Struktura i kontakty

Sporto ir sveikatingumo skyrius

Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

sportas@vilnius.lt

Mantas Ilgūnas
Vyriausiasis specialistas


Alytė Jaruševičiūtė
Vyriausioji specialistė


Agnė Šiaučiūnienė
Vyriausioji specialistė


Matas Jonuška
Vyresnysis specialistas

Skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30-17.30 val.
Penktadieniais 8.30-16.15 val.
Pietų pertraukos laikas 12.30 - 13.15 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Siekiant sistemingai atnaujinti Vilniaus miesto sporto infrastruktūrą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studijos parengimas“ galimybių studijos parengimas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-012. Projekto metu parengta „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studija, kurios pagrindu yra atnaujintas Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginis planas. Rengiant galimybių studiją buvo atlikta išsami Vilniaus mieste esančių sporto infrastruktūros objektų (sporto aikštynų, aikštelių, bazių ir kt.) situacijos analizė, įvertintas Vilniaus miesto gyventojų poreikį sporto objektams, sudarytas Vilniaus miesto sporto infrastruktūros atnaujinimo planas, atlikti finansiniai paskaičiavimai dėl lėšų poreikio Vilniaus miesto sporto infrastruktūrai atnaujinti. Atsižvelgiant į parengtą galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujintą Savivaldybės strateginį planą bei esant finansavimui, Vilniaus mieste bus kryptingai vykdomas sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas. Studiją rengėja SĮ „Vilniaus planas“. Projekto vertė – 160.250,00 litų, iš kurių 136.212,50 Lt sudaro Europos socialinio fondo lėšos. Savivaldybė šiam projektui skyrė 24.037,50,00 Lt.

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:
1. vykdyti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo politikos viešąjį administravimą;
2. įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo politiką;
3. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės sporto ir sveikatingumo strategiją Vilniaus mieste;
4. įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
5. įgyvendinti valstybės sporto ir sveikatingumo plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir nevalstybinėmis organizacijomis;
6. inicijuoti, skatinti ir koordinuoti sporto ir sveikatingumo programų rengimą ir įgyvendinimą Savivaldybėje;
7. užtikrinti Savivaldybės tarybos įsteigtų, skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų neformaliojo švietimo Vilniaus sporto mokymo įstaigų veiklą ir vykdyti veiklos priežiūrą;
8. tirti ir vertinti sporto ir sveikatingumo plėtrą Savivaldybės teritorijoje;
9. tirti ir vertinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto bazių būklę.

Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. nustato prioritetines sporto ir sveikatingumo plėtojimo kryptis;
2. rengia ir įgyvendina miesto sporto ir sveikatingumo programas;
3. teikia paraiškas lėšoms gauti iš Europos Sąjungos ir Sanglaudos struktūrinių fondų;
4. inicijuoja Vilniaus miesto sporto mokyklų reorganizaciją;
5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus, susijusius su priskirtomis funkcijomis;
6. atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų, reglamentuojančių sporto ir sveikatingumo veiklą, vykdymą;
7. rengia ir įgyvendina Savivaldybės sporto ir sveikatingumo plėtojimo strateginius planus;
8. rengia Vilniaus miesto sporto objektų socialinį-ekonominį vertinimą bei inicijuoja renovaciją, statybą ir valdymą koncesijos suteikimo tikslingumą ir galimos naudos visuomenės poreikiams.
9. įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją Savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
10. koordinuoja bei kontroliuoja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir neformaliojo švietimo įstaigų veiklą ir sporto bazių renovacijos įgyvendinimo klausimus;
11. teikia skyriaus vedėjui tvirtinti Sporto mokymo įstaigų trenerių darbo krūvio tarifikavimo komisijos nustatytus sporto mokymo įstaigų trenerių pedagoginius darbo krūvius;
12. teikia skyriaus vedėjui tvirtinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir neformaliojo švietimo įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto, etatų sąrašą, neviršijant nustatyto darbo užmokesčio fondo;
13. koordinuoja didelio meistriškumo sportininkų rengimą;
14.rūpinasi neįgaliųjų sportu ir sveikatingumu;
15. organizuoja bei koordinuoja mokinių, dirbančių žmonių ir veteranų sportą, sveikatingumą, sveikos gyvensenos ,,Sportas visiems“ judėjimą;
16. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui tvirtinti teisės aktus;
17. rengia Vilniaus miesto sporto ir sveikatingumo renginių kalendorinį planą;
18. inicijuoja bei koordinuoja sporto ir sveikatingumo renginius Vilniaus mieste;
19. tvirtina miesto sporto šakų rinktines;
20. koordinuoja iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų miesto sporto renginių vykdymą ir organizavimą;
21. formuoja sporto bazių ir kitų sporto statinių plėtros strategiją Savivaldybės teritorijoje ir ją įgyvendina;
22. bendradarbiauja sporto ir sveikatingumo srityje su Vilniumi susigiminiavusiais miestais;
23. bendrauja su įvairiomis sporto organizacijomis ir įstaigomis tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
24. bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos parolimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijomis, sąjungomis, asociacijomis ir  kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, įgyvendindamas sporto, sveikatingumo plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas;
25. suderinus su kuruojančiu Administracijos direktoriaus pavaduotoju nustatyta tvarka teikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, sporto organizacijų darbuotojų apdovanojimo;
26. organizuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;
27. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
28. tvarko statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia informaciją atitinkamoms institucijoms;
29. rengia metines skyriaus veiklos ataskaitas;
30. pagal savo kompetenciją nagrinėja suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymus;
31. teikia informaciją Savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriui apie skyriaus ir jam pavaldžių institucijų renginius, kitą veiklą, rengia informaciją spaudai;
32. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
33. tvarko skyriaus vykdomosios veiklos dokumentus;
34. atlieka kitus Savivaldybės vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

UAB „Avia Solutions Group Arena“ ❯❯❯
VšĮ „Active Vilnius“ ❯❯❯
VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ ❯❯❯
VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ ❯❯❯
VšĮ KK „Statyba“ ❯❯❯

Įmonės kodas 225880090.

www.rytasvilnius.lt

VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubas ❯❯❯
VšĮ Sostinės sporto centras ❯❯❯
VšĮ Vilniaus miesto krepšinio mokykla ❯❯❯
Vytenis Tupčiauskas
Direktorius
Na wakacjach

Įmonės kodas: 305935833 

https://vilniauskm.lt/

VšĮ Vilniaus miesto sporto mokykla „Sostinės tauras“ ❯❯❯
VšĮ Vilniaus moksleivių sveikatos centras ❯❯❯
VšĮ Vilniaus rankinio centras ❯❯❯
Raimondas Maldžius
Direktorius

Įmonės kodas 125966599.

https://vhc.lt/

VšĮ futbolo klubas „Žalgiris“ ❯❯❯

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom