;

8.7. organizuoja ir koordinuoja globos centrų veiklą;

8.8. dalyvauja viešųjų pirkimų, susijusių su paslaugomis vaikams ir šeimai organizavimu, procedūrose;

8.9. apdoroja, analizuoja, sistemina ir apibendrina socialinių paslaugų teikimo vaikams ir šeimai duomenis bei teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo;

8.10. organizuoja ir koordinuoja socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimą;

8.11. organizuoja Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijos darbą;

8.12. rengia sutarčių projektus su socialinės globos paslaugas teikiančiais juridiniais asmenimis dėl socialinės globos paslaugų teikimo;

8.13. koordinuoja ir prižiūri  įstaigų, teikiančių socialines paslaugas vaikams ir šeimoms, ir priskirtų Skyriaus reguliavimo sričiai, socialinį darbą bei organizacinę veiklą;

8.14. vykdo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų vaikams ir šeimai socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą;

8.15. valstybės institucijoms rengia socialinių paslaugų teikimo vaikams ir šeimai, globėjams (rūpintojams) teikimo ataskaitas;

8.16. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinių paslaugų vaikams ir šeimai teikimo bei teikia jiems žodinę ir rašytinę informaciją;

8.17. administruoja duomenis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

8.18. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio veikla susijusius pavedimus.

Socialinės globos ir rūpybos poskyris ❯❯❯
Jūratė Kristina Kasinskienė
Poskyrio vedėja

VMSA Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės globos ir rūpybos poskyrio vedėjaAndrius Arbočius
Vyresnysis specialistas


Vida Bučienė
Vyriausioji specialistė

Sutarčių apsigyventi globos namuose rengimas, dienos socialinės globos administravimas.Samanta Chvataitė
Vyresnioji specialistė

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia administravimasLoreta Činčikaitė
Vyriausioji specialistė

Neveiksnumo/riboto veiksnumo nustatymas, globėjo/rūpintojo paskyrimasJolanta Dainoravičienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Socialinių paslaugų administravimas SPIS sistemoje.Imti nereiškia gauti, duoti reiškia gauti. 

Būti laimingam ir dalintis laime su kitais - didžiausias labdarystės aktas.

Jovita Germanovič
Vyriausioji specialistė

Planuoti lėšų socialinei globai poreikį, rengti ataskaitas, tikrinti apskaitos dokumentus.Marytė Kajėnaitė
Vyriausioji specialistė

Neveiksnumo nustatymas, globėjo/rūpintojo paskyrimas. Antrojo laipsnio valstybinės pensijosVirginija Kerbelienė
Vyriausioji specialistė

Ilgalaikės/trumpalaikės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia administravimas.Lucija Luzginova
Vyriausioji specialistė

Asmeninės pagalbos neįgaliesiems administravimasDana Miškinienė
Vyriausioji specialistė


Raminta Ramanauskienė
Vyriausioji specialistė

koordinuoja priskirtų socialinį darbą.


Socialinės globos ir rūpybos poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus struktūrinis dalinys


7. Svarbiausi Poskyrio uždaviniai:

7.1. užtikrinti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims;

7.2. užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybei priskirtų dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje, globos / rūpybos nustatymo ir globėjo / rūpintojo paskyrimo, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, dėl kito globėjo ar rūpintojo tam tikroje srityje paskyrimo, dėl nušalinimo ar atleidimo nuo globėjo ar rūpintojo pareigų, dėl turto administratoriaus paskyrimo, dėl asmens pripažinto neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pripažinimo veiksniu funkcijų vykdymo;

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja asmens (šeimos) socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų poreikio nustatymą ir pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį skiria socialines paslaugas asmeniui (šeimai);

8.2. organizuoja ir dalyvauja Socialinės globos skyrimo komisijos darbe ir pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų poreikį  skiria socialines paslaugas;

8.3. atlieka asmenų, siunčiamų į socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas, finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimus bei globos namuose gyvenančių asmenų mokėjimo dydžio perskaičiavimus;

8.4. planuoja lėšas socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims paslaugoms organizuoti;

8.5. renka ir apibendrina socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo duomenis bei teikia ataskaitas valstybės institucijoms;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja šias Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtas socialinių paslaugų įstaigas, teikiančias paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims: viešosios įstaigos dienos centro „Mes esame“, viešosios įstaigos Markučių dienos veiklos centro, biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namus; biudžetinės įstaigos dienos centrą „Šviesa“; biudžetinės įstaigos Fabijoniškių socialinių paslaugų namus; biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensioną ir kitų priskirtų kuravimo sričiai įstaigų veiklą;

8.7. atlieka socialinės globos paslaugų kainos pagrįstumo ir atitikimo teisės aktams vertinimą;

8.8. kontroliuoja valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinės globos asmenims su sunkia negalia organizavimui, bei Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms organizuoti, panaudojimo tikslingumą;

8.9. administruoja duomenis apie teikiamas socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas Socialinės paramos informacinėje sistemoje;

8.10. nagrinėja fizinių asmenų prašymus  dėl nepriklausomybės gynėjų bei nukentėjusiųjų asmenų nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos teisinio statuso pripažinimo bei rengia jų statusą patvirtinančių pažymėjimų išdavimui reikiamus dokumentus;

8.11. rengia teikimus skirti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas bei rekomendacijų teikimo projektus dėl apdovanojimo Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusios 7 ir daugiau vaikų;

8.12. rengia pareiškimus ir reikiamus dokumentus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje, globos / rūpybos nustatymo ir globėjo /rūpintojo paskyrimo, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, dėl kito globėjo ar rūpintojo tam tikroje srityje paskyrimo, dėl nušalinimo ar atleidimo nuo globėjo ar rūpintojo pareigų, dėl turto administratoriaus paskyrimo, dėl asmens, pripažinto neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pripažinimo veiksniu;

8.13. atstovauja Savivaldybei teismų posėdžiuose civilinėse bylose dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje, globos / rūpybos nustatymo ir globėjo /rūpintojo paskyrimo,  dėl kito globėjo ar rūpintojo tam tikroje srityje paskyrimo, dėl nušalinimo ar atleidimo nuo globėjo ar rūpintojo pareigų, dėl  turto administratoriaus paskyrimo, dėl asmens, pripažinto neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje, srityje pripažinimo veiksniu bei kitose civilinėse bylose, susijusiose su asmenimis, kurie yra pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje;

8.14. organizuoja neveiksnių asmenų globėjų  ir rūpintojų einamų pareigų kontrolę;

8.15. organizuoja ir koordinuoja Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbą;

8.16. rengia Savivaldybės aktų, reglamentuojančių Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, projektus bei, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl valstybės teisės aktų pakeitimo inicijavimo;

8.17. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų, besikreipiančių į Skyrių prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimo senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims skyrimo; mokėjimo už socialines paslaugas dydžių skaičiavimo; dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje;

8.18. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio veikla susijusius pavedimus.

Socialinės integracijos poskyris ❯❯❯
Irena Kiselienė
Poskyrio vedėja
Na wakacjach


Ivona Miniauskienė
Patarėja

Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtos SĮ „Vilniaus miesto būstas“ veiklos koordinavimasIrina Fišer
Vyriausioji specialistė

NVO socialiniai projektaiSondra Jendovickaitė
Vyriausioji specialistė


Eglė Liaudginaitė
Vyriausioji specialistė


Elžbieta Sysojeva
Specialistė

Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams programos įgyvendinimas.Loreta Šupšinskė
Vyriausioji specialistė

Užimtumo didinimo programos ir kitų socialinės integracijos programų koordinavimas„Realybėje Vilnius pats jau skamba kažkokia kone žemiška poezija, kai žvelgi į miestą nuo jį supančių kalvų ir klaidžioji senamiesčio gatvelėmis.“ Kazys Bradūnas

Vadim Verenič
Vyriausiasis specialistas

Socialinių paslaugų socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims administravimas.


Socialinės integracijos poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus struktūrinis dalinys


7. Svarbiausi Poskyrio uždaviniai:

7.1. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, planuojant ir organizuojant socialines paslaugas bei kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;

7.2. rengti socialines programas bei įgyvendinti Skyriui priskirtas valstybės bei Savivaldybės socialinės integracijos programų priemones.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

8.1. pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis bei tiria ir vertina socialinių paslaugų poreikį Vilniaus miesto gyventojams;

8.2. rengia metinį Savivaldybės socialinių paslaugų planą;

8.3. organizuoja nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų finansavimą, analizuoja bei apibendrina jų teikiamų paslaugų ataskaitas, sistemina veiklos rezultatus;

8.4. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, dalyvauja šių pirkimų procedūrose ir užtikrina reikiamų dokumentų pateikimą;

8.5. vykdo bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kontrolę;

8.6. rengia Savivaldybės socialines programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

8.7. organizuoja valstybinių socialinės integracijos programų priemonių, priskirtų Skyriui, įgyvendinimą;

8.8. rengia ir teikia ataskaitas valstybės institucijoms dėl valstybinių socialinės integracijos programų įgyvendinimo;

8.9. administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;

8.10. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja šių socialinių paslaugų įstaigų, priskirtų Skyriaus reguliavimo sričiai, veiklą: Socialinės paramos centro; Vilniaus miesto krizių centro; Vilniaus miesto nakvynės namų;

8.11. koordinuoja ir administruoja politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis Vilniaus mieste programos įgyvendinimą; 

8.12. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja lėšų, skirtų iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos paramos fondų ir kitų finansavimo šaltinių, paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti panaudojimą;

8.13. planuoja ir koordinuoja socialinio būsto fondo plėtrą ir koordinuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtos Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ veiklą;

8.14. koordinuoja ir prižiūri Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų socialinių paslaugų įstaigų veiklą;

8.15. administruoja Vilniaus mieste gyvenusių vienišų asmenų, neturinčių artimųjų, galinčių juos palaidoti, Vilniaus mieste gyvenusių asmenų, kuriuos atsisako laidoti giminės, ir neatpažintų asmenų, kurių palaikai rasti Vilniaus mieste, laidojimo paslaugos teikimą;

8.16. administruoja Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą;

8.17. rengia Savivaldybės aktų, reglamentuojančių Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, projektus bei, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl valstybės teisės aktų pakeitimo inicijavimo;

8.18. rengia socialinių paslaugų projektinius pasiūlymus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

8.19. planuoja Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį, skirtą finansuoti socialinės integracijos programų ir priemonių bei socialinių paslaugų, bei vykdo šių lėšų mokėjimų organizavimą, naudojimo kontrolę bei priežiūrą;

8.20 organizuoja ir koordinuoja būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;

8.21. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų, besikreipiančių į Skyrių prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo;

8.22. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio veikla susijusius pavedimus.

Vilniaus miesto savivaldybės Antroji neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija ❯❯❯
Jūratė Kristina Kasinskienė
Komisijos pirmininkė


Regina Šeibutienė
Pirmininko pavaduotoja

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus vyresnioji socialinio darbo organizatorėDana Migaliova
Narė

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ pirmininkėJūratė Sabeckienė
Narė

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėjaLoreta Činčikaitė
Komisijos sekretorė

VMSA Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė


Vilniaus miesto savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija ❯❯❯
Marytė Kajėnaitė
Komisijos pirmininkė

VMSA Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistėJūratė Sabeckienė
Narė

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja


BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai" ❯❯❯
Loreta Meiluvienė
Direktoriaus pavaduotoja

Vaikų ir jaunimo pensionas yra 3 - 29 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių su proto bei kompleksine negalia globos namai (teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos). Pensione veikia 7 vietų dienos grupė, kurioje 5 dienas per savaitę nuo 8 iki 17 val. arba visą parą slaugomi vaikai su sunkia negalia. Administracijos darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
BĮ Dienos centras „Šviesa“ ❯❯❯
Dienos centras „Šviesa" yra dienos ir laikino apgyvendinimo centras suaugusiems asmenims su proto ir kompleksine negalia (teikiamos dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos). Administracijos darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
BĮ Fabijoniškių socialinių paslaugų namai ❯❯❯

https://www.fabijoniskiuspn.lt/


Fabijoniškių socialinių paslaugų namai teikia socialinės priežiūros – apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas senyvo amžiaus žmonėms. Taip pat įstaigoje veikia dienos socialinės globos centras, teikiantis dienos socialinės globos (30 vietų) ir trumpalaikės atokvėpio socialinės globos (5 vietos) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, turintiems senatvės psichikos sutrikimų (sergantiems Alzheimerio liga ir kitomis senatvinės demencijos formomis).

Administracijos darbo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val.
penktadieniais 8.00 - 15.45 val.

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai ❯❯❯
http://www.valakampiuspn.lt Valakampių socialinių paslaugų namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims. Administracijos darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.45 - 16.45 val. penktadieniais 7.45 - 15.30 val.
BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namai ❯❯❯
Audronė Luneckienė
Direktoriaus pavaduotoja

Vilniaus miesto nakvynės namai socialines paslaugas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, teikia trijuose padaliniuose:
Vilkpėdės g. 12 - nakvynė suteikiama komisijos sprendimu. Paslaugų teikimo terminas iki 6 mėnesių.
A. Kojelavičiaus g. 50 - vienos nakties nakvynė suteikiama visiems atvykusiems pernakvoti.
Filiale „Sala" (T. Kosciuškos g. 8) - nakvynė teikiama nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų apsvaigusiems asmenims.
Administracijos darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.45 - 16.45 val. penktadieniais 7.45 - 15.30 val.

BĮ Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai ❯❯❯
BĮ Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“ ❯❯❯

https://seimos-slenis.lt/


L. e. Direktorės pavaduotojos bendriesiems reikalams pareigas
Aurelija Malciūtė, mob. 8 617 94730, [email protected]

Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėja 
Andželika Petraitienė, tel. 8 695 11258, [email protected]

Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja
Gema Galvydytė tel. (8 5) 2340612, [email protected]

L. e. Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjo pareigas
Jūratė Zacharkienė tel. (85) 234 6050, [email protected]

Postas (visą parą), mob. +370 614 30427

BĮ Vilniaus miesto krizių centras ❯❯❯
Kristina Ankėnaitė-Balčiūnienė
Direktorė

www.vmkc.lt Vilniaus miesto krizių centre teikiamos socialinės paslaugos (trumpalaikės socialinės globos ir laikino apnakvindinimo) smurtą patyrusioms moterims ir jų vaikams, našlaitėms, turinčioms būsto problemų. Administracijos darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val. penktadieniais 7.30 - 15.15 val. Socialinės paslaugos VISĄ PARĄ teikiamos Krizių tarnybos telefonu (8 5) 233 2508.
BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras ❯❯❯

cpc-logo

BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras yra yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus kuruojama įmonė. http://www.spcentras.lt


Struktūros daliniai:

Administracija
Finansų skyrius
Bendrųjų reikalų skyrius
Socialinio darbo skyrius
Socialinio darbo skyrius seniūnijose
Socialinių paslaugų namuose skyrius
Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose
Pagalbos psichikos negalią turintiems asmenims tarnyba
Pagalbos šeimai skyrius
Pagalbos šeimai skyrius seniūnijose
Dienos centrai bendruomenėje


Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialinę paramą Vilniaus miesto gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius ir sprendžiant socialines problemas. 

 Informaciją apie teikiamas paslaugas ir struktūros dalinius rasite interneto svetainėje http://www.spcentras.lt 

 Įstaigos darbo laikas:
 Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.; penktadieniais 7.30–15.15 val.
 Pietų pertrauka: 11.30–12.15 val.
 Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ ❯❯❯
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ❯❯❯
Sigutė Gaidytė-Budreikienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Bendrųjų reikalų administravimo skyriaus vedėjos pavaduotojaAgnė Liaukonytė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja


Eglė Adamova
Specialistė


Edvinas Bogdiun
Vyriausiasis specialistas

Teisės ir skolų administravimo skyriaus vyr. specialistasTeresa Borisova
Vyriausioji specialistė


Daiva Kazlauskienė
Vyriausioji specialistė


Gitana Kinach
Vyriausioji specialistė


Viktorija Plauskaitė
Specialistė


Andžejus Stasevičius
Vyriausiasis specialistas

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ yra Socialinių paslaugų skyriaus kuruojama įmonė. Juridinio asmens kodas: 124568293 PVM moketojo kodas: LT 245682917 http://vmb.lt
Specialistai gyventojus priima ir konsultuoja I 12.00-15.30 II 7.00-15.30 III neaptarnaujame IV 7.00-11.15 V neaptarnaujame PIETŪS 11.15 – 12.00 Prašymai ir dokumentai priimami visą darbo dieną I − IV 7.00–16.00 V 7.00–14.45 Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Buhalterija, tel. 231 0066, 2500769. Būsto administravimo skyriaus vedėja Gražina Baranovičie, tel. (8 5) 250 0772. Būsto priežiūros skyriaus vedėjas Oleg Klopov, tel. (8 5) 2500 767. Teisės ir skolų administravimo skyriaus l. e. vedėjo pareigas Jurgita Justynovič, tel. (8 5) 250 0750.


Informacija dėl negalią turinčių asmenų aptarnavimo

Apsilankymus įmonėje palengvintų ir pagreitintų išankstinis pranešimas ar skambutis apie atvykimą. Jeigu yra poreikis, įmonės darbuotojai iš anksto suderintu laiku gali atvykti pas negalią turinčius asmenis, suteikti konsultaciją, padėti užpildyti prašymus ir vėliau juos pateikti registracijai Įmonėje. Taip pat norime pabrėžti, kad visus prašymus, paklausimus ir dokumentus galima pateikti ir bendruoju elektroniniu paštu arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriaus Vieno langelio poskyryje prie langelio Nr. 4, kuris skirtas socialinių reikalų ir sveikatos klausimais besikreipiantiems asmenims.

VšĮ Dienos centras „Mes esame“ ❯❯❯
http://www.mesesame.lt Vadovas Valdemar Rybak. Dienos centras „Mes esame“ yra dienos centras suaugusiems asmenims su proto negalia. Centre teikiamos socialinės globos ir priežiūros, profesinio mokymo paslaugos. Administracijos darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 16.45 val. penktadieniais 8.00 - 15.30 val. Petų pertrauka 12.00 - 12.30 val. Informacija: Informacinis centras – parduotuvė Telefonas: +370 5 260 8478 Darbo laikas: I- VI 11 -19 val., VII 11 – 17 val. Adresas: Vilnius, Pilies g. 42-17
VšĮ Markučių dienos veiklos centras ❯❯❯
VšĮ Romų visuomenės centras ❯❯❯
VšĮ Senevita ❯❯❯
VšĮ Senjorų socialinės globos namai ❯❯❯
Oksana Vaivilavičienė
Direktorė

VšĮ Socialiniai paramos projektai ❯❯❯
VšĮ Terapinio ugdymo centras „Aplink“ ❯❯❯
Gražina Liutkevičė
L. e. direktoriaus pareigas

VšĮ Vyrų krizių ir informacijos centras ❯❯❯

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom